Fredag den 15 juni 2018

Föredragningslista 2017/18:133

Föredragningslista

2017/18:133

Fredagen den 15 juni 2018

Kl.

09.00

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 25 maj

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

2

Hannah Bergstedt (S) fr.o.m. i dag
Därmed upphör Linus Skölds (S) uppdrag som ersättare

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

3

2017/18:268 Skadeståndsansvar vid sjötransport av farliga och skadliga ämnen
Talmannen har föreslagit att beredningen av propositionen får uppskjutas till nästa valperiod
Kammaren har beslutat om förlängd motionstidför denna proposition
Motionstiden utgår den 1 oktober

CU

Motioner

med anledning av prop. 2017/18:261 Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service

4

2017/18:4198 av Per Lodenius (C)

KrU

5

2017/18:4199 av Olof Lavesson m.fl. (M)

KrU

6

2017/18:4200 av Christina Örnebjär m.fl. (L)

KrU

7

2017/18:4201 av Roland Utbult m.fl. (KD)

KrU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Konstitutionsutskottets betänkanden och utlåtande

8

Bet. 2017/18:KU20 Granskningsbetänkande

1 res. (C)

9

Bet. 2017/18:KU46 Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar

1 res. (M)

10

Bet. 2017/18:KU40 Indelning i utgiftsområden och en sammanhållen budgetprocess

2 res. (M, SD, C, L, KD)

11

Bet. 2017/18:KU47 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

12

Utl. 2017/18:KU48 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten

Utrikesutskottets betänkande

13

Bet. 2017/18:UU10 Verksamheten i Europeiska unionen under 2017

28 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Civilutskottets betänkanden och utlåtande

14

Utl. 2017/18:CU33 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om grupptalan och om revidering av fyra konsumenträttsdirektiv

15

Bet. 2017/18:CU35 Riksrevisionens rapport om tillsynen av ställföreträdare och överförmyndare

16

Bet. 2017/18:CU39 Strategi för Levande städer – Politik för en hållbar stadsutveckling

2 res. (M, SD)

Finansutskottets betänkanden

17

Bet. 2017/18:FiU45 En ny lag om försäkringsdistribution

18

Bet. 2017/18:FiU50 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Ärenden för debatt
avgörs tisdagen den 19 juni

Näringsutskottets betänkanden

19

Bet. 2017/18:NU22 Energipolitikens inriktning

36 res. (M, SD, C, V, L, KD)

20

Bet. 2017/18:NU23 Elmarknadsfrågor

1 res. (V)

21

Bet. 2017/18:NU27 Solidaritet vid kris i naturgasförsörjningen

Utrikesutskottets betänkanden

22

Bet. 2017/18:UU21 Politiken för global utveckling (PGU)

7 res. (M, SD, C, V, KD)

23

Bet. 2017/18:UU23 Riksrevisionens rapport om Sida-finansierad myndighetssamverkan

1 res. (M, SD)

Socialutskottets betänkanden

24

Bet. 2017/18:SoU36 Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall

3 res. (SD, V, L)

25

Bet. 2017/18:SoU29 Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.