Fredag den 27 maj 2016

Föredragningslista 2015/16:113

Föredragningslista

2015/16:113

Fredagen den 27 maj 2016

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Anmälan om kompletteringsval

1

Sara-Lena Bjälkö (SD) som suppleant i trafikutskottet

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

2

2015/16:FPM87 Att genomföra den europeiska säkerhetsagendan mot terrorism och bana väg för en säkerhetsunion KOM(2016) 230

JuU

Anmälan om granskningsrapport

3

RiR 2016:8 Informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter

FöU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

4

2015/16:176 Ändrat regionalt utvecklingsansvar i vissa län

KU

5

2015/16:185 Alkylatbensin för vinterbruk

MJU

Redogörelse

6

2015/16:RR5 Riksrevisiorernas årliga rapport 2016

FiU

Motion

med anledning av prop. 2015/16:168 Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen

7

2015/16:3419 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V)

CU

EU-dokument

8

JOIN(2016) 21 Gemensamt meddelande till Europaparlamentet och rådet. En integrerad EU-politik för Arktis

UU

Interpellationssvar

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

9

2015/16:598 av Christian Holm Barenfeld (M)
Översyn av Samhall

Finansminister Magdalena Andersson (S)

10

2015/16:642 av Anette Åkesson (M)
Beskattning av privatpersoners tjänster

Statsrådet Anna Johansson (S)

11

2015/16:644 av Mathias Sundin (L)
Hyperloop i Sverige

Statsrådet Per Bolund (MP)

12

2015/16:643 av Mathias Sundin (L)
Införande av nytt betalningsdirektiv

Statsrådet Peter Eriksson (MP)

13

2015/16:602 av Roger Hedlund (SD)
Regeringens bostadsprioritering

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.