Sammanföring av sex bolagsrättsliga direktiv

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM31 : KOM(2015) 616

KOM(2015) 616

Regeringskansliet

Faktapromemoria 2015/16:FPM31

Sammanföring av sex bolagsrättsliga 2015/16:FPM31
direktiv  
Justitiedepartementet  
2015-12-30  

Dokumentbeteckning

KOM(2015) 616

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa aspekter av bolagsrätt (kodifiering)

Sammanfattning

Kommissionen föreslår att delningsdirektivet, filialdirektivet, direktivet om gränsöverskridande fusioner, publicitetsdirektivet, fusionsdirektivet och kapitaldirektivet sammanförs. Det föreslagna nya direktivet ersätter de rättsakter som omfattas. Förslaget följer enligt kommissionen texterna i rättsakterna och innebär ingen ändring i sak. Regeringen har inga invändningar mot sammanföringen av direktiven.

1 Förslaget

1.1Ärendets bakgrund

Kommissionen beslutade år 1987 att ge sina avdelningar i uppdrag att sammanföra rättsakter senast efter det att de ändrats för tionde gången. Kommissionen underströk att detta är en minimiregel och att avdelningarna bör sträva efter ännu kortare intervall för att göra bestämmelserna klara och begripliga. Kommissionen fäster stor vikt vid att unionsrätten förenklas och förtydligas så att den blir mer tillgänglig och begriplig för medborgarna.

1.2Förslagets innehåll

Kommissionens förslag presenterades den 3 december 2015. Det avser en sammanföring av

delningsdirektivet (rådets direktiv 82/891/EEG),

filialdirektivet (rådets direktiv 89/666/EEG),

direktivet om gränsöverskridande fusioner (Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG),

publicitetsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/101/EG),

fusionsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/35/EU), och

kapitaldirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/30/EU).

Det nya direktivet ersätter de rättsakter som omfattas. Förslaget följer enligt kommissionen texterna i rättsakterna och innebär ingen ändring i sak.

Kommissionens förslag har utarbetats på grundval av en föregående konsolidering på 23 officiella språk av delningsdirektivet, filialdirektivet, direktivet om gränsöverskridande fusioner, publicitetsdirektivet, fusionsdirektivet och kapitaldirektivet och deras ändringsrättsakter, som genomförts av Europeiska unionens publikationsbyrå med hjälp av ett databehandlingssystem.

1.3Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa

Direktiven är genomförda i svensk rätt bl.a. i aktiebolagslagen (2005:551). Det nya direktivet ska inte medföra att några ändringar i sak behöver göras. Hänvisning i svensk lag till direktiv som upphävs behöver ändras.

1.4Budgetära konsekvenser / Konsekvensanalys

Förslaget handlar om en sammanföring av tidigare ändringar, vilket innebär att det inte medför några budgetära konsekvenser.

2 Ståndpunkter

2.1Preliminär svensk ståndpunkt

Regeringen har inga invändningar mot sammanföringen av direktiven.

2.2Medlemsstaternas ståndpunkter

Andra medlemsstaters inställningar är inte kända.

2.3Institutionernas ståndpunkter

Institutionernas ståndpunkter är inte kända.

2.4Remissinstansernas ståndpunkter

Förslaget kommer inte att remitteras. Närmast berörda myndigheter är informerade om förslaget.

3 Förslagets förutsättningar

3.1Rättslig grund och beslutsförfarande

Kommissionen åberopar artikel 50.1 i fördraget om EU:s funktionssätt. Tilllämpningen av artikel 50 innebär att Europaparlamentet och rådet ska utfärda direktiv för att förverkliga etableringsfriheten och att beslut fattas enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet efter att ha hört Ekonomiska och sociala kommittén. Det ordinarie lagstiftningsförfarandet innebär att Europaparlamentet och rådet gemensamt antar förslaget och att beslut i rådet fattas med kvalificerad majoritet.

3.2Subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen

Förslaget, som endast ska vara en lagstiftningsteknisk åtgärd på EU-nivå, bedöms inte strida mot subsidiaritets- eller proportionalitetsprincipen.

4 Övrigt

4.1Fortsatt behandling av ärendet

Eftersom rättsakter inte får ändras i sak när de sammanförs har Europaparlamentet, rådet och kommissionen i ett interinstitutionellt avtal av den 20 december 1994 enats om en påskyndad arbetsmetod i syfte att snabbt kunna anta s.k. kodifierade rättsakter.

4.2Fackuttryck/termer

Officiell kodifiering innebär att bestämmelserna i en eller flera rättsakter och deras respektive ändringar förs samman i en ny rättsligt bindande akt som upphäver de rättsakter som den ersätter utan att innehållet i bestämmelserna ändras.1

1 Kodifiering av lagstiftningen – En praktisk handledning, Europeiska Unionens råd,

15993/1/08 REV 1, CODIF 162, JUR 526

Fakta-PM om EU-förslag

En faktapromemoria, fakta-PM, är en redogörelse från regeringen till riksdagen om ett förslag från EU-kommissionen. Där framgår vad förslaget går ut på, hur det kan påverka svenska regler och vad regeringen anser om förslaget.