Fredag den 4 maj 2018

Föredragningslista 2017/18:109

Föredragningslista

2017/18:109

Fredagen den 4 maj 2018

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 13 april

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

2

Jenny Petersson (M) fr.o.m. den 7 maj
Därmed upphör Lars Püss (M) uppdrag som ersättare

Meddelande om aktuell debatt om rättsläget för personlig assistans

3

Måndagen den 21 maj kl. 11.00

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

4

2017/18:33 Torsdagen den 26 april

AU

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

5

2017/18:496 av Jens Holm (V)
Åtgärder för Östersjön

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

6

2017/18:245 Nya skatteregler för företagssektorn

SkU

Motioner

med anledning av prop. 2017/18:99 Vårändringsbudget för 2018

7

2017/18:4163 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

FiU

med anledning av prop. 2017/18:100 2018 års ekonomiska vårproposition

8

2017/18:4156 av Annie Lööf m.fl. (C)

FiU

9

2017/18:4161 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

FiU, KU (yrk. 2)

10

2017/18:4162 av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M)

FiU, KU (yrk. 2)

11

2017/18:4166 av Jan Björklund m.fl. (L)

FiU

12

2017/18:4167 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

FiU

med anledning av prop. 2017/18:229 Miljöinformation om drivmedel

13

2017/18:4138 av Jens Holm m.fl. (V)

MJU

14

2017/18:4152 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

MJU

med anledning av prop. 2017/18:237 Elmarknadsfrågor

15

2017/18:4136 av Birger Lahti m.fl. (V)

NU

med anledning av skr. 2017/18:98 Redovisning av skatteutgifter 2018

16

2017/18:4168 av Olle Felten m.fl. (-)

SkU

17

2017/18:4169 av David Lång (SD)

SkU

med anledning av skr. 2017/18:238 En klimatstrategi för Sverige

18

2017/18:4148 av Olle Felten m.fl. (-)

MJU

19

2017/18:4153 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD)

MJU

20

2017/18:4154 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

MJU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

21

2017/18:501 av Jonas Sjöstedt (V)
SJ:s utveckling

22

2017/18:450 av Lars Beckman (M)
Regelförbättringar

Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

23

2017/18:485 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Gotland som pilotprojekt för självförsörjande energisystem
2017/18:503 av Emma Wallrup (V)
Förnybar energi på Gotland

Finansminister Magdalena Andersson (S)

24

2017/18:408 av Edward Riedl (M)
Vägslitageavgift

Socialminister Annika Strandhäll (S)

25

2017/18:433 av Richard Jomshof (SD)
Icke-medicinsk omskärelse

26

2017/18:455 av Niklas Wykman (M)
Vårdköerna

27

2017/18:470 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Ungas psykiska hälsa

Statsrådet Ann Linde (S)

28

2017/18:507 av Jeff Ahl (-)
EU-avgiften

29

2017/18:509 av Carl Schlyter (MP)
EU-domstolens avgörande kring tvistlösning och CETA

Statsrådet Tomas Eneroth (S)

30

2017/18:508 av Boriana Åberg (M)
Etablering av pråmtrafiken i Sverige

31

2017/18:512 av Pål Jonson (M)
Trafiksäkerheten på E18

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.