Fredag den 20 januari 2017

Föredragningslista 2016/17:58

Föredragningslista

2016/17:58

Fredagen den 20 januari 2017

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

1

2016/17:222 av Marie Granlund (S)
Fyrverkerier

2

2016/17:227 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Otryggheten i Malmö och Skåne

3

2016/17:229 av Maria Stockhaus (M)
Utvärdering av sjöfyllerilagen

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

4

2016/17:FPM55 Anpassning av regler för genomförande av EU-rätten på EU-nivå KOM(2016) 798, KOM(2016) 799

KU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av prop. 2016/17:47 Dokumentation vid internprissättning och land-för-land-rapportering på skatteområdet

5

2016/17:3581 av Daniel Sestrajcic m.fl. (V)

SkU

med anledning av skr. 2016/17:53 Riksrevisionens rapport om utrikesförvaltningens konsulära krisberedskap

6

2016/17:3578 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

UU

med anledning av skr. 2016/17:60 Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd

7

2016/17:3586 av Birgitta Ohlsson m.fl. (L)

UU

8

2016/17:3590 av Sofia Damm m.fl. (KD)

UU

9

2016/17:3594 av Karin Enström m.fl. (M)

UU

10

2016/17:3599 av Kerstin Lundgren (C)

UU

med anledning av skr. 2016/17:62 Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i svensk utrikespolitik

11

2016/17:3585 av Birgitta Ohlsson m.fl. (L)

UU

12

2016/17:3589 av Sofia Damm m.fl. (KD)

UU

13

2016/17:3593 av Karin Enström m.fl. (M)

UU

14

2016/17:3596 av Kerstin Lundgren (C)

UU

med anledning av skr. 2016/17:64 Riksrevisionens rapport om förutsägbarhet och långsiktighet inom biståndet

15

2016/17:3580 av Hans Linde m.fl. (V)

UU

16

2016/17:3591 av Sofia Damm m.fl. (KD)

UU

17

2016/17:3595 av Karin Enström m.fl. (M)

UU

EU-dokument

18

KOM(2016) 854 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2013/36/EU när det gäller undantagna enheter, finansiella holdingföretag, blandade finansiella holdingföretag, ersättning, tillsynsåtgärder och tillsynsbefogenheter och kapitalbevarande åtgärder
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 15 mars 2017

FiU

19

KOM(2017) 11 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 15 mars 2017

AU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

20

2016/17:161 av Christian Holm Barenfeld (M)
Statliga beredskapsjobb

21

2016/17:166 av Christian Holm Barenfeld (M)
Delegationen för att bryta långtidsarbetslöshet

22

2016/17:202 av Helén Pettersson i Umeå (S)
Förstärkning av LAS
2016/17:203 av Annelie Karlsson (S)
Anställningsskyddet i LAS

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

23

2016/17:133 av Stig Henriksson (V)
Det svenska stödet för Indiens medlemskap i Nuclear Suppliers Group (NSG)

24

2016/17:195 av Jan Ericson (M)
Kommunernas situation med att ordna bostäder till flyktingar

25

2016/17:196 av Jörgen Warborn (M)
Stärkt upphovsrätt för de kreativa näringarna

26

2016/17:220 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
Migrationsverkets handläggningstider

Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

27

2016/17:219 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
Rimliga elnätspriser

Statsrådet Åsa Regnér (S)

28

2016/17:207 av Bengt Eliasson (L)
Överutnyttjande av assistansersättningen
2016/17:215 av Bengt Eliasson (L)
Träffsäkra insatser inom LSS
2016/17:216 av Bengt Eliasson (L)
Tilläggsdirektiv till LSS-utredningen

29

2016/17:209 av Alexandra Anstrell (M)
Enkelrum eller dubbelrum i stödboenden

Miljöminister Karolina Skog (MP)

30

2016/17:210 av Runar Filper (SD)
Talerätt vid skydds- och licensjakt

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.