Fredag den 15 mars 2019

Föredragningslista 2018/19:66

Föredragningslista

2018/19:66

Fredagen den 15 mars 2019

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

1

2018/19:121 av Lars Beckman (M)
Konsumentinformation

2

2018/19:131 av Katarina Brännström (M)
Åtgärder för ett bättre fungerande återvändande

3

2018/19:132 av Katarina Brännström (M)
En ansvarsfull migrationspolitik

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

4

2018/19:73 Extra ändringsbudget för 2019 – Sänkt mervärdesskatt på elektroniska publikationer

FiU

Skrivelse

5

2018/19:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2018

UU

Motioner

med anledning av prop. 2018/19:47 Samlad struktur för tillhandahållande av lokal statlig service

6

2018/19:3033 av Matheus Enholm m.fl. (SD)

KU

med anledning av skr. 2018/19:52 Riksrevisionens rapport om Landsbygdsprogrammet 2014–2020

7

2018/19:3031 av Staffan Eklöf m.fl. (SD)

MJU

8

2018/19:3032 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

MJU

9

2018/19:3034 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

MJU

10

2018/19:3035 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

MJU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

11

2018/19:80 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Minskad kriminalitet för ökad tillväxt

12

2018/19:115 av Ola Johansson (C)
Åtgärder mot militanta djurrättsaktivister

_________________________