Måndag den 19 maj 2014

Föredragningslista 2013/14:113

Föredragningslista

2013/14:113

Måndagen den 19 maj 2014

Kl.

09.00

Interpellationssvar

             

Justering av protokoll

1

Protokollen från sammanträdena torsdagen den 8, fredagen den 9, måndagen den 12 och tisdagen den 13 maj

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

2

Linda Wemmert (M) fr.o.m. den 24 maj
Därmed upphör Gustav Schyllerts (M) uppdrag som ersättare

Avsägelse

3

Linda Wemmert (M) som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet fr.o.m. den 24 maj

Meddelande om aktuell debatt om FN:s klimatpanels senaste vetenskapliga rapport

4

Torsdagen den 5 juni kl. 12.00

Anmälan om uppteckningar vid EU-nämndens sammanträden

5

2013/14:33 Onsdagen den 30 april

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

6

2013/14:33 Tisdagen den 13 maj

AU

Anmälan om faktapromemorior

7

2013/14:FPM83 Rekommendation om bolagsstyrning

CU

8

2013/14:FPM85 Meddelande om Hyogo-ramverket: riskhantering för att skapa motståndskraft KOM(2014) 216

FöU

9

2013/14:FPM86 Grönbok om mobil hälsa KOM(2014) 219

SoU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

10

2013/14:228 Förstärkta kapitaltäckningsregler

FiU

Motioner

med anledning av prop. 2013/14:223 Redovisningscentraler för taxi

11

2013/14:T11 av Tony Wiklander (SD)

TU

12

2013/14:T12 av Siv Holma m.fl. (V)

TU

13

2013/14:T13 av Anders Ygeman m.fl. (S)

TU

Interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Utrikesminister Carl Bildt (M)

14

2013/14:350 av Jabar Amin (MP)
Stöd till fred i syriska delen av Kurdistan - Rojava
2013/14:390 av Amineh Kakabaveh (V)
Inbördeskriget i Syrien och destabiliseringen av läget i Mellanöstern

15

2013/14:408 av Amineh Kakabaveh (V)
Lagförslag som legitimerar pedofili och våldtäkt mot barn i Irak

Finansminister Anders Borg (M)

16

2013/14:338 av Hannah Bergstedt (S)
Den digitala industrin

17

2013/14:347 av Peter Persson (S)
Kvalitetssäkring av fortsatt värnskatt

18

2013/14:348 av Peter Persson (S)
Gemensam välfärd eller Silver Life

19

2013/14:356 av Peter Persson (S)
Sänkningen av hotell- och restaurangmomsen

Statsrådet Tobias Billström (M)

20

2013/14:437 av Jabar Amin (MP)
Deportationer av asylsökande med asylrätt

21

2013/14:463 av Sven-Erik Bucht (S)
Inhumana utvisningsbeslut

Statsrådet Peter Norman (M)

22

2013/14:418 av Peter Persson (S)
Staten och kommunernas framtid

Statsrådet Erik Ullenhag (FP)

23

2013/14:405 av Patrik Björck (S)
Nya problem med etableringslotsar

24

2013/14:466 av Ingela Nylund Watz (S)
Nyanländas väg till bostad och egen försörjning

Ärenden för avgörande
tisdagen den 27 maj kl. 15.30

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Utrikesutskottets betänkanden

25

Bet. 2013/14:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2013

39 res. (S, MP, SD, V)

26

Bet. 2013/14:UU19 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

Konstitutionsutskottets betänkanden

27

Bet. 2013/14:KU29 Förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet

2res. (V)

28

Bet. 2013/14:KU37 Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län