Fredag den 3 februari 2017

Föredragningslista 2016/17:66

Föredragningslista

2016/17:66

Fredagen den 3 februari 2017

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 13 januari

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

2

2016/17:23 Torsdagen den 19 januari

FiU

3

2016/17:24 Tisdagen den 31 januari

FiU

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

4

2016/17:255 av Helena Bouveng (M)
Särskild löneskatt för äldre

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

5

2016/17:FPM61 Tullunionens utveckling och styrning KOM(2016) 813

SkU

Anmälan om granskningsrapport

6

RiR 2017:3 Staten och SKL – en slutrapport om statens styrning på vårdområdet

SoU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motion

med anledning av skr. 2016/17:81 Riksrevisionens rapport om att hantera ett komplicerat skattesystem

7

2016/17:3604 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

SkU

EU-dokument

8

KOM(2016) 856 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för återhämtning och resolution av centrala motparter och om ändring av förordningarna (EU) nr 1095/2010, (EU) nr 648/2012 och (EU) 2015/2365
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 30 mars 2017

FiU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Statsrådet Anders Ygeman (S)

9

2016/17:222 av Marie Granlund (S)
Fyrverkerier

10

2016/17:227 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Otryggheten i Malmö och Skåne

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.