Fredag den 11 december 2020

Föredragningslista 2020/21:52

Föredragningslista

2020/21:52

Fredagen den 11 december 2020

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 20 november

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

2

2020/21:208 av Katja Nyberg (SD)
Pausad polisutbildning och organiserad kriminalitet

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

3

RiR 2020:26 För förtroendets skull – granskningsnämndens granskning av public service

KU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av prop. 2020/21:52 Tillträdesförbud till butik och förstärkt straffrättsligt skydd mot tillgreppsbrottslighet

4

2020/21:3787 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

JuU

5

2020/21:3788 av Johan Forssell m.fl. (M, KD)

JuU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande

6

Bet. 2020/21:UFöU4 Säkerhetspolitisk inriktning – Totalförsvaret 2021–2025

20 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

Försvarsutskottets betänkande

7

Bet. 2020/21:FöU4 Totalförsvaret 2021–2025

54 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

8

Bet. 2020/21:AU1 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

1 res. (SD)

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

9

Bet. 2020/21:SfU2 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

10

Bet. 2020/21:SfU3 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Arbetsmarknadsutskottets utlåtande

11

Utl. 2020/21:AU6 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om tillräckliga minimilöner i Europeiska unionen

Debatt med anledning av interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

12

2020/21:90 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
Det kommunala vetot

13

2020/21:106 av Johan Hultberg (M)
Flyttning av båtar och skrotbåtar

14

2020/21:137 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Det utökade blyförbudet i EU
2020/21:140 av Sten Bergheden (M)
Blyförbud

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

15

2020/21:159 av Eric Palmqvist (SD)
Tillståndsprocesser

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

16

2020/21:184 av Thomas Morell (SD)
Det ökade antalet skjutningar i samhället

17

2020/21:192 av Thomas Morell (SD)
Hot mot förtroendevalda

Statsrådet Anders Ygeman (S)

18

2020/21:199 av Lars Hjälmered (M)
Elproduktion i norra Sverige

Utbildningsminister Anna Ekström (S)

19

2020/21:149 av Alexandra Anstrell (M)
Privatekonomi i skolans undervisning

20

2020/21:173 av Roger Haddad (L)
Föräldrapåverkan på skolans personal

21

2020/21:175 av Kristina Axén Olin (M)
Omsättningen på rektorer

22

2020/21:195 av Kristina Axén Olin (M)
En utredning om förskolan

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

23

2020/21:172 av Thomas Morell (SD)
Ytterligare dispens för yrkesförarkompetens

24

2020/21:178 av Jens Holm (V)
Utökad fordonsvikt för lätta lastbilar

25

2020/21:179 av Jessica Thunander (V)
Transporteffektivitet och klimatmålet 2030

26

2020/21:201 av Thomas Morell (SD)
Fusket inom transportnäringen

Statsrådet Anna Hallberg (S)

27

2020/21:193 av Hans Rothenberg (M)
Förhandlingar om frihandelsavtalet TTIP

Statsrådet Mikael Damberg (S)

28

2020/21:79 av Thomas Morell (SD)
Utökade taxikontroller
2020/21:158 av Thomas Morell (SD)
Polisens användning av medel avsedda för kontroll av cabotagetransporter

29

2020/21:162 av Jan Ericson (M)
Medborgarnas förtroende för den svenska strategin

30

2020/21:196 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Femårslicenserna för jägare och sportskyttar
2020/21:197 av Sten Bergheden (M)
De tidsbegränsade licenserna

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.