Fredag den 30 april 2021

Föredragningslista 2020/21:117

Föredragningslista

2020/21:117

Fredagen den 30 april 2021

Kl.

09.00

Särskild debatt

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

1

Särskild debatt om utbetalning av krisstöd till företag

Justering av protokoll

2

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 9 april

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

3

Yasmine Bladelius (S) fr.o.m. den 1 maj
Därmed upphör Lena Emilssons (S) uppdrag som ersättare

4

Ulrika Heindorff (M) fr.o.m. den 3 maj
Därmed upphör Mats Sanders (M) uppdrag som ersättare

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

5

2020/21:678 av Lotta Olsson (M)
Akut brist på specialistsjuksköterskor inom intensivvården

6

2020/21:684 av Charlotte Quensel (SD)
Trängselskatt och smittspridning i kollektivtrafiken

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

7

2020/21:FPM101 Förslag till europeisk barngaranti COM(2021) 137

SoU

Anmälan om granskningsrapport

8

RiR 2021:12 Pisa-undersökningen 2018 – arbetet med att säkerställa ett tillförlitligt elevdeltagande

UbU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

9

2020/21:185 Hållbarhetskriterier – genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet

MJU

10

2020/21:186 Kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt

FöU

11

2020/21:188 Moderna tillståndsprocesser för elnät

NU

12

2020/21:190 Förarbevis för vattenskoter

TU

13

2020/21:191 Ändrade regler i utlänningslagen

SfU

Motioner

med anledning av prop. 2020/21:163 Förebyggande av våld i nära relationer

14

2020/21:3984 av Linda Lindberg m.fl. (SD)

SoU

15

2020/21:3988 av Barbro Westerholm m.fl. (L)

SoU

16

2020/21:3992 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

SoU

17

2020/21:3997 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD)

SoU

18

2020/21:4000 av Sofia Nilsson m.fl. (C)

SoU

med anledning av prop. 2020/21:174 Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen

19

2020/21:4021 av Roger Hedlund m.fl. (SD)

CU

20

2020/21:4026 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M, KD)

CU

med anledning av skr. 2020/21:114 Strategisk exportkontroll 2020 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

21

2020/21:4004 av Björn Söder m.fl. (SD)

UU

22

2020/21:4015 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

UU

23

2020/21:4016 av Lars Adaktusson m.fl. (KD)

UU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Utrikesminister Ann Linde (S)

24

2020/21:636 av Björn Söder (SD)
Observatörskap i FN:s konvention mot kärnvapen

25

2020/21:651 av Lotta Johnsson Fornarve (V)
Turkiets utträde ur Europarådets konvention mot våld mot kvinnor

26

2020/21:658 av Lars Adaktusson (KD)
Folkmord på den uiguriska folkgruppen i Xinjiang

27

2020/21:663 av Mats Green (M)
Svenskars dödsfall i Dominikanska republiken

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.