Måndag den 25 juni 2018

Föredragningslista 2017/18:137

Föredragningslista

2017/18:137

Måndagen den 25 juni 2018

Kl.

11.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdena torsdagen den 31 maj, fredagen den 1 juni och måndagen den 4 juni

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

2

2017/18:39 Torsdagen den 14 juni

UbU

3

2017/18:33 Tisdagen den 19 juni

KrU

4

2017/18:37 Tisdagen den 19 juni

MJU

Anmälan om faktapromemorior

5

2017/18:FPM110 Förordning om krav för typgodkännande av motorfordons allmänna säkerhet och skydd för personer i fordonet och oskyddade trafikanter COM(2018) 286

TU

6

2017/18:FPM111 Reviderad förordning om ett europeiskt nätverk av sambandsmän för invandring COM(2018) 303

SfU

7

2017/18:FPM112 Ändring av direktiv om förvaltning av vägars säkerhet COM(2018) 274

TU

8

2017/18:FPM114 Förordning om främjande av genomförandet av transeuropeiska transportnätverk COM(2018) 277

TU

9

2017/18:FPM115 Förordning om en kontaktpunkt för fartygsrapportering COM(2018) 278

TU

10

2017/18:FPM116 Förordning om elektronisk godstransportinformation COM(2018) 279

TU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelse

11

2017/18:258 Riksrevisionens rapport om utbytet av underrättelseinformation mellan Polismyndigheten och Säkerhetspolisen
Talmannen har föreslagit att beredningen av skrivelsen får uppskjutas till nästa valperiod
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 10 oktober

JuU

EU-dokument

12

COM(2018) 331 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr596/2014 och (EU) 2017/1129 vad gäller främjande av användning av tillväxtmarknader för små och medelstora företag
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 17 september 2018

FiU

13

COM(2018) 367 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ”Erasmus”: Unionens program för utbildning, ungdom och idrott och om upphävande av förordning (EU) nr 1288/2013
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 17 september 2018

UbU

14

COM(2018) 385 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) samt om upphävande av förordning (EU) nr 1293/2013
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 17 september 2018

MJU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

15

2017/18:558 av Jens Holm (V)
Gynnande av biogas

Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

16

2017/18:591 av Mathias Sundin (L)
Svarta hål i rymdstrategin

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

17

2017/18:580 av Hans Rothenberg (M)
Kunskaps- och kompetensförsörjning

18

2017/18:582 av Sofia Fölster (M)
Ökat regelkrångel

19

2017/18:586 av Lars Hjälmered (M)
Villkor för företagande
Sofia Fölster (M) tar svaret

20

2017/18:589 av Hans Rothenberg (M)
Villkoren för företagare i välfärdssektorn

Statsrådet Tomas Eneroth (S)

21

2017/18:569 av Carl Schlyter (MP)
Österledens förenlighet med klimatlagen

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.