Meddelande om den digitala utdelningen

Fakta-pm om EU-förslag 2007/08:FPM46 : KOM (2007) 700 slutlig

KOM (2007) 700 slutlig
FPM_200708__46

Regeringskansliet

Faktapromemoria 2007/08:FPM46

Meddelande om den digitala utdelningen

Näringsdepartementet

2008-01-08

Dokumentbeteckning

KOM (2007) 700 slutlig

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén - Maximal nytta av den digitala utdelningen i Europa: Ett gemensamt sätt att hantera det spektrum som frigörs i samband med övergången till digitala sändningar.

Sammanfattning

Kommissionen föreslår i meddelandet en samlad strategi på gemenskapsnivå för att dra största möjliga nytta av den digitala utdelningen. Strategin bygger på att identifiera frekvensband som ska reserveras för vissa typer av tjänster.

Regeringen ställer sig positiv till förslaget om en gemensam strategi för användningen av den digitala utdelningen. Den relativa storleken på de identifierade delbanden blir dock avgörande för vilka effekter förslaget får.

1 Förslaget

1.1 Ärendets bakgrund

Den pågående (i Sverige avslutade) övergången från analoga till digitala TV-sändningar medför att en relativt stor mängd mycket attraktiva radiofrekvenser frigörs. Dessa frigjorda frekvenser kallas ”den digitala utdelningen” (eng. ”the digital dividend”). EU:s grupp för radiospektrumpolicy, RSPG, antog den 14 februari 2007 ett rådgivande yttrande om de frekvenspolitiska konsekvenserna av den digitala utdelningen. Kommissionens meddelande presenterades den 13 november 2007.

1.2 Förslagets innehåll

Meddelandet identifierar den digitala utdelningen som en unik möjlighet att skapa tillgång till en stor mängd attraktiva frekvenser för elektroniska kommunikationstjänster. De typer av tjänster som identifieras som de mest intressanta användningsområdena är trådlösa bredbandstjänster, ytterligare marksänd TV respektive mobila multimediatjänster.

Meddelandet identifierar också behovet av en samordnad strategi på gemenskapsnivå för att dra största möjliga nytta av den digitala utdelningen. För att undvika skadlig radiostörning, möjliggöra ett effektivt utnyttjande av de frigjorda frekvenserna samt öppna möjligheterna för massmarknader inom Europa med medföljande skalfördelar och ökad användarnytta är det angeläget att medlemsstaterna hanterar den digitala utdelningen på ett samordnat sätt.

Den viktigaste formen av samordning som kommissionen föreslår i meddelandet är en gemensam europeisk frekvensplanering för de aktuella frekvensbanden. Meddelandet föreslår att man inom det s.k. UHF-bandet (470-862 MHz) ska identifiera tre delband som på gemenskapsnivå reserveras för TV-sändningar, mobila multimediatjänster med rundradioteknik respektive bredbandstjänster med tvåvägskommunikation. Denna uppdelning av frekvensutrymmet ska sedan fastställas i bindande harmoniseringsbeslut.

1.3 Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa

Tillståndsgivningen för rätten att använda radiosändare regleras i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Förslaget har inga effekter på lagen.

1.4 Budgetära konsekvenser

Förslaget har inga budgetära konsekvenser.

2 Ståndpunkter

2.1 Preliminär svensk ståndpunkt

Regeringen ställer sig positiv till förslaget om en gemensam strategi för användningen av den digitala utdelningen. Den relativa storleken på de identifierade delbanden blir dock avgörande för vilka effekter förslaget får.

2.2 Medlemsstaternas ståndpunkter

Medlemsstaternas ståndpunkter är ännu ej kända.

2.3 Institutionernas ståndpunkter

Institutionernas ståndpunkter är ännu ej kända.

2.4 Remissinstansernas ståndpunkter

Meddelandet har inte remissbehandlats.

3 Förslagets förutsättningar

3.1 Rättslig grund och beslutsförfarande

Meddelandet innehåller inga förslag till lagstiftning.

3.2 Subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen

Meddelandet innehåller ingen motivering enligt subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen.

4 Övrigt

4.1 Fortsatt behandling av ärendet

Det är ännu inte känt hur meddelandet kommer att behandlas fortsatt.

4.2 Fackuttryck/termer

Bredband – kommunikationstjänster med hög överföringshastighet.

Frekvens – antalet svängningar per sekund. Mäts i Herz (Hz)

Frekvensband – ett intervall av frekvenser inom vilket en viss radioutrustning kan fungera.

Radiospektrum – den del av det elektromagnetiska spektrumet (mellan 3 kHz och 300 GHz) som används för att skicka radiosignaler.

Rundradio (eng. ’broadcasting’) – envägskommunikation där samma innehåll sänds samtidigt till alla mottagare.

Fakta-PM om EU-förslag

En faktapromemoria, fakta-PM, är en redogörelse från regeringen till riksdagen om ett förslag från EU-kommissionen. Där framgår vad förslaget går ut på, hur det kan påverka svenska regler och vad regeringen anser om förslaget.