Fredag den 9 mars 2018

Föredragningslista 2017/18:82

Föredragningslista

2017/18:82

Fredagen den 9 mars 2018

Kl.

09.00

Aktuell debatt

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

1

Aktuell debatt om situationen inom barn- och ungdomspsykiatrin

Justering av protokoll

2

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 16 februari

Anmälan om förändring i regeringens sammansättning

3

Åsa Regnér (S) har entledigats som statsråd fr.o.m. den 8 mars

4

Lena Hallengren (S) har förordnats som statsråd fr.o.m. den 8 mars

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

5

Anna Wallén (S) fr.o.m. den 15 mars
Därmed upphör Åsa Erikssons (S) uppdrag som ersättare

Anmälan om kompletteringsval

6

Elisabet Knutsson (MP) som suppleant i socialutskottet

Anmälan om uteblivet svar på interpellation

7

2017/18:366 av Thomas Finnborg (M)
Familjehemsplacerade barn

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

8

2017/18:18 Tisdagen den 6 mars

SkU

Anmälan om granskningsrapport

9

RiR 2018:5 Regeringens styrning av affärsverken

FiU

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelse

10

2017/18:134 Riksrevisionens rapport om inkomsteffekter av bruksvärdessystemet

CU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

11

2017/18:389 av Helena Lindahl (C)
Svenska bioraffinaderier och tillgången till svensk skog

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

12

2017/18:379 av Lotta Finstorp (M)
Välfärdsutredningen

13

2017/18:390 av Carl-Oskar Bohlin (M)
Kollektivavtal vid upphandling

_________________________