Fredag den 20 mars 2020

Föredragningslista 2019/20:91

Föredragningslista

2019/20:91

Fredagen den 20 mars 2020

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

1

2019/20:25 Torsdagen den 19 mars

MJU

Anmälan om granskningsrapport

2

RiR 2020:7 Återvändandeverksamheten – resultat, kostnader och effektivitet

SfU

Utökning av antalet suppleanter

3

Från 266 till 319 i finansutskottet

4

Från 269 till 322 i civilutskottet

5

Från 267 till 320 i försvarsutskottet

6

Från 267 till 320 i arbetsmarknadsutskottet

Val av extra suppleanter

7

Val av 53 suppleanter i finansutskottet

8

Val av 53 suppleanter i civilutskottet

9

Val av 53 suppleanter i försvarsutskottet

10

Val av 53 suppleanter i arbetsmarknadsutskottet

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

11

2019/20:132 Extra ändringsbudget för 2020 – Åtgärder med anledning av coronaviruset
Kammaren har beslutat om förkortad motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 25 mars

FiU

Skrivelse

12

2019/20:90 Nordiskt samarbete 2019

UU

Motioner

med anledning av prop. 2019/20:84 Förbättringar för barn inom den psykiatriska tvångsvården

13

2019/20:3506 av Clara Aranda m.fl. (SD)

SoU

14

2019/20:3507 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

SoU

15

2019/20:3509 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD)

SoU

EU-dokument

16

COM(2020) 78 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ett Europaår för järnvägen (2021)
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 14 maj 2020

TU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

17

2019/20:317 av Ingemar Kihlström (KD)
Utvisning på grund av brott

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.