Måndag den 18 juni 2018

Föredragningslista 2017/18:134

Föredragningslista

2017/18:134

Måndagen den 18 juni 2018

Kl.

10.00

Val

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

Val till Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner

Konstitutionsutskottet har föreslagit

1

Anna Skarhed som ordförande fr.o.m. den 1 juli

2

Thomas Rolén som ledamot och ersättare för ordföranden fr.o.m. den 1 juli

3

Sven-Erik Österberg som ledamot fr.o.m. den 1 juli

4

Tanja Rasmusson som ledamot fr.o.m. den 1 juli

5

Elisabet Fura som ledamot fr.o.m. den 1 juli

Justering av protokoll

6

Justering av protokoll från sammanträdet måndagen den 28 maj

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

7

2017/18:30 Torsdagen den 7 juni

NU

Anmälan om uteblivna svar på interpellationer

8

2017/18:583 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Regeringens flygskatt

9

2017/18:584 av Sofia Fölster (M)
Höjda skatter

10

2017/18:587 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
RUT-avdraget

11

2017/18:588 av Hans Rothenberg (M)
Digitaliseringen hos Kronofogdemyndigheten

12

2017/18:590 av Hans Rothenberg (M)
Den nya lagen om personalliggare

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

13

2017/18:FPM105 EU:s årsbudget för 2019

FiU

14

2017/18:FPM106 Bättre tillgång till kapitalmarknadsfinansiering för små och medelstora företag COM(2018) 331

FiU

15

2017/18:FPM107 Förordning om värdepapper med statsobligationer som underliggande tillgångar COM(2018) 339

FiU

16

2017/18:FPM108 CO2-krav för tunga fordon COM(2018) 284

MJU

17

2017/18:FPM109 Förordning om energimärkning för däck COM(2018) 296

NU

Anmälan om granskningsrapport

18

RiR 2018:17 Skyddet av värdefull skog

MJU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

19

Bet. 2017/18:AU14 Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen

3 res. (M, C, L, KD)

Utbildningsutskottets betänkanden

20

Bet. 2017/18:UbU30 Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program

6 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

21

Bet. 2017/18:UbU31 Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasieskolan och kvaliteten i förskola och fritidshem ska stärkas

2 res. (SD, C, L, KD)

22

Bet. 2017/18:UbU28 Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet

2 res. (V)

23

Bet. 2017/18:UbU32 Riktade statsbidrag till skolan

Trafikutskottets betänkanden

24

Bet. 2017/18:TU18 Infrastrukturfrågor

8 res. (M, SD, C, L, KD)

25

Bet. 2017/18:TU22 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Ärende för debatt

Konstitutionsutskottets betänkande

26

Bet. 2017/18:KU20 Granskningsbetänkande

Ärenden för debatt

avgörs tisdagen den 19 juni

Konstitutionsutskottets betänkanden och utlåtande

1 res. (C)

27

Bet. 2017/18:KU46 Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar

1 res. (M)

28

Bet. 2017/18:KU40 Indelning i utgiftsområden och en sammanhållen budgetprocess

2 res. (M, SD, C, L, KD)

29

Bet. 2017/18:KU47 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

30

Utl. 2017/18:KU48 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten

Utrikesutskottets betänkande

31

Bet. 2017/18:UU10 Verksamheten i Europeiska unionen under 2017

28 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Civilutskottets betänkanden och utlåtande

32

Utl. 2017/18:CU33 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om grupptalan och om revidering av fyra konsumenträttsdirektiv

33

Bet. 2017/18:CU35 Riksrevisionens rapport om tillsynen av ställföreträdare och överförmyndare

34

Bet. 2017/18:CU39 Strategi för Levande städer – Politik för en hållbar stadsutveckling

2 res. (M, SD)

Finansutskottets betänkanden

35

36

Bet. 2017/18:FiU45 En ny lag om försäkringsdistribution

Bet. 2017/18:FiU50 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

_________________________