Meddelande om cigarrettsmuggling

Fakta-pm om EU-förslag 2012/13:FPM138 : KOM (2013) 324

KOM (2013) 324

Regeringskansliet

Faktapromemoria 2012/13:FPM138

Meddelande om cigarrettsmuggling 2012/13:FPM138

Finansdepartementet

2013-08-05

Dokumentbeteckning

KOM (2013) 324

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet Upptrappning av kampen mot cigarrettsmuggling och andra former av olaglig handel med tobaksprodukter - en omfattande EU-strategi

Sammanfattning

I meddelandet redogör kommissionen för EU:s problem med olaglig handel med tobak, identifierar bidragande faktorer och föreslår en övergripande EU- strategi för att bekämpa problemet i EU. Kommissionen vill vidta åtgärder på flera områden i syfte att minska incitamenten för smuggling, säkra leveranskedjan och främja regelefterlevnaden.

Meddelandet innehåller inte några förslag till nya eller ändrade rättsakter.

Regeringen är i grunden positiv till åtgärder på EU-nivå för att motverka cigarrettsmuggling. Det är dock viktigt att det fortsatta arbetet bedrivs inom ramen för den existerande fördelningen av behörighet mellan EU och medlemsstaterna. Vidare måste behovet av noggranna kostnads- och nyttoanalyser beaktas. Det fortsatta arbetet och eventuella förslag till lagstiftning bör inte medföra ökade kostnader för Sverige.

1 Förslaget

1.1Ärendets bakgrund

Enligt Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) orsakar den olagliga handeln med cigarretter årliga ekonomiska förluster på över 10 miljarder euro i EU:s och medlemsstaternas budgetar. Även om kommissionen och medlemsstaterna redan har vidtagit åtgärder för att

förebygga och bekämpa olaglig handel med tobaksvaror, har kommissionen känt ett behov av en övergripande strategi. Kommissionen har därför den 6 juni 2013 beslutat om ett meddelande där kommissionen redogör för EU:s problem med olaglig handel med tobak, identifierar bidragande faktorer och föreslår en övergripande EU-strategi för att bekämpa problemet i EU.

1.2Förslagets innehåll

Kommissionen uppger att strategin är mycket omfattande för att ta hänsyn till att kampen mot olaglig handel är en övergripande fråga som påverkas av många faktorer och drivkrafter, och i sin tur omfattar ett brett spektrum av EU:s eller medlemsstaternas politik. Kommissionen vill vidta åtgärder på följande områden:

Åtgärder för att minska incitamenten för olaglig handel med tobaksvaror

Kommissionen kommer att

-undersöka hur man kan förenkla tillämpningen av punktskattereglerna, t.ex. genom tekniska riktlinjer,

-undersöka möjligheterna att begränsa skatteflykt genom grundläggande gemensamma bestämmelser för att förhindra s.k. forestalling,

-utvidga redan befintliga riktade åtgärder i samarbete med intresserade och villiga medlemsstater, i syfte att bättre informera allmänheten om de skador som orsakas av, och de särskilda risker som hänger samman med, konsumtion av olagliga tobaksvaror.

Åtgärder för att säkra leveranskedjan för tobaksvaror

Kommissionen kommer att föreslå åtgärder

-för att underteckna, ratificera och genomföra protokollet till ramkonventionen om tobakskontroll på EU-nivå,

-för att se till att bestämmelserna i detta avtal följs när det gäller frågor där EU har behörighet.

-Kommissionen anser att Europaparlamentet och rådet bör anta kommissionens förslag till ett nytt direktiv om tobaksvaror så snart som möjligt, inklusive de föreslagna åtgärderna för spårning.

Åtgärder för att främja efterlevnaden av regelverket

Kommissionen kommer att

-organisera ytterligare riktade åtgärder både inom EU och/eller med tredjeland med hjälp av de lämpligaste befintliga verktygen, t.ex.

prioriterade kontrollområden, eller regionala och/eller internationella gemensamma tullaktioner,

-ta itu med de brister som konstaterats i gemensamma tullaktioner,

-fortsätta sitt arbete med vetenskaplig forskning och analysmetoder i kampen mot olaglig handel med tobaksvaror,

-öka återkopplingen till medlemsstaterna om analys av beslag,

-föreslå åtgärder för att på central nivå sammankoppla och samla information som erhållits med hjälp av verktyg för automatisk igenkänning av registreringsskyltar och containerkoder, för att göra informationen tillgänglig för de övriga medlemsstaterna,

-ge extra stöd till medlemsstaternas tullmyndigheter för att identifiera nu tillgängliga och framtida program i syfte att stödja och modernisera EU:s tullmyndigheter i fråga om infrastruktur, utrustning (t.ex. för tullaboratorier), system och tjänster,

-underlätta medlemsstaternas tillgång till befintliga och framtida finansieringsinstrument och program,

-ta itu med de specifika problemen i Grekland genom lämpliga åtgärder inom ramen för Grekland-arbetsgruppen.

Kommissionen och medlemsstaterna bör

-på grundval av resultaten av prioriterade kontrollområden fastställa och genomföra rekommendationer för att stärka EU:s förmåga att identifiera cigarrettsmuggling.

Europaparlamentet och rådet bör

-så snart som möjligt anta den pågående översynen av Olaf-förordningen,

-anta kommissionens förslag till reform av Europol.

Medlemsstaterna bör förbättra rapporteringen i Ciginfo.

Kommissionen kommer att

-inrätta en särskild fortbildningsmodul för brottsbekämpande myndigheter, tillsammans med medlemsstaterna, Cepol och (i framtiden) Europol,

-hjälpa medlemsstaterna med utbyte av bästa metoder i kampen mot tullbrott och korruptionsbekämpning, bl.a. genom att ge ekonomiskt bistånd för personalutbyte inom ramen för Herkulesprogrammet,

-intensifiera sitt arbete med Kina, europeiska grannländer, Ryssland, västra Balkan och Turkiet i fråga om tullsamarbete samt bekämpning av cigarrettsmuggling,

-undersöka huruvida det är av nytta att utstationera ytterligare EU- sambandspersoner till viktiga ursprungs- och transitländer,

-föreslå att relevanta bestämmelser om bedrägeribekämpning systematiskt integreras i förhandlingsmandaten för relevanta internationella avtal,

-främja undertecknande, ratificering och genomförande av protokollet till ramkonventionen om tobakskontroll, särskilt genom de viktigaste ursprungsländerna. Detta ska bland annat ske genom ett nära samarbete med WCO och ett stärkt samarbete med Interpol, men också genom finansiellt stöd och tekniskt bistånd till Världshälsoorganisationens ramkonventionssekretariat och länder utanför EU.

Kommissionen och den europeiska avdelningen för yttre åtgärder (utrikestjänsten) kommer på EU-nivå systematiskt att ta upp problemet med olaglig tobakshandel med de viktigaste ursprungs- och transitländerna, i synnerhet Förenade Arabemiraten. Kommissionen kommer att föreslå gemensamma handlingsplaner för EU och de viktigaste ursprungsländerna.

Kommissionen kommer att samarbeta med den globala kontaktpunkten för informationsutbyte i Världshälsoorganisationens ramkonventions-sekretariat. Detta är något som även medlemsstaterna bör göra.

Skärpta sanktioner för olaglig handel med tobaksvaror

Kommissionen kommer att

-beställa en extern studie om befintliga sanktioner i medlemsstaterna, vars syfte också kommer att vara att analysera införlivandet av ramkonventionens protokoll,

-lägga fram ett förslag för att tillnärma definitionerna av tullöverträdelser och icke-straffrättsliga sanktioner.

Kommissionen uppmanar Europaparlamentet och rådet att diskutera de åtgärder som föreslås i meddelandet och dess handlingsplan och stödja kommissionen och medlemsstaterna i deras genomförande. Kommissionen kommer att övervaka genomförandet av handlingsplanen, som bör ha slutförts före utgången av 2015, och i synnerhet effekterna på problemets bakomliggande drivkrafter. Kommissionen kommer att utarbeta en rapport tre år efter offentliggörandet av detta meddelande.

1.3Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa

Meddelandet innehåller inga förslag till rättsakter utan en strategi med en inriktning för det fortsatta arbetet. Det kan inte uteslutas att denna kan leda till framtida förslag om ändringar i exempelvis punktskatte-bestämmelserna.

1.4Budgetära konsekvenser / Konsekvensanalys

Inga direkta konsekvenser då det inte är fråga om konkreta förslag.

2 Ståndpunkter

2.1Preliminär svensk ståndpunkt

Regeringen är i grunden positiv till åtgärder på EU-nivå för att motverka cigarrettsmuggling. Det är dock viktigt att det fortsatta arbetet bedrivs inom ramen för den existerande fördelningen av behörighet mellan EU och medlemsstaterna. Vidare måste behovet av noggranna kostnads- och nyttoanalyser beaktas. Det fortsatta arbetet och eventuella förslag till lagstiftning bör inte medföra ökade kostnader för Sverige.

2.2Medlemsstaternas ståndpunkter

Ej kända.

2.3Institutionernas ståndpunkter

Ej kända.

2.4Remissinstansernas ståndpunkter

Meddelandet har inte remissbehandlats.

3 Förslagets förutsättningar

3.1Rättslig grund och beslutsförfarande

Inte aktuellt eftersom meddelandet inte innehåller konkreta förslag till beslut.

3.2Subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen

Förhållandet till dessa principer kan bedömas närmare först om det läggs fram konkreta förslag till exempelvis nya eller ändrade rättsakter.

4 Övrigt

4.1Fortsatt behandling av ärendet

Meddelandet kommer att behandlas i rådsarbetsgruppen för tullsamarbete.

4.2Fackuttryck/termer

Ciginfo – rapporteringsmodul i informationssystemet för bedrägeribekämpning (AFIS)

Cepol – Europeiska polisakademin

Europol – Europeiska polisbyrån

Interpol – International Criminal Police Organization

WCO – World Customs Organisation

Forestalling – Förhandslagring inför prishöjningar

Prioriterade kontrollområden – De prioriteringar för kontroller som fastställs gemensamt för tullmyndigheterna i EU i enlighet med artikel 4h i förordning (EEG) nr 2454/93

Fakta-PM om EU-förslag

En faktapromemoria, fakta-PM, är en redogörelse från regeringen till riksdagen om ett förslag från EU-kommissionen. Där framgår vad förslaget går ut på, hur det kan påverka svenska regler och vad regeringen anser om förslaget.