Fredag den 1 februari 2019

Föredragningslista 2018/19:46

Föredragningslista

2018/19:46

Fredagen den 1 februari 2019

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

1

2018/19:19 Tisdagen den 29 januari

TU

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2

2018/19:12 av Jörgen Warborn (M)
Stärkt upphovsrätt

3

2018/19:19 av Ingemar Kihlström (KD)
Återfallsförbrytare som går fria

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

4

RiR 2019:4 Att planera för framtiden – statens arbete med scenarier inom miljö-, energi-, transport-, och bostadspolitiken

FiU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

5

2018/19:39 Kompletterande bestämmelser till EU:s hamntjänstförordning

TU

6

2018/19:42 Genomförande av rättshjälpsdirektivet

JuU

EU-dokument

7

COM(2019) 53 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av beredskapsåtgärder när det gäller samordning av de sociala trygghetssystemen efter Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 28 mars 2019

SfU

8

COM(2019) 65 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om bestämmelser för att möjliggöra en fortsättning av pågående rörlighet i utbildningssyfte inom programmet Erasmus+ i samband med Förenade kungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 28 mars 2019

UbU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

9

2018/19:16 av Lars Beckman (M)
Arbetslöshetsmålet

10

2018/19:17 av Lars Beckman (M)
Arbetsförmedlingen

Socialminister Lena Hallengren (S)

11

2018/19:3 av Pia Steensland (KD)
Andning och sondmatning som grundläggande behov

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.