Fredag den 18 juni 2021

Föredragningslista 2020/21:144

Föredragningslista

2020/21:144

Fredagen den 18 juni 2021

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Förnyad bordläggning

1

Yrkande om misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven (S)

Justering av protokoll

2

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 28 maj

Avsägelse

3

Abir Al-Sahlani (C) som ersättare i riksdagen

Anmälan om ersättare

4

Paula Örn (S) som ersättare fr.o.m. den 29 juli t.o.m. den 1 december under Aylin Fazelians (S) ledighet

5

Axel Hallberg (MP) som ersättare fr.o.m. den 20 september 2021 t.o.m. den 13 februari 2022 under Emma Bergingers (MP) ledighet

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

6

2020/21:795 av Michael Rubbestad (SD)
Andelen manlig personal i förskolan

7

2020/21:813 av Christian Carlsson (KD)
Felaktigheter i samband med Pisa 2018

8

2020/21:819 av Helena Antoni (M)
Vattenfalls köp av ryskt kärnbränsle

9

2020/21:828 av Ann-Sofie Alm (M)
Rättssäkerhet vid klargörande av identitet och åtgärder för fastställande av identitet

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

10

RiR 2021:21 Systemet med energideklarationer – tydligt syfte men oklart mål

CU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

EU-dokument

11

COM(2021) 189 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2013/34/EU, direktiv 2004/109/EG, direktiv 2006/43/EG och förordning (EU) nr 537/2014 vad gäller företagens hållbarhetsrapportering
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 13 september 2021

CU

12

COM(2021) 202 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om maskinprodukter
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 13 september 2021

NU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Skatteutskottets betänkanden

13

Bet. 2020/21:SkU27 Nya EU-bestämmelser om tullkontroller av kontanta medel

14

Bet. 2020/21:SkU29 Redovisning av skatteutgifter 2021

Civilutskottets betänkanden

15

Bet. 2020/21:CU16 Modernare regler för bekräftelse av föräldraskap, faderskapsundersökningar och för att åstadkomma könsneutral föräldraskapspresumtion

11 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

16

Bet. 2020/21:CU21 Löneutmätning och digitala ansökningar i utsökningsförfarandet

1 res. (SD)

17

Bet. 2020/21:CU22 Privat initiativrätt – planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning

2 res. (M, SD, KD)

18

Bet. 2020/21:CU23 Klimatdeklaration för byggnader

2 res. (M, SD)

19

Bet. 2020/21:CU24 Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen

2 res. (M, SD, KD)

Trafikutskottets betänkande

20

Bet. 2020/21:TU16 Framtidens infrastruktur

57 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

21

Bet. 2020/21:MJU22 Utfodring av vilt

25 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

22

Bet. 2020/21:MJU23 Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation 2019

10 res. (M, SD, V, KD)

Utbildningsutskottets betänkande

23

Bet. 2020/21:UbU14 Högskolan

24 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Debatt med anledning av interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)

24

2020/21:697 av Eric Palmqvist (SD)
Ett reformerat strandskydd

25

2020/21:731 av Lorena Delgado Varas (V)
Statligt stöd till klimatskadlig verksamhet

26

2020/21:745 av Camilla Brodin (KD)
Entreprenadberg och tunnelbanans utbyggnad

27

2020/21:772 av Lorena Delgado Varas (V)
Sveriges ansvar för giftigt avfall i Chile

Utrikesminister Ann Linde (S)

28

2020/21:771 av Håkan Svenneling (V)
Sveriges relationer med Belarus

29

2020/21:776 av Amineh Kakabaveh (-)
Villkorade stöd i FN-systemet för att värna kvinnors och flickors rättigheter

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

30

2020/21:749 av Thomas Morell (SD)
Elbilar på färja

31

2020/21:782 av Jörgen Berglund (M)
Dubbelspår Härnösand–Sundsvall–Gävle
2020/21:790 av Viktor Wärnick (M)
Prioritering av dubbelspårig ostkustbana

32

2020/21:786 av Maria Stockhaus (M)
Utredningen om Bromma flygplats

33

2020/21:792 av Jens Holm (V)
Biogasbilars status som miljöbilar

Statsrådet Jennie Nilsson (S)

34

2020/21:728 av Magnus Oscarsson (KD)
Sälpopulationen

35

2020/21:737 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Bensinmackarnas överlevnad i landet

36

2020/21:757 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Nytt slutdatum för ripjakt
2020/21:778 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Jakten på ripa

37

2020/21:765 av Ann-Sofie Alm (M)
Svensk livsmedelsstrategi

38

2020/21:767 av Ann-Sofie Alm (M)
Vildsvinsförvaltning

Statsrådet Anna Hallberg (S)

39

2020/21:774 av Lorena Delgado Varas (V)
Patent och immaterialrättsskydd på vaccin mot covid-19

Statsrådet Märta Stenevi (MP)

40

2020/21:801 av Larry Söder (KD)
Åtgärder för att öka villabyggandet

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.