Fredag den 5 april 2019

Föredragningslista 2018/19:74

Föredragningslista

2018/19:74

Fredagen den 5 april 2019

Kl.

09.30

Aktuell debatt

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

1

Aktuell debatt om hot och våld mot Sveriges lärare och rektorer

Justering av protokoll

2

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 15 mars

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

3

RiR 2019:11 Myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet – brister i styrning och uppföljning

JuU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

4

Bet. 2018/19:SfU16 Migration och asylpolitik

49 res. (M, SD, C, V, KD, L)

5

Bet. 2018/19:SfU17 Anhöriginvandring

7 res. (M, SD, C, V, KD)

6

Bet. 2018/19:SfU18 Arbetskraftsinvandring

20 res. (M, SD, KD, L)

7

Bet. 2018/19:SfU19 Medborgarskap

11 res. (M, SD, V, KD, L)

8

Bet. 2018/19:SfU23 Avtal om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna

Debatt med anledning av interpellationssvar

Statsrådet Ann Linde (S)

9

2018/19:151 av Jens Holm (V)
Sverige och investerarskyddet

Utbildningsminister Anna Ekström (S)

10

2018/19:157 av Johanna Rantsi (M)
Fler lärare

11

2018/19:158 av Johanna Rantsi (M)
Hotfulla situationer i skolan

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.