Handlingsplan för mervärdesskatt

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM76 KOM(2016)148

KOM(2016)148

Regeringskansliet

Faktapromemoria 2015/16:FPM76

Handlingsplan för mervärdesskatt 2015/16:FPM76

Finansdepartementet

2016-05-10

Dokumentbeteckning

KOM(2016)148

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om en handlingsplan för mervärdesskatt Mot ett gemensamt mervärdesskatteområde i EU – Dags för beslut

Sammanfattning

Handlingsplanen utgör en presentation av kommissionens inställning till hur mervärdesskattesystemet ska moderniseras och reformeras med syftet att skapa ett mer enhetligt mervärdesskatteområde inom EU. Handlingsplanen behandlar framförallt förenklingar för små och medelstora e-handelsföretag, åtgärder för att motverka fusk samt hanteringen av skattesatser. Även ett första och andra steg för att införa ett slutligt mervärdesskattesystem för EU- handel som bygger på destinationslandsprincipen, dvs. att varor och tjänster ska beskattas där de konsumeras, presenteras i handlingsplanen. Handlingsplanen innehåller också en mycket översiktlig tidsplan för olika förslag.

Regeringen ställer sig positiv till ansatsen i kommissionens handlingsplan.

1 Förslaget

1.1Ärendets bakgrund

I handlingsplanen konstateras att det nuvarande mervärdesskattesystemet inte har kunnat hålla jämna steg med utmaningarna i dagens globala, digitala och rörliga ekonomi. Det är därför angeläget att reformera systemet genom att förenkla hanteringen för företag, motverka fusk, göra systemet mer effektivt samt skapa större tillit mellan företag och skattemyndigheter och mellan skattemyndigheter i olika medlemsstater. Mervärdesskattesystemet måste

moderniseras och reformeras för att det ska vara möjligt att skapa ett mer enhetligt mervärdesskatteområde inom EU.

1.2Förslagets innehåll

Syftet med handlingsplanen är att modernisera och reformera mervärdesskattesystemet för att skapa ett mer enhetligt mervärdesskatteområde inom EU. Kommissionen har därför tagit fram följande förslag på hantering av olika mervärdesskattefrågor samt en tidsplan för när konkreta förslag ska presenteras.

1.2.1Modernisera och förenkla mervärdesskattehanteringen av gränsöverskridande e-handel

Kommissionen avser att i slutet av 2016 presentera ett förslag för att modernisera och förenkla mervärdesskattehanteringen av gränsöverskridande e-handel för främst små och medelstora företag. Detta då det nuvarande regelverket är komplicerat och kostsamt för medlemsstaterna och företagen. Förslaget omfattar följande delar:

Införande av en särskild ordning med en kontaktpunkt för varuförsäljning via internet

Införande av en särskild ordning med en kontaktpunkt för redovisning och betalning av mervärdesskatt, som även omfattar varuförsäljning via internet från företag inom EU och från företag i tredjeland till slutkonsumenter. I dag finns en särskild ordning med en kontaktpunkt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster, som innebär att ett företag som säljer sådana tjänster till privatpersoner i flera medlemsstater endast behöver vara registrerad till mervärdesskatt i en medlemsstat och redovisa och betala mervärdesskatt för dessa tjänster till skattemyndigheten i denna medlemsstat.

EU-gemensam omsättningströskel

Införande av en EU-gemensam omsättningströskel för att underlätta för små, nystartade e-handelsföretag. Förslaget innebär att ett företag vars omsättning understiger omsättningströskeln varken behöver registreras till mervärdesskatt i andra medlemsstater eller omfattas av den ovan nämnda särskilda ordningen med en kontaktpunkt för redovisning och betalning av mervärdesskatt, för gränsöverskridande transaktioner.

Hemlandskontroll

Att s.k. ”hemlandskontroll” som även omfattar revision av gränsöverskridande handel tillåts. Förslaget innebär att en mekanism införs som tillåter att identifieringsstaten, dvs. den medlemsstat som ett företag har som kontaktpunkt i den ovan nämnda särskilda ordningen för redovisning och betalning av mervärdesskatt, utför revisioner och andra kontroller av ett

företags gränsöverskridande transaktioner i stället för att det görs av respektive beskattningsland.

Borttagande av undantaget från mervärdesskatt för s.k. lågvärdesändningar

Borttagande av undantaget från mervärdesskatt för s.k. lågvärdesändningar (dvs. import av varor till EU med ett värde som understiger 22 EUR). Detta för att undvika den konkurrensnackdel för företag inom EU som undantaget leder till.

1.2.2Förslag på förenklingar för små och medelstora företag

Kommissionen avser att under 2017 presentera ett omfattande paket med förslag på förenklingar avseende mervärdesskattehanteringen för små och medelstora företag. Syftet är att skapa en miljö som gynnar tillväxt och gränsöverskridande handel och kommissionen kommer speciellt granska de särskilda ordningar i EU:s mervärdesskattedirektiv1 för små företag som är valfria för medlemsstaterna att införa.

1.2.3Administrativt samarbete och förhindrande av fusk

Kommissionen har som målsättning att det administrativa samarbetet ska förbättras mellan medlemsstater och i förhållande till tredje länder. I detta syfte föreslås det existerande samarbetet förstärkas med nya metoder där medlemsstater gemensamt på EU-nivå kan utbyta och analysera information, göra riskanalyser etc. Det nuvarande nätverket Eurofisc bör förstärkas genom att tjänstemännen får direkt åtkomst till information i de olika medlemsstaterna och genom att de får möjlighet att initiera gemensamma revisioner. Ett förslag med denna inriktning avses lämnas under 2017. Andra åtgärder som nämns är att förbättra indrivningsmöjligheterna och att förbättra samarbetet mellan skattemyndigheterna och andra myndigheter. I sammanhanget tas även upp att förhandlingarna om bildandet av en europeisk åklagarmyndighet (EPPO) är viktiga och att mervärdesskatten kan komma att omfattas av EPPO:s behörighet.

Kommissionen ser även ett behov av att utveckla skattemyndigheternas samarbete och skapa en gemensam agenda i syfte att stärka myndigheternas förmåga att bekämpa att fusk. Kommissionen avser därför att initiera en strategisk diskussion kring detta. Vidare tar kommissionen upp att det är angeläget att förbättra samarbetet mellan skattemyndigheterna och företagen i syfte att förebygga och lösa tvister. De nya formerna för handel, som e- handel, innebär enligt kommissionen utmaningar för skatteuppbörden och det bedöms angeläget att medlemsstaterna arbetar tillsammans för att hitta metoder att möta dessa utmaningar.

1 Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt.

1.2.4Tillfälliga avvikelser från mervärdesskattedirektivet

Vissa medlemsstater som har problem med omfattande mervärdesskattebedrägerier har efterfrågat möjligheter att införa tillfälliga regler som avviker från mervärdesskattedirektivet för att bekämpa dessa bedrägerier. Kommissionen kommer noggrant analysera de politiska, juridiska och ekonomiska konsekvenserna av sådana möjligheter innan kommissionens slutsatser presenteras. Denna typ av avvikelser får inte innebära oproportionerlig påverkan på den inre marknadens funktion. Avgörande i analysen är hur företag och skattemyndigheter påverkas av avvikande regler samt risken för att bedrägerierna flyttar från de medlemsstater som inför avvikande regler till andra medlemsstater. Kommissionen avser att i juni 2016 komma med en rapport avseende denna fråga.

1.2.5Det slutliga mervärdesskattesystemet

Kommissionen beskriver kortfattat hur ett slutligt mervärdesskattesystem för EU-handel som bygger på destinationslandsprincipen, dvs. att varor och tjänster ska beskattas i den medlemsstat där konsumtion sker, skulle kunna införas. Kommissionen konstaterar att ett system med generell omvänd beskattning riskerar att leda till fusk eftersom inbetalningen av mervärdesskatt i ett sådant system skulle ske i detaljhandelsledet i stället för att lite mervärdesskatt betalas in av varje led i transaktionskedjan. Kommissionen anser därför att det är lämpligare att följa grundfunktionen i mervärdesskattesystemet genom att låta säljarna redovisa och betala in mervärdesskatt vid gränsöverskridande transaktioner på samma sätt som vid nationella transaktioner. I ett första steg bör därför principen att gränsöverskridande handel med varor ska beskattas av säljaren, i stället för att de beskattas genom omvänd beskattning, återinföras. Samtidigt bör den särskilda ordningen med en kontaktpunkt för redovisning och betalning av mervärdesskatt (se avsnitt 1.2.1) utökas så att den även omfattar B2B- försäljningar av varor. Företag som är certifierade av sina skattemyndigheter bör dock i detta steg fortsätta att vara skattskyldiga för förvärv av varor från andra medlemsstater. I ett andra steg bör samtliga tillhandahållanden av varor och tjänster, oavsett om de sker inom en medlemsstat eller mellan medlemsstater, beskattas av säljaren i destinationslandet. Kommissionen konstaterar att för att det slutliga systemet ska kunna införas krävs dock en stor kvalitativ förbättring av samarbetet mellan skattemyndigheterna i EU samt verktyg för att gemensamt hantera tillämpningen.

1.2.6Skattesatser

Kommissionen konstaterar att det bl.a. med hänsyn till den tekniska utvecklingen är nödvändigt att förändra reglerna avseende vilka varor och tjänster som får beskattas med reducerade skattesatser. Två alternativa förslag presenteras. Det första alternativet innebär att listan över varor och tjänster som får beskattas med en reducerad skattesats utvidgas och

revideras, samtidigt som de nuvarande reglerna om skattesatsnivåer behålls. Det andra alternativet innebär att medlemsstaterna erhåller full frihet att bestämma vilka varor och tjänster som får beskattas med en reducerad skattesats och vilka skattesatsnivåer som ska tillämpas. Kommissionen konstaterar dock att det måste säkerställas att reglerna om skattesatser i respektive medlemsstat inte medför konkurrenssnedvridningar, ökad administrativ börda för företagen eller minskad rättssäkerhet.

1.3Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa

Handlingsplanen är av generell karaktär och utgör en presentation av kommissionens inställning till det fortsatta arbetet med att modernisera och reformera mervärdesskattesystemet. Det är därför inte möjligt att i detta skede redogöra för effekter på gällande svenska regler. De förslag som kommissionen presenterar i handlingsplanen kommer, om de genomförs, huvudsakligen medföra ändringar i mervärdesskattelagen (1994:200), men även andra regelverk kan komma att bli berörda.

1.4Budgetära konsekvenser / Konsekvensanalys

De budgetära konsekvenserna och effekterna för företagen av de olika förslag som kommissionen presenterar är ännu inte närmare analyserade. Syftet med förslagen är dock bl.a. att minska bedrägerierna vilket bör öka medlemsstaternas och därigenom även EU:s intäkter (egna medel). Vidare är syftet att förenkla och modernisera mervärdesskattereglerna vilket bör leda till minskad administrativ börda för företagen.

2 Ståndpunkter

2.1Preliminär svensk ståndpunkt

Regeringen välkomnar kommissionens handlingsplan och är positiv till ansatsen i handlingsplanen. De olika förslagen som kommissionen presenterar i handlingsplanen behöver dock analyseras närmare.

Regeringen stödjer kommissionens ansats att förändra regler och förbättra samarbetet mellan myndigheter och medlemsstater för att bekämpa mervärdesskattebedrägerier. Regeringen anser också att det är angeläget att reglerna på mervärdesskatteområdet är enkla att hantera och administrera för företagen och att förutsättningar skapas för att lika produkter beskattas på samma sätt.

2.2Medlemsstaternas ståndpunkter

Medlemsstaternas ståndpunkter till de förslag som presenteras av kommissionen i handlingsplanen är inte kända. Vid ett rådsarbetsgruppsmöte för indirekt skatt den 11 april 2016 välkomnade dock majoriteten av

medlemsstaterna, däribland Sverige, handlingsplanen och ansåg att målsättningen med handlingsplanen att motverka skattefusk och göra det enklare för företag att administrera och hantera mervärdesskatten är bra.

2.3Institutionernas ståndpunkter

Kommissionen beskriver genom handlingsplanen deras inställning till den framtida utformningen av mervärdesskattesystemet. Övriga institutioners ståndpunkter är inte kända.

2.4Remissinstansernas ståndpunkter

Handlingsplanen har inte remitterats.

3 Förslagets förutsättningar

3.1Rättslig grund och beslutsförfarande

Den rättsliga grunden för att harmonisera mervärdesskatteområdet är artikel 113 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Enligt artikel 113 ska rådet genom enhälligt beslut på förslag av kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet och Ekonomiska och sociala kommittén anta bestämmelser om harmonisering av bl.a. omsättningsskatter för att säkerställa att den inre marknaden fungerar.

3.2Subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen

Kommissionen har inte motiverat förslagen enligt subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen eftersom förslagen endast utgör en presentation av kommissionens inställning till den framtida utformningen av mervärdesskattesystemet. Kommissionen avser att under 2016 och 2017 komma med konkreta förslag avseende de frågor som presenteras i handlingsplanen.

4 Övrigt

4.1Fortsatt behandling av ärendet

Handlingsplanen har diskuterats i rådsarbetsgruppen för indirekt skatt och ordförandeskapet avser att ta upp handlingsplanen på ytterligare möten under juni 2016. Handlingsplanen togs även upp på informella Ekofin den 22-23 april 2016. Kommissionen avser att under 2016 och 2017 komma med konkreta förslag avseende de frågor som presenteras i handlingsplanen.

4.2Fackuttryck/termer

Begreppet omvänd skattskyldighet innebär att den beskattningsbara person till vilken en vara levereras eller en tjänst tillhandahålls blir skyldig att redovisa och betala mervärdesskatten för leveransen eller tillhandahållandet.

Fakta-PM om EU-förslag

En faktapromemoria, fakta-PM, är en redogörelse från regeringen till riksdagen om ett förslag från EU-kommissionen. Där framgår vad förslaget går ut på, hur det kan påverka svenska regler och vad regeringen anser om förslaget.