Måndag den 19 december 2016

Föredragningslista 2016/17:49

Föredragningslista

2016/17:49

Måndagen den 19 december 2016

Kl.

11.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 25 november

Avsägelser

2

Stefan Svanström (KD) som ersättare i riksdagen fr.o.m. den 2 januari

3

Martin Kinnunen (SD) som ledamot i riksbanksfullmäktige

4

Johan Büser (S) som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet fr.o.m. den 10 januari

Anmälan om ersättare

5

Sofia Modigh (KD) som ersättare fr.o.m. den 2 januari t.o.m. den 30 april under Caroline Szybers (KD) ledighet

Anmälan om kompletteringsval

6

Johan Büser (S) som ledamot i miljö- och jordbruksutskottet fr.o.m. den 10 januari

7

Petra Ekerum (S) som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet fr.o.m. den 10 januari

8

Sofia Modigh (KD) som suppleant i konstitutionsutskottet och justitieutskottet fr.o.m. den 2 januari t.o.m. den 30 april under Caroline Szybers (KD) ledighet

Anmälan om betänkande

9

Finansutskottets betänkande 2016/17:FiU10 Statens budget för 2017

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

10

2016/17:195 av Jan Ericson (M)
Kommunernas situation med att ordna bostäder till flyktingar

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

11

2016/17:56 Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning

JuU

12

2016/17:66 Forskning och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för dessa propositioner
Motionstiden utgår den 13 januari

NU

EU-dokument

13

KOM(2016) 778 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller ytterligare stöd till medlemsstater som drabbats av naturkatastrofer
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 9 februari 2017

NU

14

KOM(2016) 786 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om integrerad statistik över jordbruksföretag och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1166/2008 och (EU) nr 1337/2011
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 9 februari 2017

MJU

15

KOM(2016) 788 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr1059/2003 vad gäller de territoriella typindelningarna (Tercet)
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 9 februari 2017

FiU

Interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Utrikesminister Margot Wallström (S)

16

2016/17:138 av Hans Linde (V)
Utvecklingen i Turkiet
2016/17:165 av Amineh Kakabaveh (V)
Situationen i Turkiet

17

2016/17:168 av Robert Hannah (L)
Fred och demokratisk ordning i Irak efter Isis

18

2016/17:170 av Robert Hannah (L)
Turkiska statens förhållningssätt till folkmordet seyfo

19

2016/17:185 av Hans Rothenberg (M)
Organhandel

Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

20

2016/17:179 av Anders Åkesson (C)
Samhällsekonomin i utbyggnaden av stamnät

Statsrådet Ann Linde (S)

21

2016/17:143 av Hans Linde (V)
Främjande av vapenexport till Filippinerna

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.