Fredag den 4 december 2020

Föredragningslista 2020/21:47

Föredragningslista

2020/21:47

Fredagen den 4 december 2020

Kl.

09.00

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 13 november

 

 

Avsägelse

 

2

Solveig Zander (C) som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 1 januari 2021

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

3

2020/21:17 Torsdagen den 3 december

MJU

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

4

2020/21:162 av Jan Ericson (M)
Medborgarnas förtroende för den svenska strategin

 

 

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

5

2020/21:FPM40 Förordning om en kontaktpunkt för tullen i EU COM(2020) 673

SkU

6

2020/21:FPM41 Direktiv om tillräckliga minimilöner i Europeiska unionen SWD(2020) 245, SWD(2020) 246, COM(2020) 682

AU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Motion

 

 

med anledning av prop. 2020/21:49 Utökade möjligheter för Tullverket att besluta om postspärrar

 

7

2020/21:3783 av Hampus Hagman m.fl. (KD)

SkU

 

EU-dokument

 

8

COM(2020) 782 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om vissa aspekter av järnvägssäkerhet och järnvägsförbindelser med avseende på den gränsöverskridande infrastruktur som förbinder unionen och Förenade kungariket genom den fasta förbindelsen under Engelska kanalen
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 18 februari 2021

TU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

9

Bet. 2020/21:KU10 Granskningsbetänkande hösten 2020

 

10

Bet. 2020/21:KU12 Upphävande av bestämmelse i lagen om författningssamlingar för riksdagsförvaltningen, Riksbanken och Riksrevisionen

 

 

Socialutskottets betänkanden

 

11

Bet. 2020/21:SoU4 Uppföljning av vaccinationer mot covid-19

1 res. (V)

12

Bet. 2020/21:SoU6 Förlängning av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

2 res. (M, SD, KD)

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

13

2020/21:76 av Jens Holm (V)
Ett svenskt klimatåtagande till UNFCCC

 

14

2020/21:93 av Jens Holm (V)
Skogen och biobränslet i färdplanerna för fossilfrihet

 

15

2020/21:112 av Edward Riedl (M)
Exporten av elbilar till Norge

 


 

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

16

2020/21:89 av Christina Höj Larsen (V)
Krav för permanent uppehållstillstånd

 

17

2020/21:164 av Sofia Westergren (M)
Djur i konsumentköplagen

 

18

2020/21:168 av Tobias Andersson (SD)
Tortyr- och våldtäktsrån

 

19

2020/21:169 av Tobias Andersson (SD)
Tidsbegränsade utvisningar

 

 

Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

20

2020/21:132 av Tony Haddou (V)
Regeringens agerande kring skatteflykt

 

21

2020/21:151 av Edward Riedl (M)
Effekter på arbetslinjen av försämrat reseavdrag

 

22

2020/21:160 av Eric Palmqvist (SD)
Det framtida reseavdraget

 

23

2020/21:166 av Sofia Westergren (M)
Bonus–malus

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.