Fredag den 28 oktober 2016

Föredragningslista 2016/17:23

Föredragningslista

2016/17:23

Fredagen den 28 oktober 2016

Kl.

09.00

Interpellationssvar

11.00

Aktuell debatt

______________________________________________________________________________

Avsägelse

1

Carina Herrstedt (SD) som suppleant i utbildningsutskottet

Anmälan om kompletteringsval

2

Erik Andersson (M) som suppleant i skatteutskottet

3

Crister Spets (SD) som suppleant i utbildningsutskottet

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

4

2016/17:57 av Erik Andersson (M)
Resultat för 100-klubben

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

5

2016/17:FPM19 Rådsbeslut om undertecknande av avtal mellan EU och Kuba JOIN(2016) 42

UU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

6

2016/17:32 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

UU

7

2016/17:33 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan

UU

Motion

med anledning av prop. 2016/17:17 Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet

8

2016/17:3511 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD)

SfU

Interpellationssvar

Utrikesminister Margot Wallström (S)

9

2016/17:51 av Allan Widman (L)
Inrättande av en angränsande zon

Statsrådet Åsa Regnér (S)

10

2016/17:55 av Erik Andersson (M)
Hedersvåld och förtryck mot kvinnor

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

11

2016/17:46 av Isabella Hökmark (M)
Lag om kvotering

12

Aktuell debatt om personlig assistans kl. 11.00

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.