Fredag den 25 maj 2018

Föredragningslista 2017/18:119

Föredragningslista

2017/18:119

Fredagen den 25 maj 2018

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 4 maj

Anmälan om ersättare

2

Sultan Kayhan (S) som ersättare fr.o.m. den 1 juni t.o.m. den 24 september underArhe Hamednacas (S) ledighet

Anmälan om ersättare för statsråd

3

Mattias Vepsä (S) som ersättare för statsrådet Ylva Johansson (S) fr.o.m. den 1 juni t.o.m. den 24 september underArhe

Hamednacas (S) ledighet

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

4

2017/18:536 av Carl Schlyter (MP)
Naturvärdesbedömningar

5

2017/18:551 av Mikael Eskilandersson (SD)
Förbud mot bigami

6

2017/18:552 av Mikael Eskilandersson (SD)
Förbud mot barnäktenskap

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

EU-dokument

7

COM(2018) 209 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer, om ändring av bilaga XVII till förordning (EG) nr1907/2006 och om upphävande av förordning (EU) nr98/2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 19 juli 2018

FöU

8

COM(2018) 212 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om säkrare identitetskort för unionsmedborgare och uppehållshandlingar som utfärdas till unionsmedborgare och deras familjemedlemmar när de utövar rätten till fri rörlighet
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 19 juli 2018

JuU

9

COM(2018) 241 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2017/1132 vad gäller gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar av företag
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 19 juli 2018

CU

10

COM(2018) 274 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2008/96/EG om förvaltning av vägars säkerhet
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 19 juli 2018

TU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

11

2017/18:422 av Mikael Oscarsson (KD)
Åtgärder mot stöldligor

12

2017/18:428 av Jan Ericson (M)
Trygghet för brevbärare

13

2017/18:453 av Lotta Finstorp (M)
Fara vid bilbränder

Statsrådet Anna Ekström (S)

14

2017/18:494 av Lotta Finstorp (M)
Tjänsteföretagens kompetensförsörjning

15

2017/18:514 av Lotta Finstorp (M)
Validering för nyanlända

Statsrådet Ann Linde (S)

16

2017/18:546 av Yasmine Posio Nilsson (V)
Mänskliga rättigheter och handeln med Iran

Socialminister Annika Strandhäll (S)

17

2017/18:519 av Lotta Finstorp (M)
Omhändertagande av berusade personer

18

2017/18:545 av Per-Ingvar Johnsson (C)
Möjligheterna att få utlandsvård

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.