Fredag den 13 oktober 2017

Föredragningslista 2017/18:17

Föredragningslista

2017/18:17

Fredagen den 13 oktober 2017

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 22 september

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

2

Katarina Köhler (S) fr.o.m. den 16 oktober
Därmed upphör Marie-Louise Rönnmarks (S) uppdrag som ersättare

Anmälan om ersättare för statsråd

3

Mattias Vepsä (S) som ersättare för statsrådet Ylva Johansson (S) fr.o.m. den 23 oktober t.o.m. den 31 januari 2018

Anmälan om ersättare

4

Sultan Kayhan (S) som ersättare fr.o.m. den 23 oktober t.o.m. den 31 januari 2018 under Arhe Hamednacas (S) ledighet

Avsägelser

5

Jan Ericson (M) som ledamot i finansutskottet

6

Maria Malmer Stenergard (M) som ledamot i skatteutskottet

7

Ewa Thalén Finné (M) som ledamot i civilutskottet

8

Cecilia Widegren (M) som ledamot i socialutskottet

9

Björn Wiechel (S) som ledamot i kulturutskottet

10

Camilla Waltersson Grönvall (M) som ledamot i utbildningsutskottet

11

Jonas Jacobsson Gjörtler (M) som ledamot i miljö- och jordbruksutskottet

12

Niklas Wykman (M) som ledamot i arbetsmarknadsutskottet

13

Ewa Thalén Finné (M) som ledamot i riksdagsstyrelsen

14

Jessica Polfjärd (M) som ledamot i Utrikesnämnden

15

Lars Beckman (M) som suppleant i civilutskottet

16

Mats Green (M) som suppleant i försvarsutskottet

17

Ida Karkiainen (S) som suppleant i kulturutskottet

18

Maria Stockhaus (M) som suppleant i utbildningsutskottet

Anmälan om kompletteringsval

19

Niklas Wykman (M) som ledamot i finansutskottet

20

Cecilia Widegren (M) som ledamot i skatteutskottet

21

Mats Green (M) som ledamot i civilutskottet

22

Lars Beckman (M) som ledamot i civilutskottet

23

Camilla Waltersson Grönvall (M) som ledamot i socialutskottet

24

Ida Karkiainen (S) som ledamot i kulturutskottet

25

Maria Stockhaus (M) som ledamot i utbildningsutskottet

26

Maria Malmer Stenergard (M) som ledamot i miljö- och jordbruksutskottet

27

Jan Ericson (M) som ledamot i arbetsmarknadsutskottet

28

Tobias Billström (M) som ledamot i riksdagsstyrelsen

29

Tobias Billström (M) som ledamot i Utrikesnämnden

30

Ewa Thalén Finné (M) som suppleant i civilutskottet

31

Pål Jonson (M) som suppleant i försvarsutskottet

32

Mattias Vepsä (S) som suppleant i kulturutskottet

33

ClasGöran Carlsson (S) som suppleant i näringsutskottet

34

David Lindvall (S) som suppleant i EU-nämnden t.o.m. den 15 juli 2018 under Hanna Westeréns (S) ledighet

35

Monica Haider (S) som suppleant i styrelsen för Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond

36

Hans Ekström (S) som suppleant i styrelsen för Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

37

RiR 2017:20 Effekter av Arbetsförmedlingens Förberedande och orienterande utbildning

AU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motion

med anledning av prop. 2017/18:16 Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg samt deklarationstidpunkt i vissa fall

38

2017/18:3908 av Olle Felten och David Lång (båda SD)

SkU

EU-dokument

39

KOM(2017) 495 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för det fria flödet av icke-personuppgifter i Europeiska unionen
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 6 december 2017

NU

Motioner för omedelbar hänvisning

40

3847 motioner väckta under allmänna motionstiden
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

Enligt bilagd motionsförteckning

Debatt med anledning av interpellationssvar

Socialminister Annika Strandhäll (S)

41

2017/18:9 av Staffan Danielsson (C)
Systembolagets lobbying i politiska sakfrågor

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.