Fredag den 22 april 2016

Föredragningslista 2015/16:97

Föredragningslista

2015/16:97

Fredagen den 22 april 2016

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

1

RiR 2016:3 Erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan

TU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelse

2

2015/16:145 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanksgruppen samt de regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2014 och 2015

UU

EU-dokument

3

KOM(2016) 198 Förslag tillEuropaparlamentets och rådets direktivom ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 15 juni 2016

CU

Interpellationssvar

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

4

2015/16:490 av Fredrik Schulte (M)
En mer jämställd asylpolitik

5

2015/16:535 av Jörgen Warborn (M)
Gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

6

2015/16:536 av Allan Widman (L)
Vikten av svensk flygmotorkompetens

7

2015/16:549 av Kerstin Lundgren (C)
Fördjupat militärt samarbete med Finland

Statsrådet Isabella Lövin (MP)

8

2015/16:454 av Kerstin Lundgren (C)
Samarbetet med AWEPA

9

2015/16:528 av Karin Enström (M)
FN-ambassadörernas besök

Statsrådet Anders Ygeman (S)

10

2015/16:542 av Sten Bergheden (M)
Vapendirektivet

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

11

2015/16:537 av Olof Lavesson (M)
Renovering av Kungliga Operan

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.