Fredag den 17 november 2017

Föredragningslista 2017/18:33

Föredragningslista

2017/18:33

Fredagen den 17 november 2017

Kl.

09.00

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 27 oktober

 

 

Avsägelse

 

2

Tobias Billström (M) som ledamot i Europarådets svenska delegation

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

3

Michael Svensson (M) som ledamot i Europarådets svenska delegation

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

4

2017/18:134 av Johan Forssell (M)
Arbetet med återvändande

 

5

2017/18:135 av Johan Forssell (M)
Unga utan asylskäl

 

6

2017/18:139 av Beatrice Ask (M)
Straffrabatten för unga mellan 18 och 21 år

 

7

2017/18:140 av Lotta Finstorp (M)
Migrationsverkets skulder till kommunerna

 

8

2017/18:146 av Åsa Coenraads (M)
En djurskyddsproposition

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

9

2017/18:FPM20 PNR-avtal mellan EU och Kanada KOM(2017) 605

JuU

 

Anmälan om granskningsrapport

 

10

RiR 2017:25 Konsekvensanalyser inför migrationspolitiska beslut

SfU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

EU-dokument

 

11

KOM(2017) 536 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), förordning (EU) nr 1094/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), förordning (EU) nr 345/2013 om europeiska riskkapitalfonder, förordning (EU) nr 346/2013 om europeiska fonder för socialt företagande, förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument, förordning (EU) nr 2015/760 om europeiska långsiktiga investeringsfonder, förordning (EU) 2016/1011 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och förordning (EU) 2017/1129 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 11 januari 2018

FiU

12

KOM(2017) 647 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1073/2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 11 januari 2018

TU

13

KOM(2017) 660 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/73/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 11 januari 2018

NU

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

14

2017/18:75 av Karin Enström (M)
Nuclear Ban Treaty (NBT)

 

15

2017/18:89 av Karin Enström (M)
En ny Arktisstrategi

 

 

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

16

2017/18:44 av Ellen Juntti (M)
Utredningar om sexualbrott mot barn

 

17

2017/18:74 av Beatrice Ask (M)
En översyn av lagen om skiljeförfarande

 

 

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

18

2017/18:127 av Lotta Olsson (M)
Möjligheten att bli soldat

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.