Måndag den 25 maj 2020

Föredragningslista 2019/20:124

Föredragningslista

2019/20:124

Måndagen den 25 maj 2020

Kl.

11.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Meddelande om frågestund

1

Torsdagen den 28 maj kl. 14.00

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

2

2019/20:402 av Jens Holm (V)
Klimatkrav på flyget

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Redogörelse

3

2019/20:RR5 Riksrevisorns årliga rapport 2020

FiU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Finansutskottets betänkande

4

Bet. 2019/20:FiU58 Rättelse i lagen om näringsförbud

Justitieutskottets betänkanden

5

Bet. 2019/20:JuU23 Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet

15 res. (M, SD, V, KD)

6

Bet. 2019/20:JuU24 Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet

7

Bet. 2019/20:JuU40 En effektivare hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet

2 res. (M, SD, C, KD, L)

Socialutskottets betänkande

8

Bet. 2019/20:SoU11 Hälso- och sjukvårdens organisation m.m.

35 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Debatt med anledning av interpellationssvar

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

9

2019/20:396 av Désirée Pethrus (KD)
Arbetsmiljöarbetet under coronakrisen

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.