Fredag den 13 september 2019

Föredragningslista 2019/20:4

Föredragningslista

2019/20:4

Fredagen den 13 september 2019

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Meddelande om debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande

1

Onsdagen den 18 september kl. 13.00

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2

2018/19:305 av Fredrik Malm (L)
Markering av Irans övergrepp mot hbtq-personer

3

2018/19:307 av Jens Holm (V)
Ordning och reda kring elskotrar

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

4

RiR 2019:22 Mörkertal inom bostadstillägg

SfU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

EU-dokument

5

COM(2019) 396 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2019/501 och förordning (EU) 2019/502 vad gäller deras tillämpningsperioder
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 5 november 2019

TU

6

COM(2019) 397 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1309/2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020)
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 5 november 2019

AU

7

COM(2019) 399 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (eg) nr 2012/2002 i syfte att tillhandahålla ekonomiskt bistånd till medlemsstaterna för att minska den allvarliga ekonomiska börda som uppstår till följd av förenade kungarikets utträde ur unionen utan avtal
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 5 november 2019

FöU

8

COM(2019) 411 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ytterligare makroekonomiskt stöd till Hashemitiska konungariket Jordanien
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 5 november 2019

UU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

9

2018/19:301 av Mikael Oscarsson (KD)
Utländska stöldligor

_________________________