Fredag den 29 september 2017

Föredragningslista 2017/18:13

Föredragningslista

2017/18:13

Fredagen den 29 september 2017

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

1

2017/18:8 av Johan Hultberg (M)
Det ökade ekonomiska stödet till solceller

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelse

2

2017/18:13 Riksrevisionens rapport om Trafikverkets underhåll av vägar

TU

Motioner

med anledning av prop. 2016/17:210 Ekonomiskt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna, å andra sidan.

3

2017/18:343 av Yasmine Posio Nilsson m.fl. (V)

UU

med anledning av prop. 2016/17:216 Åldersdifferentierat underhållstöd och höjt grundavdrag för bidragsskyldiga föräldrar

4

2017/18:352 av Aron Modig m.fl. (KD)

SfU

med anledning av prop. 2016/17:220 Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet

5

2017/18:294 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (båda C)

AU

6

2017/18:307 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

AU

7

2017/18:342 av Désirée Pethrus (KD)

AU

8

2017/18:358 av Paula Bieler m.fl. (SD)

AU

med anledning av prop. 2016/17:224 Renodling av Polismyndighetens arbetsuppgifter när länsstyrelserna tar över uppgifter på djurområdet

9

2017/18:347 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -)

JuU

med anledning av skr. 2016/17:213 Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet

10

2017/18:226 av Daniel Bäckström (C)

FöU

11

2017/18:306 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)

FöU

12

2017/18:341 av Hans Wallmark m.fl. (M)

FöU

13

2017/18:353 av Roger Richtoff m.fl. (SD)

FöU

med anledning av skr. 2016/17:223 Riksrevisionens rapport om tingsrätters effektivitet och produktivitet

14

2017/18:227 av Johan Hedin (C)

JuU

EU-dokument

15

KOM(2017) 489 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter och om ersättande av rådets rambeslut 2001/413/RIF
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 21 november 2017

JuU

16

KOM(2017) 548 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (omarbetning)
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 23 november 2017

TU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Utrikesminister Margot Wallström (S)

17

2017/18:1 av Amineh Kakabaveh (V)
Politiska fångar i Iran

Finansminister Magdalena Andersson (S)

18

2016/17:607 av Lotta Finstorp (M)
Skyddade identiteter

19

2016/17:623 av Maria Stockhaus (M)
Ridning som förebyggande friskvårdsarbete

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.