Meddelande om Internetprotokoll

Fakta-pm om EU-förslag 2007/08:FPM126 : KOM (2002) 96, KOM (2008) 313

KOM (2002) 96, KOM (2008) 313
FPM_200708__126

Regeringskansliet

Faktapromemoria 2007/08:FPM126

Meddelande om Internetprotokoll

Näringsdepartementet

2008-07-07

Dokumentbeteckning

KOM (2002) 96

Nästa generations Internet – prioriterade åtgärder för övergången till det nya Internetprotokollet IPv6

KOM (2008) 313

Vidareutveckling av Internet - Handlingsplan för införandet avversion av Internetprotokollet (IPv6) i Europa

Sammanfattning

Europeiska kommissionen har i ett meddelande till rådet och parlamentet presenterat förslag till en gemensam europeisk handlingsplan för införande av nästa generation protokoll för version sex av Internetprotokollet (IPv6) i Europa.

Kommissionen menar att införande av IPv6 är ett steg som alla operatörer, tjänstetillhandahållare och konsumenter behöver ta tillsammans för att i framtiden via Internet kunna förmedla, tillhandahålla respektive konsumera kostnadseffektiva och säkra tjänster av hög kvalitet. Regeringen stödjer kommissionens förslag till handlingsplan.

1 Förslaget

1.1 Ärendets bakgrund

Kommissionen lämnade i december 2002 ett meddelande till rådet och parlamentet om Nästa generations Internet – prioriteringar för ökad hastighet i övergången till version 6 av Internetprotokollet IP (IPv6). I meddelandet uppmanas medlemsstaterna, Internetoperatörer med flera att delta i övergången till användande av IPv6 på Internet.

Kommissionen har den 2 juni 2008 lämnat förslag till en handlingsplan för övergång till IPv6 i Europa.

Internet används idag globalt av uppskattningsvis 1,4 miljarder användare. Tillväxten av antalet användare har gått mycket fort. Tillväxten kan även fortsättningsvis väntas gå mycket fort.

En gemensam faktor för all Internettrafik är protokollet Internet Protocol (IP). Det har etablerats som en global standard och har därför blivit en förutsättning för Internets funktion. Flertalet bedömare tror att antalet IP-adresser i nuvarande version (IPv4) kommer att ta slut inom en snar framtid.

För att tillmötesgå problemet med en eventuell brist på IPv4 har en ny standard tagits fram. Den kallas version sex av Internetprotokollet (IPv6). IPv6 är en förutsättning för nästa generations Internet-teknik. Det ökar Internets prestanda och kommer att möjliggöra att Internet inte bara integrerar människor, men även ett brett register av föremål och elektroniska tjänster.

Det är angeläget att Internetvärlden förmås övergå till den kommande versionen av protokollet kallad Internet Protocol version 6 (IPv6). Övergång till IPv6 möjliggör också utökade industriella tillämpningar av Internet som kan bidra till tillväxt och sysselsättning.

Det är förenat med merkostnader för i stort sett alla aktörer utom slutanvändarna att också understödja IPv6 i elektronisk kommunikation. Slutanvändarna ser inte det specifika protokollet IPv6, och ser inte heller något skäl att efterfråga just den programvaran i sina tjänster. Situationen kan därför komma att bli ett marknadsmisslyckande på så sätt att slutanvändarna inte efterfrågar IPv6 samtidigt som Internetoperatörer och tjänsteleverantörer inte vill göra investeringarna förrän de har kostnadstäckning genom efterfrågan från kunderna. Ett värsta scenario blir därmed att om IPv4-adresserna tar slut i mitten av 2011 finns det varken tjänster, routrar, eller slutanvändare som kan använda IPv6.

Det nya IPv6-protokollet, är nödvändigt för fortsatt gynnsam utveckling och optimering av nätverk och tjänster. Optimeringen av Internets funktion är i sig en förutsättning för utveckling av nya nätverksbaserade tjänster. Införande av IPv6 är därför ett steg som alla operatörer, tjänstetillhandahållare och konsumenter måste ta för att i framtiden kunna förmedla, tillhandahålla respektive konsumera kostnadseffektiva och säkra tjänster av hög kvalitet.

IPv6 innehåller även en del förbättringar när det gäller effektiviteten och säkerheten vid elektronisk kommunikation. Fördelen för slutanvändaren är högre kapacitet och bättre åtkomst till Internet beroende på att varje användare eller Internetanslutet föremål kan få en egen globalt unik adress.

1.2 Förslagets innehåll

Kommissionens målsättning med handlingsplanen är att bidra till en ökad användning av IPv6. Man anser detta vara nödvändigt dels för att tillgodose en smidig övergång till IPv6, och dels för att användande av IPv6 i sig utgör en plattform för innovation i IP-baserade tjänster. Sådan innovation bedöms var en bidragande faktor för att Europa ska kunna bibehålla sin konkurrenskraft jämfört med andra stora ekonomier, och därmed bidra till Lissabon-strategin.

Kommissionens handlingsplan inbegriper förslag till åtgärder för såväl EU som för medlemsländer och för Internetorganisationer, Internetoperatörer och infrastruktursäljare, med flera. Till handlingsplanen finns en målsättning att åtminstone 25% av användarna i unionen år 2010 ska kunna ansluta till Internetplatser och tjänster som använder IPv6. Handlingsplanen inbegriper bl.a. åtgärder att tillsammans med medlemsstaterna tillhandahålla tjänster och webb-platser som har stöd för IPv6 inom offentlig sektors område, att uppmana tjänstetillhandahållare och industrisamarbeten att införa IPv6, att understödja interoperabilitet och standardisering som också stödjer IPv6, att uppmuntra framtagande av goda exempel för inspiration till andra aktörer, med mera.

I en hearing i februari 2006 konstaterade kommissionen att offentlig upphandling är ett av de mer effektiva sätten att uppnå en övergång till IPv6. Genom att införa stöd för IPv6 i offentlig sektors IT-infrastruktur och dess tjänster bidrar det offentliga till målen.

Kommissionen uppmanar dessutom medlemsländerna att införa IPv6 i sina egna förvaltningars IT-infrastruktur.

Kommissionen kommer även att specificerar IPv6-funktionalitet som ett kriterium vid förnyande av den egna IT-infrastrukturen.

Kommissionen avser att genomföra riktade kampanjer för att höja medvetandet om frågan i relevanta grupper.

Inom sjunde ramverket kommer särskilda åtgärder få ekonomiskt stöd för att gynna övergång till protokollet.

Kommissionen avser att uppmana Internetleverantörer att tillhandahålla fullt stöd för IPv6 i IT-infrastruktur och tjänster.

Kommissionen kommer att bjuda in medlemsstater att delta i införandet av IPv6 genom utbildningsinsatser för nätverkstekniker och andra relevanta grupper.

Handlingsplanen planeras att genomföras under den närmaste treårsperioden.

1.3 Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa

Området regleras inte i svensk rätt

1.4 Budgetära konsekvenser / Konsekvensanalys

Meddelandet har inga konkreta budgetkonsekvenser

2 Ståndpunkter

2.1 Preliminär svensk ståndpunkt

Regeringen delar kommissionens analys att övergången till IPv6 behöver genomföras. Införande av IPv6 är ett steg som alla operatörer, tjänstetillhandahållare och konsumenter gemensamt behöver ta för att i framtiden kunna förmedla, tillhandahålla respektive konsumera kostnadseffektiva och säkra tjänster av hög kvalitet.

Regeringen delas också kommissionens uppfattning att det är ett gemensamt ansvar för alla aktörer som bidrar till den elektroniska kommunikationen. Regeringen anser därför att Sverige bör välkomna föreslagen handlingsplan för övergång till IPv6.

2.2 Medlemsstaternas ståndpunkter

Medlemsstaternas ståndpunkter är inte kända

2.3 Institutionernas ståndpunkter

Övriga institutioners ståndpunkter är inte kända.

2.4 Remissinstansernas ståndpunkter

Externa Intressenters ståndpunkter är inte kända. Meddelandet har inte varit föremål för remiss.

3 Förslagets förutsättningar

3.1 Rättslig grund och beslutsförfarande

Handlingsplanen baseras på frivilligt och informellt samarbete

3.2 Subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen

Principerna är inte aktuella.

4 Övrigt

4.1 Fortsatt behandling av ärendet

Kommissionens förslag baseras på frivilligt och informellt samarbete inom unionen. Det franska ordförandeskapet kommer under hösten 2008 ta upp frågan om IPv6 och andra näraliggande förutsättningar för elektronisk kommunikation i exempelvis det informella samarbetet om ett Europeiskt informationssamhälle ( i2010). Det är oklar om Europaparlamentet kommer att agera med anledning av ärendet.

I Sverige kan åtgärder för att verka för samhällets övergång till IPv6 exempelvis kanaliseras genom regeringens handlingsplan för elektronisk förvaltningsutveckling.

4.2 Fackuttryck/termer

Internet Protocol (IP) är ett protokoll för kommunikation via Internet. IP är en grundläggande förutsättning för adressering och anrop av webb-platser på Internet. Ett protokoll är förenklat sett regler för hur datorer kommunicerar med varandra. Protokollet används för adressering och anrop av webb-platser på Internet. Det är en global standard och därför en förutsättning för Internets funktion. Idag används i huvudsak version 4 av protokollet. Adresseringen på Internet består då av ett s.k. IP-nummer med en sekvens på 12 siffror. IP-numret används exempelvis för adressering av e-brev eller anrop av webb-platser, och kan i viss utsträckning liknas vid telefonnummer.

Fakta-PM om EU-förslag

En faktapromemoria, fakta-PM, är en redogörelse från regeringen till riksdagen om ett förslag från EU-kommissionen. Där framgår vad förslaget går ut på, hur det kan påverka svenska regler och vad regeringen anser om förslaget.