Meddelande om bekämpande av momsbedrägeri

Fakta-pm om EU-förslag 2007/08:FPM48 : KOM(2007) 758

KOM(2007) 758
FPM_200708__48

Regeringskansliet

Faktapromemoria 2007/08:FPM48

Meddelande om bekämpande av momsbedrägeri

Finansdepartementet

2008-01-08

Dokumentbeteckning

KOM(2007) 758

Meddelande från kommissionen till rådet om vissa huvudaspekter i samband med upprättandet av en strategi för bekämpning av mervärdesskattebedrägeri i EU

Sammanfattning

I meddelandet presenterar kommissionen en lägesrapport över arbetet inom kommissionen och rådet beträffande upprättandet av en strategi för att bekämpa mervärdesskattebedrägerier i EU. I meddelandet gör kommissionen ett antal iakttagelser beträffande åtgärder för att bekämpa skattebedrägerier inom det nuvarande mervärdesskattessystemet. Kommissionen återkommer i början av år 2008 med lagförslag beträffande prioriterade åtgärder inom nuvarande mervärdesskattesystem samt med slutsatser beträffande mer långtgående åtgärder.

1 Förslaget

1.1 Ärendets bakgrund

Kommissionen aviserade i början av 2006 att man skulle ta ett nytt initiativ mot skattebedrägerier. I maj 2006 presenterade kommissionen därför ett meddelande1 om en samordnad strategi för att förbättra kampen mot skattebedrägerier. Meddelandet följdes av en allmän diskussion vid Ekofin-rådets möte i juni 2006. Under hösten 2006 diskuterades frågan vid flera möten i rådsarbetsgruppen för skatter och Ekofin-rådet gav kommissionen ytterligare riktlinjer för det fortsatta arbetet. Slutsatserna från Ekofin-rådets möte i november 2006 innebar att kommissionen i samarbete med medlemsstaterna skulle se över hur det befintliga administrativa samarbetet och informationsutbytet mellan medlems­staterna inom det nuvarande mervärdesskattesystemet kan förbättras samt om de rättsliga förutsättningarna bör förändras. Slutsatserna från Ekofin-rådets möte i november 2006 innebar också att rådet parallellt ska utreda för- och nackdelar med genomgripande förändringar av mervärdesskattesystemet i form av en generell omvänd skattskyldighet samt beskattning av gemenskapsinterna leveranser i syfte att bekämpa skattebedrägerier på mervärdesskatteområdet. Under våren 2007 hölls möten om dessa frågor både i kommissionens och rådets regi. Kommissionen rapporterade sina slutsatser vid Ekofin-rådets möte i juni 2007.

Vid Ekofin-rådets möte i juni 2007 antog rådet slutsatser som innebar att rådet uppmanade kommissionen att utreda åtgärder och lägga fram lagförslag för att förhindra bedrägerier inom det nuvarande mervärdesskattesystemet samt undersöka mer långtgående åtgärder. Kommissionen uppmanades att presentera sin analys senast i slutet av år 2007.

1.2 Förslagets innehåll

Kommissionen har den 23 november 2007 överlämnat ett meddelande och ett arbetspapper från kommissionens tjänstemän (båda dokumentnummer KOM(2007) 758) där kommissionen presenterar en lägesrapport om arbetet i rådet och kommission. Kommissionen har utfört ett omfattande förberedande arbete (frågeformulär till medlemsstaterna, externa studier, samråd med allmänheten och möten med näringslivet, däribland små och medelstora företag). Med tanke på den betydande analys som krävs och att kommissionen inte fått in begärda synpunkter från samtliga medlemsstater inom den angivna tidsfristen, kommer kommissionen att kunna rapportera sina slutsatser beträffande mer långtgående åtgärder och lagförslag beträffande de prioriterade åtgärderna inom nuvarande mervärdesskattesystem först i början av år 2008.

I meddelandet gör kommissionen bland annat följande iakttagelser beträffande åtgärder för att bekämpa skattebedrägeri inom det nuvarande mervärdesskattessystemet:

- Skatteförvaltningarna har inte tillgång till tillräcklig information i god tid för att effektivt kunna hantera mervärdesskattebedrägerier, särskilt bedrägerier via skenföretag. Man måste djupgående analysera riktigheten i de uppgifter som i nuläget insamlas från företag och det sätt på vilket skatteförvaltningarna använder dessa uppgifter. En översyn av rapporteringsskyldigheterna måste emellertid ske mot bakgrund av den förnyade Lissabonstrategins mål att minska företagens administrativa bördor med 25 %.

- Bedrägerimetoder som utnyttjar fördelarna med den inre marknaden kan inte angripas på ett adekvat sätt med ett i väsentliga drag nationellt tillvägagångssätt. Om de nationella myndigheterna inför ett genuint EU-inriktat synsätt i förvaltningen av mervärdesskattesystemet skulle det medföra ett bättre skydd för samtliga medlemsstaters inkomster från mervärdesskatt.

- Uppdaterade uppgifter om personers mervärdesskattestatus är mycket viktiga för att skatteförvaltningar och företag ska kunna bekämpa mervärdesskattebedrägerier. Det behövs ett gemensamt synsätt på registrering och avregistrering av företag. Förlusterna av mervärdesskatteinkomster i en medlemsstat till följd av underlåtenhet i en annan medlemsstat i fråga om att uppdatera databasen bör bäras av den senare medlemsstaten.

- Att återvinna inkomster i fall av bedrägeri är också viktigt för samtliga skatteförvaltningar. Följaktligen är det viktigt att arbeta vidare med villkoren för tillämpning av solidariskt betalningsansvar och att förbättra och förstärka det administrativa samarbetet vid skatteuppbörd.

1.3 Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa

Meddelandet innehåller inte några lagförslag. Det går därför inte att bedöma vilka svenska regler som skulle behöva ändras och vilka de budgetära effekterna skulle bli.

1.4 Budgetära konsekvenser

Meddelandet innehåller inte några lagförslag. Det går därför inte att bedöma vilka svenska regler som skulle behöva ändras och vilka de budgetära effekterna skulle bli.

2 Ståndpunkter

2.1 Preliminär svensk ståndpunkt

Regeringen stöder initiativen inom EU för att bekämpa skatteflykt och skatteundandragande samtidigt som regeringens och EU:s mål att minska den administrativa bördan måste beaktas.

2.2 Medlemsstaternas ståndpunkter

Generellt sett är övriga medlemsstater också positiva till att vidta åtgärder för att bekämpa skattebedrägerier. Vid Ekofin-rådets möte i december 2007 enades medlemsstaterna om slutsatser för det fortsatta arbetet med att bekämpa skatteflykt och skattebedrägerier. Se nedan under rubriken fortsatt behandling av ärendet (avsnitt 4.1).

2.3 Institutionernas ståndpunkter

Institutionernas ståndpunkter är inte kända.

2.4 Remissinstansernas ståndpunkter

Meddelandet har inte sänts på remiss.

3 Förslagets förutsättningar

3.1 Rättslig grund och beslutsförfarande

Inte aktuellt då det inte rör sig om ett förslag till beslut.

3.2 Subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen

Inte aktuellt då det inte rör sig om ett förslag till beslut.

4 Övrigt

4.1 Fortsatt behandling av ärendet

Med ledning av kommissionens meddelande och arbetspapper har Ekofin-rådet vid mötet den 4 december 2007 enats om slutsatser som innebär bland annat följande:

Rådet erinrar om slutsatserna från Ekofin-rådet i juni 2007 och noterar att kommissionen har för avsikt att lägga fram en analys av mer långtgående åtgärder för att bekämpa skattebedrägerier och lagförslag om de prioriterade åtgärderna inom det nuvarande momssystemet så att båda typerna av åtgärder kan diskuteras under första kvartalet 2008. Vad gäller övriga åtgärder för att bekämpa skattebedrägerier uppmanar rådet kommissionen att analysera dessa vidare i nära samarbete med medlemsstaterna och att under år 2008 avlägga rapport till rådet om de framsteg som gjorts.

4.2 Fackuttryck/termer

Omvänd skattskyldighet (eng: reverse charge) - Vid omvänd skattskyldighet är det köparen av en vara eller en tjänst som är skattskyldig för moms i stället för den som säljer varan eller tjänsten. Enligt nuvarande regler i mervärdesskattedirektivet är det normalt säljaren som ska betala in skatten till staten2. För en medlemsstat är det endast tillåtet att införa omvänd skattskyldighet inom särskilt utvalda sektorer.


[1]

KOM2006(254) Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och europeiska ekonomiska och sociala kommittén om behovet av att utarbeta en samordnad strategi för att förbättra kampen mot skattebedrägeri.

[2]

Rådets direktiv av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt, 2006/112/EG (EUT L 347, 11.12.2006, Celex 32006L0112).

Fakta-PM om EU-förslag

En faktapromemoria, fakta-PM, är en redogörelse från regeringen till riksdagen om ett förslag från EU-kommissionen. Där framgår vad förslaget går ut på, hur det kan påverka svenska regler och vad regeringen anser om förslaget.