Program för konsumentpolitik

Fakta-pm om EU-förslag 2005/06:FPM112 : KOM (2006) 235 slutlig

KOM (2006) 235 slutlig

Regeringskansliet

Faktapromemoria 2005/06:FPM112

Program för konsumentpolitik

Jordbruksdepartementet

2006-08-14

Dokumentbeteckning

KOM (2006) 235 slutlig

Ändringsförslag till beslut av Europaparlamentet och rådet om ett program för gemenskapsåtgärder på konsumentpolitikens område (2007-2013).

Ursprungligt förslag: 8064/05 (KOM (2005) 115 Slutlig)

FaktaPM 2004/05:FPM75 och FaktaPM 2005/06:FPM104

Sammanfattning

Den 24 maj 2006 antog kommissionen ett ändrat förslag till beslut om program för gemenskapsåtgärder rörande konsumentpolitik för åren 2007-2013. Tidigare hade kommissionen föreslagit ett gemensamt program för hälsa och konsumentskydd. Europaparlamentet har önskat en uppdelning i två program, i enlighet med nuvarande ordning. Kommissionen föreslår bl.a. fokus på kunskapsutveckling, samarbete om produktsäkerhet, tillsyn, konsumentrådgivning och alternativ tvistlösning, stöd till konsument­representation i standardiseringsarbetet, stöd till konsumentorganisationer samt vissa utbildningsinsatser.

Sverige kan ställa sig bakom mål och inriktning i förslaget.

1 Förslaget

1.1 Innehåll

Målen som föreslås för konsumentpolitiken handlar dels om att säkerställa en hög nivå på konsumentskyddet (framför allt genom ett förbättrat kunskapsunderlag, förbättrad konsultation samt förbättrad representation av konsumenternas intressen) dels om att säkerställa en effektiv tillämpning av konsumentskyddsbestämmelserna, särskilt genom samarbete om tillsyn, information, utbildning och möjligheter till upprättelse.

Åtgärderna har sammanfattats och minskat i antal jämfört med det tidigare förslaget. Möjligheten för konsumentorganisationer m.fl. att söka stöd till särskilda projekt har tagits bort med hänvisning till att verksamheten inte har gett tillräckligt bra resultat. Nya medlemsstaters särskilda behov lyfts fram.

De åtgärder som tas upp handlar bl.a. om ett utvecklat kunskapsunderlag på konsumentområdet, finansiellt stöd till europeiska konsumentorganisationer, finansiellt stöd till europeiska konsumentorganisationer som representerar konsumentintressen i standardiseringsarbetet på gemenskapsnivå, utbildning av konsumentföreträdare, samarbete mellan nationella tillsynsmyndigheter när det gäller konsumentskyddslagstiftningen och insatser för att kontrollera varors och tjänsters säkerhet. Programmet omfattar därutöver finansiellt stöd till nätverket European Consumer Centers Network (ECC), som ger information och rådgivning till konsumenter och hjälp med alternativ tvistlösning, samt åtgärder för att förbättra kommunikationen med EU-medborgarna om konsumentfrågor, särskilt i de nya medlemsstaterna. Åtgärder som rör konsumentutbildning bl.a. i form av interaktiva utbildningsverktyg och finansiellt stöd till utveckling av en europeisk magisterutbildning om konsumentfrågor tas också upp.

Maximigränsen för finansiellt stöd till vissa åtgärder har, jämfört med det tidigare förslaget, sänkts från 60% till 50%, respektive från 80% till 70% när särskilda skäl finns. Det anges att högst 95% får ges till konsumentorganisationer som representerar konsumenternas intressen i EU:s standardiseringsarbete. Maximigränserna motsvarar ordningen i det nu gällande programmet/ramverket för konsumentområdet. Vidare föreslås att 85% av kostnaderna för vissa åtgärder som syftar till att utveckla kurser på magisternivå om konsumentfrågor kan täckas genom programmet. Särskilda kriterier uppställs för vilka som kan erhålla stöd. En rådgivande kommitté ska finnas som ska lämna synpunkter på bl.a. de årliga programmens utformning och budgetfördelningen. Detta motsvarar också situationen idag.

Av beaktandesatserna framgår att kommissionen för att uppnå kostnadseffektivitet avser att utvidga mandatet för det befintliga genomförandeorganet för folkhälsoprogrammet till att omfatta även konsumentfrågor. Det framgår också att mätbara mål ska eftersträvas så långt det är möjligt och att relevanta indikatorer ska utvecklas.

1.2 Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa

Programmet handlar om hur EU-budgeten kan användas på konsumentområdet och påverkar inte gällande svenska regler.

1.3 Budgetära konsekvenser

Programmet handlar om hur EU-budgeten kan användas på konsumentområdet. Budgeten för programmet föreslås uppgå till 156,8 miljoner euro. I förslaget till ett gemensamt program för hälsa och konsumentskydd föreslogs 234 miljoner euro för konsumentområdet.

2 Ståndpunkter

2.1 Svensk ståndpunkt

Sverige kan ställa sig bakom mål och inriktning i förslaget. Konsumentpolitiska åtgärder på EU-nivå behövs för att konsumenterna ska ha förtroende för och bli aktiva på den inre marknaden. Sverige välkomnar att programmet innebär tydligt fokus på bl.a. kunskapsutveckling, samarbete om produktsäkerhet, tillsyn, konsumentrådgivning och alternativ tvistlösning, stöd till konsumentrepresentation i standardiseringsarbetet och stöd till konsumentorganisationer. Sverige anser att åtgärder som rör utbildning bör ha nationell förankring.

2.2 Medlemsstaternas ståndpunkter

Övriga medlemsstaters ståndpunkter är ännu inte kända.

2.3 Institutionernas ståndpunkter

Förslaget har i huvudsak tagit omhand Europaparlamentets synpunkter i den första läsningen.

2.4 Remissinstansernas ståndpunkter

Det nya förslaget ryms inom ramen för tidigare remissbehandling (sammanställning finns i faktaPM 2004/05:FPM75).

3 Övrigt

3.1 Fortsatt behandling av ärendet

Programmet kommer att behandlas i rådsarbetsgruppen för konsumentfrågor. En första genomgång av förslaget görs i juli. Viss osäkerhet om när beslut kan förväntas, eventuellt under senare delen av hösten.

3.2 Rättslig grund och beslutsförfarande

Artikel 153 i EG-fördraget. Beslut fattas av rådet med kvalificerad majoritet efter medbeslutandeförfarande med Europaparlamentet.

3.3 Fackuttryck/termer

- Alternativ tvistlösning; förfarande för tvistlösning utanför ordinarie domstolsprocess

Fakta-PM om EU-förslag

En faktapromemoria, fakta-PM, är en redogörelse från regeringen till riksdagen om ett förslag från EU-kommissionen. Där framgår vad förslaget går ut på, hur det kan påverka svenska regler och vad regeringen anser om förslaget.