Kompletterande förslag om mervärdes-skatt vid gränsöverskridande e-handel

Fakta-PM om EU-förslag 2018/19:FPM24 KOM (2018) 819, KOM (2018) 821, 2015/16:FPM76, 2016/17:FPM40

KOM (2018) 819, KOM (2018) 821, 2015/16:FPM76, 2016/17:FPM40

Regeringskansliet

Faktapromemoria 2018/19:FPM24

Kompletterande förslag om mervärdes- 2018/1919:FPM24 skatt vid gränsöverskridande e-handel

Finansdepartementet

2019-01-11

Dokumentbeteckning

KOM (2018) 819

Förslag till rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 vad gäller bestämmelserna om distansförsäljning av varor och vissa inhemska leveranser av varor

KOM (2018) 821

Förslag till rådets genomförandeförordning om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 vad gäller leveranser av varor eller tillhandahållanden av tjänster som förmedlas genom elektroniska gränssnitt och de särskilda ordningarna för beskattningsbara personer som tillhandahåller tjänster till icke beskattningsbara personer, som utför distansförsäljning av varor och vissa inhemska leveranser av varor

2015/16:FPM76

Förslagen är en del av kommissionens handlingsplan för mervärdesskatt som har behandlats i denna faktapromemoria.

2016/17:FPM40

Förslagen är kompletteringar till förslagen som behandlats i denna faktapromemoria.

Sammanfattning

Europeiska kommissionen har lämnat förslag om ändringar i mervärdesskattedirektivet och i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (genomförandeförordningen). Förslagen kompletterar det så kallade e- handelspaketet för mervärdesskatt som rådet beslutade den 5 december 2017.1

1Rådets direktiv (EU) 2017/2455 av den 5 december 2017 om ändring av direktiv 2006/112/EG och direktiv 2009/132/EG vad gäller vissa skyldigheter på

Syftet med förslagen är att förbättra konkurrensen och minska skattebortfallet samt underlätta för företag som bedriver e-handel såväl mellan medlemsstater i EU som från tredjeland. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Regeringen välkomnar kommissionens förslag. Det är viktigt att aktivt arbeta för att främja den gränsöverskridande handeln och att företagen kan konkurrera på lika villkor. Regeringen anser också att det är angeläget att reglerna på mervärdesskatteområdet är enkla att hantera och administrera. Det är vidare angeläget att skatteintäkterna säkras samt att skatteuttaget är stabilt och effektivt, inte minst för en väl fungerande inre marknad.

1 Förslaget

1.1Ärendets bakgrund

I april 2016 presenterade kommissionen en handlingsplan för mervärdesskatt, KOM(2016) 148, som är en redogörelse för kommissionens inställning till hur mervärdesskattesystemet ska moderniseras och reformeras. Ett område som behandlas är moderniserad och förenklad mervärdesskattehantering för e-handelsföretag. Kommissionen konstaterade att det nuvarande regelverket är komplicerat och kostsamt för företagen och orsakar skattebortfall för medlemsstaterna. I december 2017 antog Europeiska unionens råd det så kallade e-handelspaketet. Paketet består av ändringar i mervärdesskattedirektivet, i direktiv 2009/132/EG, i förordning 904/2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri och i genomförandeförordningen. Ändringarna sker i två steg. Det första steget avser ändringar i mervärdesskattedirektivet och genomförandeförordningen som ska tillämpas från den 1 januari 2019. Det andra steget avser ändringar i mervärdesskattedirektivet och i direktiv 2009/132/EG som ska vara genomförda av medlemsstaterna den 1 januari 2021.

Kommissionen avsåg, när e-handelspaketet beslutades, att återkomma med förslag till ändringar i genomförandeförordningen. Syftet med de nu aktuella förslagen är alltså att komplettera de redan beslutade ändringarna i mervärdesskattedirektivet och fastställa regler som behövs för att genomföra de ändringar av mervärdesskattedirektivet som ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.

mervärdesskatteområdet för tillhandahållande av tjänster och distansförsäljning av varor, rådets förordning (EU) 2017/2454 av den 5 december 2017 om ändring av förordning (EU) nr 904/2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri samt rådets genomförandeförordning (EU) 2017/2459 av den 5 december om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt.

1.2Förslagets innehåll

1.2.1Ändringarna i mervärdesskattedirektivet

Av bestämmelser i e-handelspaketet följer att om en beskattningsbar person (”plattformsföretaget”) genom användning av ett elektroniskt gränssnitt, som en marknadsplats, en plattform, en portal eller liknande, möjliggör distansförsäljning till konsumenter i EU av varor importerade från ett tredjeland i försändelser med ett realvärde på högst 150 euro ska plattformsföretaget själv anses ha tagit emot och levererat dessa varor. Detsamma gäller för varor som redan befinner sig i gemenskapen men som köps av en konsument i EU via en plattform från ett tredjelandsföretag (detta avser situationer när varorna befinner sig i lager eller s.k. ”fulfilment houses” i EU). En leverans av varor genom plattformen delas alltså upp på två leveranser: en från leverantören till plattformen (B2B-leverans) och en från plattformen till konsumenten (B2C-leverans). För att hantera detta föreslås bl.a. följande ändringar i mervärdesskattedirektivet.

-En bestämmelse som anger att transporten bör hänföras till leveransen från plattformen till kunden.

-Leveranser från leverantören till plattformen (B2B) omfattas av undantag från mervärdesskatt med rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt för leverantören.

-Plattformen får använda ordningen med en enda kontaktpunkt även för inhemska leveranser till konsumenter (B2C) i vissa fall.

Slutligen föreslås en möjlighet för de som använder det särskilda förfarandet för att deklarera mervärdesskatt vid distansförsäljning av varor som importeras från ett tredje territorium eller ett tredjeland (och alltså inte använder den särskilda ordningen med en kontaktpunkt) att betala mervärdesskatten vid import vid samma tidpunkt som tullskulden ska betalas enligt tullkodex.

1.2.2Ändringarna i genomförandeförordningen

För att hantera utvidgningen av MOSS-systemet (Mini One Stop Shop) till andra tjänster än elektroniska sådana samt till distansförsäljning av varor, och för att hantera bestämmelserna om plattformarna, föreslås bl.a. följande ändringar i genomförandeförordningen.

En definition av när en beskattningsbar person anses förmedla försäljning av varor eller tjänster genom användning av en plattform, dvs. vad som krävs för att plattformen blir skattskyldig för mervärdesskatten avseende försäljningen.

Bestämmelser om vilka uppgifter som plattformen måste spara.

En bestämmelse som anger att plattformen inte ska hållas ansvarig för betalning av mervärdesskatt som överstiger den mervärdesskatt som deklarerats och betalats för försäljning som gjorts via plattformen, om plattformen är beroende av information som lämnas av den leverantör som säljer varorna via plattformen, och plattformen kan visa att den agerat i god tro.

En presumtion för att alla leverantörer som säljer varor genom plattformen ska anses vara beskattningsbara personer (företag) och för att deras kunder ska anses vara icke beskattningsbara personer (konsumenter).

Slopande av karenstiden på två kalenderkvartal för den som frivilligt upphör att använda MOSS.

För rättelser av mervärdesskattedeklarationer som lämnats genom MOSS och som avser perioderna från och med det fjärde kvartalet 2017 till och med det fjärde kvartalet 2020 behålls det nuvarande systemet för rättelser.

Möjlighet för beskattningsbara personer att registrera sig i MOSS från och med den 1 oktober 2020, för att de ska kunna använda det från och med den 1 januari 2021.

1.3Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa

De föreslagna ändringarna i mervärdesskattedirektivet måste genomföras i svensk rätt genom ändringar i mervärdesskattelagen (1994:200) och lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster.

De föreslagna förordningsändringarna kräver ingen ändrad svensk lagstiftning då förordningarna är direkt tillämpliga i medlemsstaterna.

1.4Budgetära konsekvenser / Konsekvensanalys

Kommissionen gjorde en konsekvensbedömning i anslutning till att e- handelspaketet presenterades 2016. Någon ny konsekvensanalys har inte gjorts, eftersom kommissionen anser att det nu aktuella förslaget endast kompletterar de tidigare ändringarna.

Regeringen anser att eventuella kostnader för statsbudgeten ska hanteras inom befintliga ekonomiska ramar samt att eventuella kostnader för EU:s budget ska hanteras inom EU-budgetens befintliga ram.

2 Ståndpunkter

2.1Preliminär svensk ståndpunkt

Förslaget välkomnas. Det är viktigt att aktivt arbeta för att främja den gränsöverskridande handeln och att företagen kan konkurrera på lika villkor. Det är också angeläget att reglerna på mervärdesskatteområdet är enkla att hantera och administrera. Det är vidare angeläget att skatteintäkterna säkras samt att skatteuttaget är stabilt och effektivt, inte minst för en väl fungerande inre marknad.

2.2Medlemsstaternas ståndpunkter

Medlemsstaterna är i allmänhet positiva till ändrade regler för gränsöverskridande e-handel. Medlemsstaternas närmare ståndpunkter avseende just detta förslag är dock ännu inte kända.

2.3Institutionernas ståndpunkter

Institutionernas, förutom kommissionens, ståndpunkter är inte kända.

2.4Remissinstansernas ståndpunkter

Förslagen remitterades i december 2018. Remisstiden går ut under januari 2019. Några synpunkter har ännu inte inkommit.

3 Förslagets förutsättningar

3.1Rättslig grund och beslutsförfarande

Enligt artikel 113 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska rådet genom enhälligt beslut på förslag av kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet och Ekonomiska och sociala kommittén anta bestämmelser om harmonisering av bl.a. omsättningsskatter för att säkerställa att den inre marknaden fungerar. En del av förslagen har sin rättsliga grund i artikel 397 i mervärdesskattedirektivet som innebär att rådet enhälligt på kommissionens förslag ska besluta om nödvändiga åtgärder för tillämpningen av det direktivet.

3.2Subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen

Syftet med förslaget om ändring i mervärdesskattedirektivet (COM(2018

819)är att bestämmelserna om framför allt elektroniska gränssnitt ska tillämpas på samma sätt i alla medlemsstater.

Syftet med förslaget om ändring i genomförandeförordningen (COM(2018) 821) är att fastställa detaljerade bestämmelser som krävs för att MOSS och

bestämmelserna om elektroniska gränssnitt ska tillämpas på ett harmoniserat sätt av alla medlemsstater. Kommissionen anser därför att förslagen är i enlighet med subsidiaritetsprincipen. Kommissionen anser vidare att förslagen är förenliga med proportionalitetsprincipen, eftersom det inte går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målen i direktivet om mervärdesskatt vid e-handel och en väl fungerande inre marknad.

Regeringen instämmer i bedömningen att förslagen om ändring i mervärdesskattedirektivet (COM(2018 819) och genomförandeförordningen (COM(2018) 821) är förenliga med såväl subsidiaritetssom proportionalitetsprincipen.

4 Övrigt

4.1Fortsatt behandling av ärendet

Behandling av förslaget har påbörjats i rådsarbetsgruppen för skatter och ett första möte hölls den 12 december 2018.

4.2Fackuttryck/termer

MOSS – Mini One Stop Shop, en webbportal som innebär att en säljare med kunder i andra EU-länder kan använda sig av en enda kontaktpunkt för redovisning och betalning av mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster.