Fredag den 21 februari 2020

Föredragningslista 2019/20:79

Föredragningslista

2019/20:79

Fredagen den 21 februari 2020

Kl.

09.00

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

 

Anmälan om ny riksdagsledamot

 

1

David Perez (SD) som ny ledamot i riksdagen fr.o.m. den 29 februari

 

 

Ansökan om ledighet

 

2

David Perez (SD) har ansökt om ledighet fr.o.m. den 29 februari 2020 t.o.m. den 28 februari 2021

 

 

Anmälan om ersättare

 

3

Monika Lövgren (SD) fr.o.m. den 29 februari 2020 t.o.m. den 28 februari 2021 under David Perez (SD) ledighet

 

 

Avsägelse

 

4

Alexandra Anstrell (M) som suppleant i utrikesutskottet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

5

Jessika Roswall (M) som suppleant i utrikesutskottet

 

 

Meddelande om återrapportering från Europeiska rådets möte

 

6

Tisdagen den 3 mars kl. 13.00

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

7

2019/20:328 av Mats Green (M)
Utvecklingsåret

 

8

2019/20:330 av David Josefsson (M)
Hög brottsutsatthet bland företagare och deras anställda

 

9

2019/20:339 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Palestina och terrorlöner

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

10

2019/20:FPM18 Förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Storbritannien COM(2020)35

UU

 

Anmälan om granskningsrapport

 

11

RiR 2020:3 Konsumentskydd vid köp av nyproducerade bostadsrätter

CU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Redogörelser

 

12

2019/20:NSÖ1 Verksamhetsredogörelse för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner (Karensnämnden) 2019

KU

13

2019/20:RS1 Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2019

KU

14

2019/20:RS3 Redogörelse för verksamheten inom Interparlamentariska unionen (IPU) och den svenska delegationens arbete under 2019

UU

15

2019/20:RS4 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till riksdagsstyrelsen

KU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2019/20:74 Genomförande av EU:s direktiv om automatiskt utbyte av upplysningar som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang

 

16

2019/20:3492 av Tony Haddou m.fl. (V)

SkU


 

med anledning av prop. 2019/20:79 Presentation av betalningssätt vid marknadsföring av betaltjänster online

 

17

2019/20:3493 av Mats Persson m.fl. (L)

FiU

18

2019/20:3494 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

FiU

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

19

2019/20:332 av Cassandra Sundin (SD)
Kunskapskravet vad gäller allemansrätten

 

20

2019/20:333 av Gudrun Brunegård (KD)
Forskningsstöd kring skärmtid och digitala verktyg för förskolebarn

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.