Fredag den 20 november 2015

Föredragningslista 2015/16:31

Föredragningslista

2015/16:31

Fredagen den 20 november 2015

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

1

Anmälan om sammansatt utrikes- och försvarsutskott

Avsägelse

2

Roland Utbult (KD) som suppleant i kulturutskottet

Anmälan om kompletteringsval

3

Jenny Petersson (M) som suppleant i finansutskottet

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

4

2015/16:142 av Lotta Finstorp (M)
Omställningsstöd

5

2015/16:176 av Krister Hammarbergh (M)
Handläggningstiderna för vapenlicenser

6

2015/16:177 av Krister Hammarbergh (M)
Digitalt ansökningsförfarande för licenser för jaktvapen och vapen för prickskytteändamål

7

2015/16:179 av Krister Hammarbergh (M)
Regelverket för tillståndsgivning för vapenförvaring

8

2015/16:180 av Krister Hammarbergh (M)
Det europeiska vapenpasset

9

2015/16:190 av Mikael Oscarsson (KD)
Återinförande av beredskapspolis

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av prop. 2015/16:39 En modernare rättegång II

10

2015/16:3269 av Johan Hedin (C)

JuU

med anledning av skr. 2015/16:37 Riksrevisionens rapport om aktivitetsersättning

11

2015/16:3266 av Solveig Zander och Johan Forssell (C, M)

SfU

12

2015/16:3267 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (FP)

SfU

EU-dokument

13

KOM(2015) 496 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk statistik om naturgas- och elpriser och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/92/EG av den 22 oktober 2008 om ett gemenskapsförfarande för att främja öppenheten beträffande prissättningen på gas och el levererad till industriella slutanvändare
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 14 januari 2016

NU

Interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

14

2015/16:181 av Allan Widman (FP)
Åtgärder vid en eventuell militär kris i Baltikum

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

15

2015/16:163 av Eva Lohman (M)
Civilsamhället

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

16

2015/16:83 av Helena Bouveng (M)
Europas lägsta arbetslöshet 2020
2015/16:133 av Jenny Petersson (M)
Arbetslöshetsmålet

17

2015/16:153 av Sotiris Delis (M)
Integrationsministerposten

18

2015/16:155 av Jenny Petersson (M)
90-dagarsgarantin

19

2015/16:160 av Jenny Petersson (M)
Översyn av Arbetsförmedlingen

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

20

2015/16:154 av Håkan Svenneling (V)
Avskaffadet av Fideikommisser och friköp av historiska arrenden

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

21

2015/16:151 av Mathias Sundin (FP)
Strategi för datacenter

22

2015/16:164 av Amineh Kakabaveh (V)
Närings- och innovationsministerns resa till Iran

Utrikesminister Margot Wallström (S)

23

2015/16:147 av Karin Enström (M)
Kabinettssekreterarens besök i Moskva

24

2015/16:150 av Mathias Sundin (FP)
Fördömanden av attacker mot civila israeler

25

2015/16:156 av Magnus Oscarsson (KD)
Moderata krafter i Palestina

26

2015/16:178 av Hans Linde (V)
En oberoende utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.