Fredag den 3 mars 2017

Föredragningslista 2016/17:78

Föredragningslista

2016/17:78

Fredagen den 3 mars 2017

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

1

Anna Wallentheim (S) fr.o.m. den 6 mars
Därmed upphör Christer Adelsbos (S) uppdrag som ersättare

Ansökan om ledighet

2

Anders Forsberg (SD) fr.o.m. i dag t.o.m. den 2 juni

Anmälan om ersättare

3

Crister Spets (SD) som ersättare fr.o.m. i dag t.o.m. den 2 juni under Anders Forsbergs (SD) ledighet

Anmälan om kompletteringsval

4

Crister Spets (SD) som suppleant i justitieutskottet och utbildningsutskottet

5

Runar Filper (SD) som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet

Anmälan om vice ordförande i utskott

6

Hillevi Larsson (S) som vice ordförande i civilutskottet fr.o.m. den 2 mars t.o.m. den 30 juni under Johan Löfstrands (S) ledighet

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

7

2016/17:FPM71 EU:s relation med Afrika, Västindien och Stillahavsområdet efter Cotonou-avtalet JOIN(2016) 52

UU

8

2016/17:FPM72 Migration längs den centrala Medelhavsrutten JOIN(2017) 4

UU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

9

2016/17:133 Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå

SfU

10

2016/17:135 Ett förändrat tillsynssystem för nationella fartyg

TU

11

2016/17:137 Tidsbegränsade bygglov för bostäder

CU

Motioner

med anledning av prop. 2016/17:89 Skattebrottsdatalag

12

2016/17:3626 av David Lång och Olle Felten (båda SD)

SkU

med anledning av prop. 2016/17:91 Tullbrottsdatalag

13

2016/17:3624 av Olle Felten och David Lång (båda SD)

SkU

med anledning av prop. 2016/17:108 Straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott

14

2016/17:3622 av Linda Snecker m.fl. (V)

JuU

15

2016/17:3623 av Adam Marttinen (SD)

JuU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

16

2016/17:229 av Maria Stockhaus (M)
Utvärdering av sjöfyllerilagen

Statsrådet Åsa Regnér (S)

17

2016/17:322 av Maria Stockhaus (M)
Inhemska adoptioner

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

18

2016/17:282 av Michael Svensson (M)
Höjd kompetens i Sveriges skolor

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.