Måndag den 26 mars 2018

Föredragningslista 2017/18:91

Föredragningslista

2017/18:91

Måndagen den 26 mars 2018

Kl.

11.00

Interpellationssvar

13.00

Återrapportering från Europeiska rådets möte

______________________________________________________________________________

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

1

2017/18:423 av Anette Åkesson (M)
Konsekvenser av förändringen av ROT-avdragen

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

EU-dokument

2

COM(2018) 94 Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EG och direktiv 2014/59/EU
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 17 maj 2018

FiU

3

COM(2018) 147 Förslag till rådets direktiv om fastställande av regler med avseende på bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 17 maj 2018

SkU

4

COM(2018) 148 Förslag till rådets direktiv om ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 17 maj 2018

SkU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Skatteutskottets betänkanden

5

Bet. 2017/18:SkU8 Inkomstskatt

23 res. (M, SD, C, V, L, KD)

6

Bet. 2017/18:SkU9 Beskattning av företag, kapital och fastighet

22 res. (M, SD, C, V, L, KD)

7

Bet. 2017/18:SkU12 Skatteförfarande

20 res. (M, SD, C, V, L, KD)

8

Bet. 2017/18:SkU14 Personalliggare i fler verksamheter

2 res. (M, SD, C, L, KD)

Justitieutskottets betänkanden

9

Bet. 2017/18:JuU20 En utvidgning av kapningsbrottet

10

Bet. 2017/18:JuU22 Riksrevisionens rapport om Polisens forensiska organisation

5 res. (M, SD, C, L, KD, -)

11

Bet. 2017/18:JuU23 Tillgänglighetsdelgivning – försök med ett nytt delgivningssätt för snabbare handläggning av brottmål

Civilutskottets betänkande

12

Bet. 2017/18:CU17 Ersättningsrätt och insolvensrätt

4 res. (M, SD, L, KD)

Debatt med anledning av interpellationssvar

Utrikesminister Margot Wallström (S)

13

2017/18:441 av Yasmine Posio Nilsson (V)
Turkiets agerande i Afrin

Finansminister Magdalena Andersson (S)

14

2017/18:398 av Lotta Finstorp (M)
En svag skatteunderlagstillväxt

Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

15

2017/18:388 av Penilla Gunther (KD)
Satellituppskjutning och rymdstrategi

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

16

2017/18:386 av Penilla Gunther (KD)
Svensk gruvnäring och cirkulär ekonomi

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

17

2017/18:434 av Richard Jomshof (SD)
Böneutrop

Miljöminister Karolina Skog (MP)

18

2017/18:431 av Lars Beckman (M)
Myggbekämpning

19

Återrapportering från Europeiska rådets möte
kl. 13.00

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.