Fredag den 25 september 2020

Föredragningslista 2020/21:15

Föredragningslista

2020/21:15

Fredagen den 25 september 2020

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av prop. 2019/20:186 Ett förstärkt medarbetarskydd för polisanställda

1

2020/21:31 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

JuU

2

2020/21:355 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

JuU

med anledning av prop. 2019/20:188 Sveriges genomförande av Agenda 2030

3

2020/21:171 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

FiU

4

2020/21:249 av Ulla Andersson m.fl. (V)

FiU

5

2020/21:347 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

FiU

6

2020/21:357 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)

FiU

med anledning av prop. 2019/20:190 Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp – förändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige

7

2020/21:358 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)

SkU

med anledning av prop. 2019/20:194 Ett ändamålsenligt minoritetsskydd i aktiebolag och ekonomiska föreningar

8

2020/21:310 av Martina Johansson m.fl. (C)

CU

med anledning av prop. 2019/20:195 Stärkt konsumentskydd på inlåningsmarknaden

9

2020/21:289 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

FiU

med anledning av prop. 2019/20:196 Ändrade regler för taxering av lantbruksenheter och för automatiserat beslutsfattande vid fastighetstaxeringen

10

2020/21:365 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)

SkU

med anledning av prop. 2019/20:200 En strängare syn på hantering av vapen och explosiva varor

11

2020/21:298 av Johan Pehrson m.fl. (L)

JuU

12

2020/21:346 av Johan Forssell m.fl. (M)

JuU

13

2020/21:349 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

JuU

14

2020/21:356 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

JuU

med anledning av skr. 2019/20:180 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2019

15

2020/21:274 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD)

SoU

med anledning av skr. 2019/20:185 Riksrevisionens rapport om samverkansprogram och strategiska innovationsprogram

16

2020/21:273 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

NU

17

2020/21:308 av Lars Hjälmered m.fl. (M, KD)

NU

med anledning av skr. 2019/20:192 Riksrevisionens rapport om effektiviteten i förmedlingsverksamheten

18

2020/21:348 av Mats Green m.fl. (M, KD)

AU

med anledning av skr. 2019/20:199 Riksrevisionens rapport om holdingbolag vid universitet och högskolor

19

2020/21:297 av Maria Nilsson m.fl. (L)

UbU

20

2020/21:354 av Kristina Axén Olin och Pia Steensland (M, KD)

UbU

EU-dokument

21

COM(2020) 571 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 18 november 2020

AU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

22

2020/21:12 av Mikael Eskilandersson (SD)
Månggiftens upphörande i Sverige
2020/21:13 av Sara Gille (SD)
Månggiften i Sverige

Utrikesminister Ann Linde (S)

23

2020/21:5 av Désirée Pethrus (KD)
Skyddet av doktor Mukwege

24

2020/21:6 av Lars Adaktusson (KD)
Terrorklassning av islamiströrelsen Hizbullah

25

2020/21:9 av Lars Adaktusson (KD)
Den i Iran dödsdömde svenske medborgaren Ahmadreza Djalali

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.