Måndag den 15 juni 2020

Föredragningslista 2019/20:139

Föredragningslista

2019/20:139

Måndagen den 15 juni 2020

Kl.

09.30

Bordläggning

11.00

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet måndagen den 25 maj

Meddelande om återrapportering från informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer

2

Tisdagen den 23 juni kl. 13.00

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av prop. 2019/20:181 Extra ändringsbudget för 2020 – Förstärkt stöd till välfärd och företag, insatser mot smittspridning och andra åtgärder med anledning av coronaviruset

3

2019/20:3629 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

FiU

4

2019/20:3630 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

FiU

5

2019/20:3631 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

FiU

6

2019/20:3632 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

FiU

EU-dokument

7

COM(2020) 403 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av InvestEU-programmet
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 6 september 2020

FiU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Finansutskottets betänkanden

8

Bet. 2019/20:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken

3 res. (M, SD, V)

9

Bet. 2019/20:FiU21 Vårändringsbudget för 2020

10

Bet. 2019/20:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2017–2019

11

Bet. 2019/20:FiU41 Anpassade regler för understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor

12

Bet. 2019/20:FiU44 Riksrevisionens rapport om tillämpningen av det finanspolitiska ramverket 2019

13

Bet. 2019/20:FiU45 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2015–2019

14

Bet. 2019/20:FiU46 Riksrevisionens rapport om Svenska skeppshypotekskassan

15

Bet. 2019/20:FiU50 Ny associationsrätt för medlemsbanker

16

Bet. 2019/20:FiU57 Medgivande för Riksbanken att ingå ett avtal om lån till Internationella valutafonden (IMF)

1 res. (SD)

Utbildningsutskottets betänkanden

17

Bet. 2019/20:UbU23 Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad

10 res. (M, SD, V, KD)

18

Bet. 2019/20:UbU21 Riksrevisionens rapport om resurseffektivitet och produktivitet vid Sveriges lärosäten i nordisk jämförelse

1 res. (M, SD, C, KD)

Civilutskottets betänkande

19

Bet. 2019/20:CU22 Större komplementbyggnader

Ärenden för debatt kl. 11.00
avgörs tisdagen den 16 juni

Utrikesutskottets betänkanden

20

Bet. 2019/20:UU14 Nordiskt och arktiskt samarbete

3 res. (SD, C, V)

21

Bet. 2019/20:UU18 Granskning av utländska direktinvesteringar

Justitieutskottets betänkande

22

Bet. 2019/20:JuU34 Ungdomsövervakning

8 res. (S, M, SD, V, KD, L, MP)

Kulturutskottets betänkande

23

Bet. 2019/20:KrU12 Riksrevisionens rapport om fri entré till statliga museer

5 res. (M, SD)

Trafikutskottets betänkanden

24

Bet. 2019/20:TU15 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor

38 res. (M, SD, C, V, KD, L)

25

Bet. 2019/20:TU17 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

26

Bet. 2019/20:MJU19 En förbättrad tillsyn på miljöområdet och livsmedelspolitik

12 res. (M, SD, C, KD, L)

27

Bet. 2019/20:MJU20 Genomförande av EU-direktiv på avfallsområdet

3 res. (M, SD, KD)

Skatteutskottets betänkande

28

Bet. 2019/20:SkU27 Uppskov med behandlingen av ärende

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.