Kommissionens meddelande om strategi för en hållbar blå ekonomi i EU - Omställningen av EU:s blå ekonomi för en hållbar framtid

Fakta-pm om EU-förslag 2020/21:FPM115 : COM (2021) 240

COM (2021) 240

Regeringskansliet

Faktapromemoria 2020/21:FPM115

Kommissionens meddelande om strategi 2020/21:FPM115 för en hållbar blå ekonomi i EU - Omställningen av EU:s blå ekonomi för

en hållbar framtid

Infrastrukturdepartementet

2021-06-21

Dokumentbeteckning

COM (2021) 240

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN om en ny strategi för en hållbar blå ekonomi i EU: Omställning av EU:s blå ekonomi för en hållbar framtid

Sammanfattning

Den 17 maj 2021 presenterade kommissionen sitt meddelande om en ny strategi för en hållbar blå ekonomi.

Det övergripande syftet med strategin är att anpassa riktningen för den blå ekonomin till att ligga i linje med den Gröna Given (COM/2019/640 final). Kommissionen aviserar med sitt meddelande en tydlig förändring mot en mer cirkulär och hållbar blå ekonomi, från den tidigare förda politiken för blå tillväxt, till exempel presenterat 2012 (COM/2012/0494 final), som hade en mer linjär inriktning mot tillväxt och jobbskapande.

Meddelandet innehåller en uppräkning av nya mål, en presentation av pågående relevanta initiativ samt aviseringar av nya initiativ av olika slag som kommissionen framöver avser att presentera.

1

2020/21:FPM115

Ämnena spänner brett över sjöfart och hamnar till fiske, minskat avfall, havsmiljöskydd men också ämnesöverbryggande förvaltningsfrågor, innovation och medborgarengagemang (citizen engagement).

Regeringen är positiv till kommissionens övergripande syfte att få den blå politiken i linje med den Gröna Given genom att till exempel stärka de tre olika perspektiven av hållbarhet – socialt, ekonomiskt och miljömässigt, öka cirkuläriteten i den blå industrin och att bättre integrera förvaltningen av olika maritima intressen. Regeringen återkommer till riksdagen avseende enskilda initiativ när de har presenterats.

1 Förslaget

1.1Ärendets bakgrund

Meddelandet läggs fram inom ramen för EU:s hållbara blå ekonomi, tidigare kallade blå tillväxt eller ”blue growth” vilket är ett uttryck kommissionen nu går bort ifrån.

Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen meddelade i sina politiska riktlinjer i juli 2019 att kommissionen skulle ta fram nya riktlinjer för den hållbara blå ekonomin.

Kommissionens utveckling av den blå ekonomin har gått snabbt det senaste decenniet där en viktig hållpunkt var meddelandet Blå tillväxt – möjligheter till hållbar tillväxt inom havs- och sjöfartssektorn (COM/2012/0494 final). Då, 2012, var fokus tydligare jobb och tillväxt, men konceptet om den blå ekonomin har sedan dess utvecklats i takt med tiden till att mer inbegripa ett hållbarhetsperspektiv.

1.2Förslagets innehåll

Meddelandet är uppdelat i avsnitt som tar upp specifika delar av den blå ekonomin. Nedan anges de i sammanfattad form.

I)Omställningen från Blå tillväxt till Hållbar Blå Ekonomi I.I) Klimatneutralitet och inga föroreningar

Meddelandet från 2020 om hållbar och smart mobilitet – att sätta EU:s transporter på rätt spår för framtiden (COM(2020)789) lyfts fram som viktig grundplatta för initiativ inom transportsektorn rörande den blå ekonomin. Specifikt nämns avsikten att sjösätta det första noll-utsläppsfartyget 2030. Vidare lyfts högre målsättningar kring EU ETS och revisionen av direktivet

2

om energibeskattning som lämpliga verktyg för att nå klimatneutralitet och 2020/21:FPM115
minskade föroreningar.  
Det kommande initiativet Fuel EU ska öka användningen av  
förnybara/hållbara/”low carbon” bränslen inom sjöfarten och det  
transeuropeiska transportnätet (TEN-T) och direktivet om infrastruktur för  
alternativa bränslen ska revideras för att stödja detta.  
Kommissionen lyfter även fram arbetet med ett nytt område för  
utsläppskontroll (ECA) i Medelhavet samt ett påbörjat arbete för  
utsläppskontroll i Svarta Havet.  
I meddelandet för kommissionen fram att framtidens hamnar behöver  
utvecklas för att få en nyckelroll som hubbar för bränslen som är  
förnybara/hållbara/”low carbon”. För att stödja omställningen till dessa  
energityper, samt miljömässigt rena transporter och hamnar, presenterar  
kommissionen en serie åtgärder och mål.  
Kommissionen ska skapa ett ”Blått Forum” för att koordinera och stärka  
dialogen mellan alla användare av havet för att öka synergier. Vidare ska  
kommissionen främja EU-medel till gröna(re) transporter, inklusive  
fiskeflottorna. Kommissionen kommer även arbeta för nollutsläppshamnar.  
I.II) Cirkulär ekonomi och att minska mängden avfall  
I avsnittet finns ett fokus på plast och skräp samt att det är viktigt att det inte  
ens kommer till havet från början. Kommissionen ska agera för att halvera all  
plast i havet, liksom förhöjda halter av näringstillflöde till havet,  
undervattensbuller och användning av kemiska pesticider till 2030. Insatser  
för att minska mängden mikroplaster nämns även. Vidare ska kommissionen  
säkerställa att använd fiskeutrustning av plast ska samlas in och återvinnas.  
Slutligen föreslår kommissionen även revisioner av förordningen om  
återvinning av fartyg och EU:s regler för avveckling av offshoreplattformar  
för att säkra skyddet av miljön.  
I.III) Biodiversitet och att investera i naturen  
I avsnittet presenteras målet om att skydda 30 procent av havet och att skapa  
ekologiska korridorer för att vända förlusten av biologisk mångfald, bidra till  
klimatreducering och motståndskraft och samtidigt generera betydande  
ekonomiska och sociala fördelar. Det anges av kommissionen att  
investeringar i marint skyddade områden ger ekonomiska vinster samt kan  
öka förekomsten av fisk och marint liv vid effektiva åtgärder. Kommissionen  
planerar att föreslå bindande EU-regler för att restaurera skadade ekosystem,  
en ny handlingsplan för att skydda fiskeresurser och ekosystem samt främja  
lokala deltagandeinitiativ.  
  3
I.IV) Resilienta kuster 2020/21:FPM115

I avsnittet berörs den ofrånkomliga utmaningen för kustinfrastrukturen i och med klimatförändringarna och dess konsekvenser. Grön infrastruktur kommer bli en helt ny sektor. Grön infrastruktur använder vegetation och andra naturliga element och metoder för att återställa några av de naturliga processer som krävs för att till exempel rena vatten eller skydda kuster från erosion och stormar. Initiativen handlar främst om att öka kunskaperna på området, stimulera samarbete mellan kustregioner och öar samt stödja medlemsländer att fasa in investeringar i sektorn Grön infrastruktur.

I.V) Ansvarstagande system för mat

I avsnittet lyfts den nuvarande negativa påverkan från marina livsmedelssystem och att kommissionens mål är föra detta system mot hållbarhet. Flera utmaningar för fisket återstår fortfarande och pågående processer för att möta dessa lyfts fram. Det lyfts också fram att digitalisering är viktig i strävan att göra matproduktion från haven mer hållbar och den ”know-how” som krävs skulle kunna skapa en ny generation av jobb.

Vattenbruk benämns att ha en stor potential som välförvaltat kan utgöra en värdefull produktion med lågt miljöavtryck. Vattenbruket har moderniserats och diversifierats där alger särskilt lyfts fram med många olika nyttor, både som mat till människa och djur samt deras egenskap att ta upp de näringsämnen som bidrar till övergödningen.

Kommissionen kommer att föreslå ny lagstiftning till 2023, som avser att påskynda övergången av fiske och vattenbruk mot mer hållbara livsmedelssystem. Vidare ska kommissionen under 2022 föreslå en hållbar standard för försäljning av fisk och skaldjur. Kommissionen anger också att ett initiativ för algindustrin i EU ska presenteras samt att åtgärder för vidare stöd av övergången till en digital fiskerikontroll kommer komma.

II Stödja utvecklingen av en hållbar blå ekonomi

II.I) Kunskap om havet

I avsnittet nämns det Europeiska marina observations- och datanätverket EMODnet, EU:s satelitprogram Copernicus och Digital Twin of the Ocean som huvudverktygen för att öka kunskapen om haven. Detta arbete avser att bidra till FN:s årtionde för havsforskning för hållbar utveckling. Social kunskap nämns också och indikatorer för hållbar blå ekonomi.

Kommissionen ska senast 2022 ha förberett ett initiativ för havsobservation som ska harmonisera all den befintliga data som redan finns och som är på väg in. Tillika under 2021 ska kommissionen färdigställa ett observatorium för blå ekonomi som ska publicera årliga rapporter om hållbar blå ekonomi.

4

En metodologi ska presenteras som ska integrera begreppet ”naturligt 2020/21:FPM115
kapital” i ekonomiska beslut.  

II.II) Forskning och innovation

I avsnittet nämns att de kommande projektutlysningarna inom ramen för programmet Horizon Europe kommer att spela en avgörande roll inom forskning och innovation inom den blå ekonomin. Förutom Mission Ocean, som är en portfölj med projekt och åtgärder under Horizon Europe, påtalas att det nya europeiska partnerskapet för en klimatneutral, hållbar och produktiv blå ekonomi, som man tänker sig ska starta under 2023, ska stödja och stärka omställningen till hållbar blå ekonomi.

II.III) Investeringar

I detta avsnitt anges att stora delar av nuvarande investeringar i den blå ekonomin är ohållbara. Även år 2030 kan så mycket som en tredjedel av investeringarna fortfarande brista i hållbarhet, enligt kommissionen, och det betonas att det är av största vikt att säkra att alla investeringsbeslut integrerar hållbarhet. I avsnittet lyfts ”Sustainable Blue Economy Finance Initiative” och EU:s nya Taxonomi för hållbara investeringar fram som olika verktyg att styra om investeringar till hållbarhet.

Kommissionen kommer att samarbeta med Europeiska investeringsbanken för att stötta åtgärderna för att minska föroreningarna i europeiska hav, samt samarbeta med Europeiska investeringsfonden för att utforma en ram som underlättar användningen av finansiella instrument för att nå en hållbar blå ekonomi. Vidare, med fokus på mindre företag, kommer kommissionens Blue Invest-plattform att tillhandahålla skräddarsytt stöd, synlighet och tillgång till investerare.

II.IV) Kunskaper och jobb

Avsnittet tar upp vikten av att högteknologiska företag behöver tillgång till kvalificerad arbetskraft samt att allmänhetens uppfattning om karriärer i den blå ekonomin måste förbättras.

Kommissionen siktar på att uppmuntra och underlätta skapandet av kompetenspartnerskap som är relevanta för den blå ekonomin, samt främja införlivandet eller antagandet av konventioner för att förbättra arbetsförhållandena och bilden av yrken inom den blå ekonomin.

III) Skapa villkoren för hållbar förvaltning

III.I) Havsplanering

5

Kommissionen inleder avsnittet med att deklarera att ju större efterfrågan på 2020/21:FPM115
användning av maritimt utrymme, desto viktigare är det med fysisk  
planering.  
Kommissionen ska rapportera på genomförandet av havsplanerings-  
direktivet från 2014 samt förbereda förslag på hur kommissionen kan  
underlätta gränsöverskridande samarbete på området. Kommissionen  
kommer även inleda en översyn av havsmiljödirektivet under 2021 och,  
baserat på resultatet, eventuellt se över direktivet till 2023. Slutligen ska  
kommissionen även förbereda en vägledning för ekosystembaserad  
havsplanering och främja fleranvändning av marint utrymme genom att  
kombinera olika aktiviteter på samma plats.  
III.II) Medborgarengagemang och havsmedvetenhet  
I avsnittet lyfts begreppet medborgarengagemang av kommissionen som  
kretsar kring att den hållbara blå ekonomin både kommer att uppmuntra och  
förbättras genom medborgarnas engagemang. Kommissionen hävdar att  
europeiska medborgare, och särskilt unga människor, värdesätter god  
havsmiljö och stöder hållbara hav.  
Kommissionen ska skapa ett närverk av europeiska skolor för att  
havsrelaterade frågor ska få mer plats i skolundervisningen.  
III.III) Havsbassänger, regionalt samarbete och stöd till kustregioner  
Kustregioner och öar är nyckelaktörer i den blå ekonomin, menar  
kommissionen. Vidare finns det ett tydligt mervärde i att hantera  
gemensamma utmaningar och skydda gemensamma varor genom regionalt  
samarbete.  
Kommissionen påpekar som exempel att över hälften av EU:s anläggningar  
för turistboende finns i kustområden samt att efterfrågan på ”långsam  
turism”, att vara utomhus samt naturbaserade destinationer har ökat.  
Kommissionen siktar på att med hjälp av EU-medel främja och stödja  
utvecklingen av ekoturism för hav och kust. Vidare avser kommissionen att  
hjälpa städer och regioner att hantera den gröna och digitala övergången på  
lokal nivå och utnyttja EU-medel och incitament till fullo.  
III.IV) Maritim Säkerhet  
I detta avsnitt lyfter kommissionen fram utmaningar kopplat till  
miljösäkerhet, som innefattar att förutse och hantera klimatförändringar och  
förebygga olagliga utsläpp, avfallsdumpning, olyckor och andra miljörisker.  
Kommissionen lyfter vikten av att stärka förmågan att dela information och  
  6
pekar särskilt ut den gemensamma maritima informationsdelningssystem 2020/21:FPM115
CISE.  
Kommissionen ska föreslå att CISE:s operativa fas lanseras 2024, med  
förbehåll för resultaten från övergångsfasen, för att skapa ett komplett  
informationsutbytessystem mellan sjöövervakningsmyndigheterna i EU.  
III.V) Främja en hållbar blå ekonomi utomlands  
I avsnittet anger kommissionen att främjandet av en hållbar blå ekonomi för  
EU inte kan stanna vid våra gränser. Många värdekedjor inom hållbar blå  
ekonomi är globala och utsatta för global konkurrens, och EU-aktörer gör  
affärer över hela världen.  
Vidare anför kommissionen att vid internationella förhandlingar bör EU  
förespråka att marina mineraler i det internationella havsbottensområdet inte  
kan utnyttjas innan effekterna av djuphavsbrytning på den marina miljön, på  
biologisk mångfald och på mänskliga aktiviteter har undersökts tillräckligt.  
Kommissionen ska, på den 15:e konferensen mellan parterna i FN:s  
konvention om biologisk mångfald, förespråka ett ambitiöst globalt ramverk  
för biologisk mångfald efter 2020. Det ska skydda och återställa marina  
ekosystem och livsmiljöer samt inkludera ett globalt avtal för att skydda  
minst 30 procent av världens havsområde.  
5 Avslutande sammanfattning  
I detta meddelande presenteras kommissionens förslag till en havspolitik för  
detta decennium och för att göra den övergång som planeras i den europeiska  
gröna given till verklighet i havsekonomin. Det kommande ”Mission Ocean,  
Seas and Waters”, som är en portfölj med initiativ och åtgärder under  
Horizon Europe, kommer att komplettera denna agenda. Kommissionen  
kommer att arbeta tillsammans med Europaparlamentet, rådet och andra EU-  
institutioner för att genomföra den framlagda dagordningen och åtgärderna.  
Kommissionen kommer att göra insatser för att nå ut till alla maritima  
intressenter och få dem att engagera sig i utformningen av en hållbar och  
rättvis blå ekonomi.  

1.3Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa

Meddelandet anför inga bindande förslag eller regler och påverkar därmed inte gällande svenska regler. I flera fall anges redan pågående eller kommande processer som kan komma att påverka på gällande svenska regler, men dessa initiativ i meddelandet är knutna till sina egna processer.

7

1.4 Budgetära konsekvenser / Konsekvensanalys 2020/21:FPM115

Meddelandet anför inga bindande förslag eller regler och har därmed inga budgetära konsekvenser.

2 Ståndpunkter

2.1Preliminär svensk ståndpunkt

Regeringen är positiv till kommissionens övergripande syfte att få den blå politiken i linje med den Gröna Given genom att till exempel stärka de tre olika perspektiven av hållbarhet – socialt, ekonomiskt och miljömässigt, öka cirkuläriteten i den blå industrin och att bättre integrera förvaltningen av olika maritima intressen. Regeringen återkommer till riksdagen avseende enskilda initiativ när de har presenterats.

2.2Medlemsstaternas ståndpunkter

Många medlemsstater har uttryckt sig positivt och ingen skarp negativ åsikt är känd. I de rådslutsatser för den blå ekonomin som antogs 17 maj 2021 är den generella inriktningen liknande den som framförs i kommissionens meddelande och man kan därför anta att rådet och kommissionen har en liknande syn på helheten för den blå ekonomin.

2.3Institutionernas ståndpunkter

Institutionernas ståndpunkter är inte kända förutom den europeiska rederiföreningen (ECSA) som var positiv i sitt skriftliga utlåtande.

2.4Remissinstansernas ståndpunkter

Meddelandet har inte remitterats.

3 Förslagets förutsättningar

3.1Rättslig grund och beslutsförfarande

Meddelandet anför inga bindande förslag eller regler och påverkar därmed inte gällande svenska regler. Meddelandet spänner över en stor ämnesbredd samt stor variation av typ av initiativ varför detta inte är applicerbart. De angivna initiativen i meddelandet är knutna till sina egna processer, förhandlingar och rättsliga grunder.

8

3.2 Subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen 2020/21:FPM115

Meddelandet spänner över en stor ämnesbredd samt stor variation av typ av initiativ varför detta inte är applicerbart. De angivna initiativen i meddelandet är knutna till sina egna processer och förhandlingar.

4 Övrigt

4.1Fortsatt behandling av ärendet

Meddelandet i sig har inte en uttalad fortsatt behandling. Däremot har den angivit rådande- eller kommande processer som har sina egna processer och tidsangivelser.

9

Fakta-PM om EU-förslag

En faktapromemoria, fakta-PM, är en redogörelse från regeringen till riksdagen om ett förslag från EU-kommissionen. Där framgår vad förslaget går ut på, hur det kan påverka svenska regler och vad regeringen anser om förslaget.