Fredag den 29 maj 2020

Föredragningslista 2019/20:128

Föredragningslista

2019/20:128

Fredagen den 29 maj 2020

Kl.

09.00

Särskild debatt

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

1

Särskild debatt om åtgärder för att hindra smittspridning inom äldreomsorgen

Avsägelse

2

Peter Persson (S) som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 1 september

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

3

RiR 2020:14 Riktade statsbidrag för socioekonomiskt utsatta områden

FiU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av skr. 2019/20:162 Riksrevisionens rapport om undantag från skolplikten – regler, tillämpning och tillsyn

4

2019/20:3621 av Fredrik Christensson m.fl. (C)

UbU

5

2019/20:3622 av Daniel Riazat m.fl. (V)

UbU

6

2019/20:3623 av Patrick Reslow m.fl. (SD)

UbU

7

2019/20:3626 av Roger Haddad m.fl. (L)

UbU

8

2019/20:3627 av Kristina Axén Olin och Gudrun Brunegård (M, KD)

UbU

med anledning av framst. 2019/20:RB5 Medgivande för Riksbanken att ingå ett avtal om lån till Internationella valutafonden (IMF)

9

2019/20:3619 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

FiU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Statsrådet Jennie Nilsson (S)

10

2019/20:397 av Magnus Oscarsson (KD)
Fiskestopp på Skånekusten

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.