Fredag den 18 maj 2018

Föredragningslista 2017/18:114

Föredragningslista

2017/18:114

Fredagen den 18 maj 2018

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 27 april

Anmälan om kompletteringsval

2

Mattias Vepsä (S) som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

3

2017/18:FPM83 Insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan COM(2018) 179

MJU

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

EU-dokument

4

COM(2018) 289 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring och rättelse av förordning (EU) nr 167/2013 om godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 12 juli 2018

TU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Socialminister Annika Strandhäll (S)

5

2017/18:432 av Erik Andersson (M)
Vårdköerna i Sverige

6

2017/18:516 av Jeff Ahl (-)
Invandringens konsekvenser för den svenska sjukvården

Statsrådet Peter Eriksson (MP)

7

2017/18:472 av Mats Green (M)
Bostadssituationen i landets kommuner

8

2017/18:532 av Mats Green (M)
Regelförenklingar i bostadspolitiken

Miljöminister Karolina Skog (MP)

9

2017/18:490 av Jens Holm (V)
Åtgärder för att nå miljömålen

10

2017/18:496 av Jens Holm (V)
Åtgärder för Östersjön

Statsrådet Tomas Eneroth (S)

11

2017/18:517 av Nina Lundström (L)
Trafikregler som påverkar cyklister

12

2017/18:525 av Birger Lahti (V)
Haparandabanan

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.