Fredag den 5 mars 2021

Föredragningslista 2020/21:89

Föredragningslista

2020/21:89

Fredagen den 5 mars 2021

Kl.

09.00

Särskild debatt

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

1

Särskild debatt om Sveriges elförsörjning

Justering av protokoll

2

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 12 februari

Avsägelser

3

Christian Carlsson (KD) som suppleant i utbildningsutskottet

4

Ida Gabrielsson (V) som suppleant i riksdagens råd för Riksrevisionen

Anmälan om kompletteringsval

5

Christian Carlsson (KD) som ledamot i utbildningsutskottet

6

Annika Hirvonen (MP) som ledamot i krigsdelegationen och utrikesnämnden

Anmälan om ersättare

7

Hannah Bergstedt (S) som ersättare fr.o.m. den 15 mars t.o.m. den 27 augusti under Emilia Töyräs (S) ledighet

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

8

2020/21:477 av Markus Wiechel (SD)
Munskydd mot covid-19

9

2020/21:491 av Björn Söder (SD)
Munskydd mot smittspridning

10

2020/21:526 av Adam Marttinen (SD)
Mängdrabatt vid flerfaldig brottslighet

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

11

2020/21:FPM79 Europas plan mot cancer COM(2021) 44

SoU

12

2020/21:FPM80 Förordning om regionalräkenskaper för jordbruket COM(2021) 54

MJU

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

EU-dokument

13

COM(2021) 96 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2019/816 om inrättande av ett centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer (Ecris-TCN) för att komplettera det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister, och av förordning (EU) 2019/818 om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete, asyl och migration och om ändring av förordningarna (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 och (EU) 2019/816, i syfte att införa screening för tredjelandsmedborgare vid de yttre gränserna
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 28 april 2021

JuU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

14

2020/21:402 av Hans Eklind (KD)
Brottslighet kopplad till personlig assistans

15

2020/21:409 av Mikael Strandman (SD)
Licensiering av advokater

16

2020/21:415 av Tobias Andersson (SD)
Åtgärder för att stärka det svenska medborgarskapet

Finansminister Magdalena Andersson (S)

17

2020/21:439 av Kjell Jansson (M)
Stöd till krisande branscher

18

2020/21:427 av Boriana Åberg (M)
Det nordiska skatteavtalet och sjömännens beskattning

19

2020/21:430 av Boriana Åberg (M)
Tullverkets befogenheter

20

2020/21:458 av Niklas Wykman (M)
Hållbara finanser och stabila skattebaser

21

2020/21:461 av Camilla Brodin (KD)
Konkurrenskraften för höginblandade och rena biodrivmedel

Statsrådet Märta Stenevi (MP)

22

2020/21:466 av Dennis Dioukarev (SD)
Unga vuxna på bostadsmarknaden

23

2020/21:502 av Ludvig Aspling (SD)
Mipex som mått på integrationspolitisk framgång

24

2020/21:503 av Ludvig Aspling (SD)
Regeringens handlingsplan mot segregation

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.