Fredag den 21 februari 2020

Föredragningslista 2019/20:79

Föredragningslista

2019/20:79

Fredagen den 21 februari 2020

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Anmälan om ny riksdagsledamot

1

David Perez (SD) som ny ledamot i riksdagen fr.o.m. den 29 februari

Ansökan om ledighet

2

David Perez (SD) har ansökt om ledighet fr.o.m. den 29 februari 2020 t.o.m. den 28 februari 2021

Anmälan om ersättare

3

Monika Lövgren (SD)fr.o.m. den 29 februari 2020 t.o.m. den 28 februari 2021 under David Perez (SD) ledighet

Avsägelse

4

Alexandra Anstrell (M) som suppleant i utrikesutskottet

Anmälan om kompletteringsval

5

Jessika Roswall (M) som suppleant i utrikesutskottet

Meddelande om återrapportering från Europeiska rådets möte

6

Tisdagen den 3 mars kl. 13.00

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

7

2019/20:328 av Mats Green (M)
Utvecklingsåret

8

2019/20:330 av David Josefsson (M)
Hög brottsutsatthet bland företagare och deras anställda

9

2019/20:339 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Palestina och terrorlöner

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

10

2019/20:FPM18 Förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Storbritannien COM(2020)35

UU

Anmälan om granskningsrapport

11

RiR 2020:3 Konsumentskydd vid köp av nyproducerade bostadsrätter

CU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Redogörelser

12

2019/20:NSÖ1 Verksamhetsredogörelse för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner (Karensnämnden) 2019

KU

13

2019/20:RS1 Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2019

KU

14

2019/20:RS3 Redogörelse för verksamheten inom Interparlamentariska unionen (IPU) och den svenska delegationens arbete under 2019

UU

15

2019/20:RS4 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till riksdagsstyrelsen

KU

Motioner

med anledning av prop. 2019/20:74 Genomförande av EU:s direktiv om automatiskt utbyte av upplysningar som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang

16

2019/20:3492 av Tony Haddou m.fl. (V)

SkU


med anledning av prop. 2019/20:79 Presentation av betalningssätt vid marknadsföring av betaltjänster online

17

2019/20:3493 av Mats Persson m.fl. (L)

FiU

18

2019/20:3494 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

FiU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Utbildningsminister Anna Ekström (S)

19

2019/20:332 av Cassandra Sundin (SD)
Kunskapskravet vad gäller allemansrätten

20

2019/20:333 av Gudrun Brunegård (KD)
Forskningsstöd kring skärmtid och digitala verktyg för förskolebarn

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.