Meddelande om att främja ungas deltagande

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM10 : KOM(2007) 498 slutlig, SEK(2007) 1084, SEK(2007) 1093

KOM(2007) 498 slutlig, SEK(2007) 1084, SEK(2007) 1093
FPM_200708__10

Regeringskansliet

Faktapromemoria 2007/08:FPM10

Meddelande om att främja ungas deltagande

Integrations- och jämställdhetsdepartementet

2007-10-17

Dokumentbeteckning

KOM(2007) 498 slutlig

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén om att främja unga människors fulla deltagande i utbildning, arbetsliv och samhälle

SEK(2007) 1084

SEK(2007) 1093

Sammanfattning

Kommissionen presenterade den 5 september 2007 ett meddelande om nya initiativ på ungdomsområdet. I meddelandet aviserar kommissionen sin ambition, att tillsammans med medlemsstaterna, verka för åtgärder för ungdomar på följande områden:

Utbildning

Sysselsättning (inkl. frågor om flexicurity och entreprenörskap)

Social inkludering (ink. frågor om jämställdhet och hälsa)

Aktivt medborgarskap

Meddelandet innehåller också en inbjudan från kommissionen till EU:s institutioner och ungdomar att stärka sitt partnerskap genom en gemensam deklaration, som föreslås antas i slutet av 2007.

Regeringen ställer sig bakom den generella inriktningen i kommissionens meddelande.

1 Förslaget

1.1 Innehåll

Sedan kommissionen i slutet av 2001 publicerade sin vitbok på ungdomsområdet ”Nya insatser för Europas ungdom” (KOM (2001) 681 slutlig) har samarbetet på ungdomsområdet utökats och stärkts betydligt. Samarbetet fokuserar i dag på tre övergripande arbetsområden:

1. samarbete genom den öppna samordningsmetoden kring fyra gemensamma målområden - ungas deltagande, information till unga, ungas volontärverksamhet och bättre kunskaper om unga,

2. integrering av ett ungdomsperspektiv på andra politikområden och

3. den Europeiska ungdomspakten (integrerad del av Lissabonstrategin).

Det aktuella meddelandet har presenterats på eget initiativ från kommissionen. Meddelandet har tagits fram gemensamt av generaldirektoratet för sysselsättningsfrågor och generaldiretoratet för utbildning och kultur (och ungdomsfrågor) och i samarbete med andra berörda generaldirektorat. Meddelandet tar sin utgångspunkt i att möjligheterna för unga att växa upp under goda levnadsvillkor, och därmed möjligheterna att utveckla och uppnå sin fulla potential, är avgörande för en sund ekonomisk och social utveckling inom EU. Detta inte minst mot bakgrund av globaliseringen, framväxten av kunskapsbaserade ekonomier och den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning i EU.

Även om situationen för unga i EU i dag generellt är relativt bra, konstaterar kommissionen att utvecklingen är oroande när det gäller exempelvis en hög andel fattiga barn, ohälsa bland unga, förtida avhopp från skolan och en hög ungdomsarbetslöshet. Social exkludering av unga för med sig alltför höga sociala och ekonomiska kostnader. Detta pekar enligt kommissionen på ett behov av att se över de investeringar som görs i barn och unga och på ett behov av en tvärsektoriell ungdomsstrategi, som bygger på samarbete mellan beslutsfattare och berörda aktörer på alla nivåer. Det påpekas att medlemsstaterna även fortsatt kommer att spela huvudrollen i genomförandet av ungdomspolitiken. EU kan enligt kommissionen spela en kompletterande roll genom ekonomiskt stöd och samordning av policies.

En närmare samordning mellan ramverket på ungdomsområdet och andra politikområden som påverkar unga, tillsammans med starkare fokus på unga på dessa politikområden, skulle enligt kommissionen bidra till att på ett mer effektivt sätt möta de utmaningar som unga står inför. Detta är också enligt kommissionen det övergripande syftet med det aktuella meddelandet. Kommissionen understryker vidare att ungas deltagande är avgörande. För att stärka partnerskapet mellan EU:s institutioner och unga föreslår kommissionen att en gemensam deklaration ska antas under 2007 om att tillsammans bidra till att förbättra levnadsvillkoren för unga.

I meddelandet sammanfattar kommissionen läget på ett antal för unga särskilt viktiga områden och aviserar sin ambition, att tillsammans med medlemsstaterna, verka för åtgärder för ungdomar på dessa områden:

- Utbildning

Kommissionen pekar på vikten av en god utbildning för unga och på ett antal problem på området. Det nämns bland annat att nästan en av sex unga i EU slutar skolan i förtid, en av fyra unga vuxna (25-29 år) har inte avslutat gymnasiet, det finns stora brister i grundläggande läs- och matematikkunskaper, utbildningarna matchar inte alltid arbetsmarknadens behov osv.

Kommissionen förslår därför att medlemsstaterna ska vidta ett antal åtgärder. Det handlar exempelvis om att investera tidigt i barn och ungas utbildning, i möjligheter för livslångt lärande och att förbättra den högre utbildningens kvalitet. Medlemsstaterna inbjuds dessutom att i sina nationella reformprogram för Lissabonstrategin fokusera mer på utbildning och att vidta åtgärder för att bättre matcha utbildningen med arbetsmarknadens behov, att förbättra yrkesutbildningen, att implementera det europeiska ramverket för kvalifikationer (European Qualifications Framework), samt att fortsätta utvecklingen av en ungdomsspecifik del i Europass.

- Sysselsättning (inkl. frågor om flexicurity och entreprenörskap)

Kommissionen konstaterar i meddelandet att ungdomsarbetslösheten i EU 2006 låg på 17,4,%, och att den därmed är mer än dubbelt så hög som bland den övriga befolkningen. Ingen avgörande förändring har skett under de senaste 25 åren, trots en generellt höjd utbildningsnivå hos unga. Under den ekonomiska uppgången under 2005-2008 har ytterligare sju miljoner personer fått jobb, men situationen för unga fortsätter att utvecklas på ett negativt sätt. Arbetslöshet i unga år leder också ofta till långtidsarbetslöshet. Unga kvinnor är dessutom överrepresenterade bland de unga arbetslösa. Kommissionen beskriver detta som ett slöseri med resurser som EU inte har råd med. Ytterligare frågor som diskuteras är de potentiella problem det kan innebära att unga ofta har tillfälliga och/eller deltidsanställningar och lågt betalda arbeten och att unga, trots att många anger att de skulle kunna tänka sig att starta eget, i relativt låg utsträckning gör det.

Kommissionen föreslår, utöver ovan nämnda insatser på utbildningsområdet, ett antal åtgärder av medlemsstaterna såsom bättre rådgivning till unga när de söker arbete, ökade möjligheter att arbeta i andra EU-länder och att främja bättre tillgång till kvalitativa praktikplatser. Här aviserar kommissionen också att de avser att följa upp ungas sysselsättningssituation på ett bättre sätt och att främja ungas mobilitet genom existerande instrument såsom EURES och nya pilotprojekt. Kommissionen aviserar vidare att de under 2008 kommer att presentera ett förslag till en charter för praktiktjänstgöring.

Medlemsstaterna uppmanas att på ett mer systematiskt sätt angripa problematiken inom ramen för sitt arbete med Lissabonstrategin, inklusive arbetet med den europeiska ungdomspakten och med s.k. ”flexicuritystrategier”. Att främja ungas entreprenörskap bedöms också som viktigt. Medlemsstaterna uppmuntras vidare att använda EU-medel för att främja ungas övergång från utbildning till sysselsättning.

- Social inkludering (inklusive frågor om jämställdhet och hälsa)

Kommissionen tar också i meddelandet upp vikten av social inkludering och att skapa lika möjligheter för alla unga att utveckla och uppnå sin potential och att delta i samhällslivet. Problem som lyfts fram är en hög andel barn under 18 år som påverkas av barnfattigdom (19 %), riskerna kring överföring av fattigdom mellan generationer, exkludering och diskriminering av unga med utländsk bakgrund och med funktionshinder i exempelvis utbildningsväsendet och på arbetsmarknaden. Ett annat problemområdet rör ojämställdhet mellan unga kvinnor och män i form av exempelvis oskäliga löneskillnader, könsstereotyper och problem med en överrepresentation av unga män som lämnar skolan i förtid. God hälsa tas upp som en förutsättning för att bygga humankapital och främja deltagande. Därför ser kommissionen med oro på att en relativt hög och dessutom ökande andel av ungdomarna i EU lider av olika typer av hälsoproblem. Exempelvis lider ett av fem barn av övervikt eller fetma och 10 % av dödsfallen bland unga kvinnor och 25 % av dödsfallen bland unga män är alkoholrelaterade.

Unga är en av de främsta målgrupperna för EU:s hälsoarbete. Kommissioner föreslår att medlemsstaterna ska stärka sitt arbete mot barnfattigdom och att stödja ungdomsorganisationer och yrkesgrupper som arbetar med unga så att de kan arbeta med hälsofrågor. Kommissionen aviserar vidare att de under 2007 kommer att utarbeta en ny hälsostrategi, vilken kommer att stödja målgruppsanpassade åtgärder för unga. Vidare anges att kommissionen stödjer aktiviteter för att eliminera könsstereotyper genom jämställdhetsintegrering och genom särskilda åtgärder inom EU:s utbildnings- och kulturprogram.

- Aktivt medborgarskap

Kommissionen pekar på ungas deltagande i de demokratiska processerna och en kontinuerlig dialog mellan unga och beslutsfattare som avgörande för välfungerande demokratier och för en hållbar ungdomspolitik. Kommissionen och medlemsstaterna arbetar redan aktivt med övergripande mål om att främja ungas deltagande och ungas volontäraktiviteter/ frivilligarbete och en strukturerad dialog med unga har etablerats. Ungas medverkan i kulturella aktiviteter framhålls av kommissionen som en möjlighet för unga att ge uttryck för sin kreativitet och att vara aktiva medborgare.

Kommissionen uppmanar medlemsstaterna att på olika sätt fortsätta och stärka sitt arbete med de gemensamma målen om att främja ungas deltagande, volontäraktiviteter, samt bättre information till unga. Vidare inbjuds medlemsstaterna att ge unga en roll i genomförandet av det europeiska året för interkulturell dialog. Det aviseras också att kommissionen i samarbete med medlemsstaterna ska studera ungas tillgång till kultur. När det gäller ungas volontäraktiviteter avser kommissionen att undersöka behovet av ett nytt initiativ för att främja ungas volontäraktiviteter. EU:s institutioner och EU:s ungdomar inbjuds också att stärka sitt partnerskap genom antagande av en gemensam deklaration under 2007. Slutligen nämner kommissionen att de (enligt önskemål från ungdomsministrarna) kommer att presentera en rapport om ungdomars situation i EU vart tredje år.

1.2 Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa

Inga direkta konsekvenser för svensk lagstiftning förutses.

1.3 Budgetära konsekvenser

Meddelandet innebär inga direkta budgetära konsekvenser.

2 Ståndpunkter

2.1 Svensk ståndpunkt

Regeringen ställer sig bakom den generella inriktningen i kommissionens meddelande. Det är positivt att kommissionen uppmärksammar ungas levnadsvillkor, och meddelandet berör frågor av stor vikt för unga. Det är särskilt positivt att meddelandet tagits fram och presenteras på detta sammanhållna och tvärsektoriella sätt. Ett tvärsektoriellt arbetssätt är helt i linje med den svenska ungdomspolitiken.

Att främja ungas deltagande är ett övergripande mål för såväl det ungdomspolitiska samarbetet inom EU som för den nationella ungdomspolitiken. Förslaget om ett stärkt partnerskap med unga välkomnas mot bakgrund av detta. Regeringen har dock vissa frågetecken kring en gemensam deklaration mellan EU:s institutioner och unga (bl. a. kring beslutsformen och vilka som skulle representera EU:s ungdomar).

Regeringen ser det som positivt att kommissionen i meddelandet understryker att huvudansvaret för ungdomspolitiken även fortsättningsvis ska ligga på medlemsstaterna.

Regeringen menar att såväl icke-diskrimineringsperspektivet, som jämställdhetsperspektivet hade kunnat förtydligas och stärkas i meddelandet.

2.2 Medlemsstaternas ståndpunkter

Övriga medlemsstater har också välkomnat meddelandet och inte minst dess tvärsektoriella karaktär. Flera medlemsstater har önskat ett förtydligande av vad en gemensam deklaration att antas av unga och EU:s institutioner innebär i praktiken.

2.3 Institutionernas ståndpunkter

Institutionernas ståndpunkter är ännu inte kända.

2.4 Remissinstansernas ståndpunkter

Meddelandet har inte gått på remiss.

3 Övrigt

3.1 Fortsatt behandling av ärendet

Meddelandet behandlas under hösten 2007 i huvudsak i rådsarbetsgruppen för ungdomsfrågor, men har också tagits upp i Utbildningskommittén, rådsarbetsgruppen för sociala frågor och i EMCO. Det portugisiska ordförandeskapet i EU har presenterat ett utkast till rådsslutsatser baserade på meddelandet, vilka kommer att tas upp för beslut i rådet (utbildning, ungdom, kultur) den 15-16 november 2007. Ordförandeskapet har också presenterat ett utkast till rådsresolution som mer specifikt följer upp den del av meddelandet som berör ungas volontäraktivteter. Detta utkast diskuteras också i rådsarbetsgruppen för ungdomsfrågor under hösten och kommer även detta att tas upp för beslut vid det ovan nämnda rådsmötet.

3.2 Rättslig grund och beslutsförfarande

Det ungdomspolitiska samarbetet styrs av artikel 149 i EG-fördraget och beslut om rådsslutsatser och rådsresolutioner kräver enhällighet.

3.3 Fackuttryck/termer

European Youth Forum

Paraplyorganisation för europeiska ungdomsorganisationer

Nationella reformprogram

De handlingsprogram som upprättas i varje medlemsstat för genomförandet av Lissabonstrategin och som åtföljs av årlig rapportering

European Qualifications Framework

Ett ramverk för att tillhandahålla ett gemensamt sätt att beskriva kunskaper och kvalifikationer med syfte att hjälpa medlemsstater, arbetsgivare och individer att jämföra kvalifikationer mellan EU:s olika utbildningssystem

Europass

Genom Europass kan meriter och kvalifikationer beskrivas på samma sätt och värderas lika i hela EU. Europass består av fem dokument som syftar till att hjälpa studerande och arbetstagare att göra sina färdigheter och kompetenser tydliga och lätta att förstå inom Europa

Flexicurity

En politik/strategi för att på ett medvetet sätt både öka flexibiliteten på arbetsmarknaden och säkerheten vad gäller anställningar och inkomst

EURES

Den europeiska portalen för rörlighet i arbetslivet

Fakta-PM om EU-förslag

En faktapromemoria, fakta-PM, är en redogörelse från regeringen till riksdagen om ett förslag från EU-kommissionen. Där framgår vad förslaget går ut på, hur det kan påverka svenska regler och vad regeringen anser om förslaget.