Måndag den 26 maj 2014

Föredragningslista 2013/14:114

Föredragningslista

2013/14:114

Måndagen den 26 maj 2014

Kl.

10.00

Interpellationssvar

13.00

Arbetsplenum

             

Justering av protokoll

1

Protokollet från sammanträdet måndagen den 19 maj

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

2

2013/14:471 av Valter Mutt (MP)
Hållbar finansiell infrastruktur

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

3

2013/14:229 Särskilda regler för viss utbildning med musikalisk inriktning

UbU

Skrivelse

4

2013/14:233 Åtgärdsplanering för transportsystemet 2014 – 2025

TU

Redogörelse

5

2013/14:RR4 Riksrevisionens redogörelseför granskningen av årsredovisningen för staten 2013

FiU

Motioner

med anledning av prop. 2013/14:225 Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare

6

2013/14:C17 av Veronica Palm m.fl. (S)

CU

7

2013/14:C18 av Marianne Berg m.fl. (V)

CU

8

2013/14:C19 av Mikael Jansson (SD)

CU

EU-dokument

9

KOM(2014) 258 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 8 juli 2014

NU

Ärenden för förnyad bordläggning

Reservationer

Utbildningsutskottets betänkanden

10

Bet. 2013/14:UbU17 Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare

2 res. (S, MP)

11

Bet. 2013/14:UbU18 Gymnasial lärlingsanställning

4 res. (S, MP, V)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

12

Bet. 2013/14:MJU23 Ersättning enligt zoonoslagen och provtagningslagen

13

Bet. 2013/14:MJU11 Ändring i lagen om kvotplikt för biodrivmedel

Näringsutskottets betänkanden

14

Bet. 2013/14:NU21 Ett enhetligt patentskydd i EU

15

Bet. 2013/14:NU23 Reglerat tillträde till fjärrvärmenäten

16

Bet. 2013/14:NU24 Vissa lagändringar inför en ny programperiod

17

Bet. 2013/14:NU25 Förbättrad konkurrenstillsyn

Socialutskottets betänkanden

18

Bet. 2013/14:SoU22 Ökad tillgänglighet och mer ändamålsenlig prissättning av läkemedel

15 res. (S, MP, SD, V)

19

Bet. 2013/14:SoU26 Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd

4 res. (S, MP, V)

Interpellationssvar

Justitieminister Beatrice Ask (M)

20

2013/14:470 av Lena Olsson (V)
Organiserad brottslighet bakom matfusk

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

21

2013/14:449 av Johan Löfstrand (S)
Landsbygdsprogrammet

22

2013/14:455 av Sven-Erik Bucht (S)
Inskränkning i äganderätten vid sikfiske

23

2013/14:476 av Jens Holm (V)
Skärpt straff för brott mot livsmedelslagen

Statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

24

2013/14:439 av Mats Pertoft (MP)
Införande av kvotplikten

Ärenden för debatt kl. 13.00
avgörs tisdagen den 27 maj kl. 15.30

Reservationer

Justitieutskottets betänkanden

25

Bet. 2013/14:JuU10 Straffansvar för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras efter endast en bordläggning

5 res. (S, MP, SD, V)

26

Bet. 2013/14:JuU23 En ny organisation för polisen
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras efter endast en bordläggning

5 res. (S, MP, V)

27

Bet. 2013/14:JuU30 Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap samt tillträde till Europarådets konvention om våld mot kvinnor
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras efter endast en bordläggning

4 res. (S, MP, SD, V)

Ärenden för avgörande
tisdagen den 27 maj kl. 15.30

Tidigare slutdebatterade

Utrikesutskottets betänkanden

28

Bet. 2013/14:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2013

39 res. (S, MP, SD, V)

29

Bet. 2013/14:UU19 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

Konstitutionsutskottets betänkanden

30

Bet. 2013/14:KU29 Förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet

2res. (V)

31

Bet. 2013/14:KU37 Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län