Meddelande om IT och energieffektivisering

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM120 : KOM(2008) 241

KOM(2008) 241
FPM_200708__120

Regeringskansliet

Faktapromemoria 2007/08:FPM120

Meddelande om IT och energieffektivisering

Näringsdepartementet

2008-06-24

Dokumentbeteckning

KOM(2008) 241

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén - Hur informations- och kommunikationstekniken kan bidra till ökad energieffektivitet

Sammanfattning

Meddelandet uppmärksammar IT:s potential för att förbättra energieffektivisering och fokuserar på de mest lovande områdena elnätet, smarta byggnader, smart belysning samt IT i sig självt. Åtgärder som föreslås är ökad uppmärksamhet och utbyte av goda exempel, återinföra forskning och teknisk utveckling, främja användning och efterfrågedriven innovation.

Regeringen ställer sig positiv till att kopplingen mellan energieffektivisering och IT uppmärksammas, men anser samtidigt att meddelandet innehåller få konkreta förslag. I Sverige och säkerligen även andra länder pågår redan den utveckling som meddelandet exemplifierar. Det europeiska mervärdet av kommissionens initiativ bör övervägas ytterligare.

1 Förslaget

1.1 Ärendets bakgrund

Vid vårtoppmötet 2007 lyftes utvecklingen av en hållbar integrerad europeisk klimat- och energipolitik som en prioriterad fråga. Europa sägs stå inför tre huvudutmaningar: hantera klimatförändringar, garantera en säker, hållbar och konkurrenskraftig energi samt att göra den europeiska ekonomin till en modell för hållbar utveckling under 2000-talet.

IT spelar en viktig roll för att minska energiintensiteten och öka energieffektiviteten. Därför behöver Europa försäkra sig om att IT-lösningar finns tillgängliga och användbara.

1.2 Förslagets innehåll

Meddelandet innehåller beskrivningar och förslag till hur IT i sig självt kan bli mer miljövänlig genom strukturella förändringar i verksamheten, t.ex. att övergå till on-line-tjänster och Internetbaserad verksamhet, nya sätt att arbeta såsom distansarbete och videokonferenser samt använda gröna leverantörer och energi från förnybara källor. Datacenters är stora förbrukare av energi, framförallt till uppvärmning och nedkylning. Det finns idag lösningar för att minska denna energiförbrukning med 20-70 %.

Meddelandet innehåller också beskrivningar av och förslag på hur IT kan förbättra energieffektiviteten inom andra områden i samhället. I detta meddelande fokuseras elnätet, energismarta hem och byggnader samt smart belysning. IT sägs ha en stor roll att spela genom styrning och kontroll av det alltmer distribuerade elnätet för att säkra stabilitet och säkerhet samt stödja en väl fungerande elmarknad. Mer än 40 % av energiförbrukningen i Europa är byggnadsrelaterad. Avancerade, flexibla och integrerade IT-baserade energistyrningssystem kan hjälpa till att minska energikonsumtionen. Smarta mätare och avancerad visualisering kan kontinuerligt samla data om vad som händer med energin i en byggnad. Detta kan bidra till en ökad uppmärksamhet kring energikonsumtion samt stimulera beteendeförändringar hos både hushåll och företag. En femtedel av världens elförbrukning används till belysning. Genom att använda t.ex. sensorteknik kan belysning kopplas på när den behövs, s.k. intelligent belysning.

Åtgärder som föreslås är ökad uppmärksamhet och utbyte av goda exempel, förstärka forskning och utveckling på området samt främja användning och efterfrågedriven innovation.

1.3 Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa

-

1.4 Budgetära konsekvenser / Konsekvensanalys

Inga budgetära konsekvenser då eventuella insatser kommer att ske inom befintliga program som t.ex. 7:e ramprogrammet.

2 Ståndpunkter

2.1 Preliminär svensk ståndpunkt

Regeringen är positiv till att kopplingen mellan IT och energieffektivisering uppmärksammas. Genom meddelandet uppmuntras IT-branschen att ta fram lösningar inom energiområdet samtidigt som energibranschen uppmuntras att ytterligare använda IT-lösningar i sitt arbete med förbättrad energieffektivitet.

Meddelandet är dock inte särskilt konkret och innehåller inga direkta nyheter från ett svenskt perspektiv. En hel del av den lovande utveckling som kommissionen exemplifierar finns redan omsatt i praktiken i Sverige, och säkert även i andra länder inom EU. Mot den bakgrunden bör det övervägas ytterligare hur det europeiska mervärdet av kommissionens initiativ skulle kunna öka.

En svensk kommentar till diskussionen om energieffektivisering är att det finns en stor potential för energieffektivisering inom transportsektorn, där transporter helt kan ersättas av IT-lösningar. Exempel är resfria möten och arbetsformer genom t.ex. video- och telekonferens men även att transporter av gods kan ersättas av beskrivningar av hur produkter sätts samman på plats.

2.2 Medlemsstaternas ståndpunkter

Medlemsstaternas ståndpunkter är inte kända ännu.

2.3 Institutionernas ståndpunkter

Rådet har som institution ännu inte tagit ställning till meddelandet men rådets sekretariat har uttryckt viss besvikelse i linje med de svenska farhågorna.

Europarlamentets ståndpunkt är ännu inte känd.

2.4 Remissinstansernas ståndpunkter

-

3 Förslagets förutsättningar

3.1 Rättslig grund och beslutsförfarande

-

3.2 Subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen

-

4 Övrigt

4.1 Fortsatt behandling av ärendet

Meddelandet presenterades för första gången på rådsarbetsgruppen för telekommunikationer och informationssamhället den 16 juni. Kommissionen påpekade att meddelandet ska ses som en startpunkt för olika samarbeten och konsultationer för att uppnå målen för reducering av energianvändning m.m. Många uppgifter har samlats in och kommer att bli föremål för ett meddelande i början av nästa år. Det meddelandet kommer att innehålla förslag till åtgärder.

4.2 Fackuttryck/termer

Smarta byggnader (energismarta hem och byggnader): byggnader där energiförbrukning inklusive belysning och ventilation kontrolleras av t.ex. avancerade, flexibla och integrerade IT-baserade energiförvaltningssystem. Systemen inkluderar smart mätning och avancerad visualisering.

Smart/intelligent belysning: avkännings- och aktiveringsmöjligheter till energieffektiva lampor så att de automatiskt anpassar sig till miljön (t.ex. naturligt ljus, människors närvaro mm.)

Fakta-PM om EU-förslag

En faktapromemoria, fakta-PM, är en redogörelse från regeringen till riksdagen om ett förslag från EU-kommissionen. Där framgår vad förslaget går ut på, hur det kan påverka svenska regler och vad regeringen anser om förslaget.