Handlingsplan för intelligenta transportsystem

Fakta-pm om EU-förslag 2008/09:FPM75 : KOM(2008) 886 slutlig, KOM(2008) 887 slutlig

KOM(2008) 886 slutlig, KOM(2008) 887 slutlig
FPM_200809__75

Regeringskansliet

Faktapromemoria 2008/09:FPM75

Handlingsplan för intelligenta transportsystem

Näringsdepartementet

2009-02-16

Dokumentbeteckning

KOM(2008) 886 slutlig

Meddelande från kommissionen: Handlingsplan för utbyggnaden av intelligenta transportsystem i Europa

KOM(2008) 887 slutlig

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om en ram för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportsätt

Sammanfattning

Kommissionen har presenterat ett meddelande om prioriteringar inom området intelligenta transportsystem och tjänster (ITS) och ett direktivförslag om ramverket för samarbete och samverkan i syfte att driva på införandet av ITS. Regeringen ser användningen av ny teknik som en förutsättning för att nå ökad effektivitet i transportsystemet liksom att nå högt ställda miljö- och trafiksäkerhetsmål. Vad gäller förslagen till åtgärder i handlingsplanen vill regeringen särskilt framhålla vikten av teknik för effektiva gränsöverskridande transporter samt tillgången till väg-, trafik- och resdata. I frågan om samarbete och samverkan förordar regeringen i första hand ett icke direktivreglerat samarbete med en högnivågrupp för relevanta aktörer.

1 Förslaget

1.1 Ärendets bakgrund

I halvtidsöversynen av kommissionens vitbok om transportpolitik nämns innovationers viktiga roll att göra vägtransporter hållbara, särskilt genom att tillämpa ITS. Vid de samråd som har genomförts med berörda intressenter inom ITS-området har det konstaterats att den långsamma takten i införandet av ITS-lösningar inom vägtransporterna huvudsakligen beror på att det saknas en EU-omfattande täckning och en harmoniserad utveckling. Meddelandet och direktivförslaget presenterades den 16 december 2008.

1.2 Förslagets innehåll

Användningen av ITS förväntas bidra till minskad trängsel, ökad trafiksäkerhet, förbättrad miljö genom att bl.a. stödja användning av fraktkorridorer, utveckling av informationstjänster och effektiva betal- och trafikledningssystem. Enligt kommissionen har dock införande och användning av ITS varit alltför begränsad och fragmentiserad. Handlingsplanen syftar därför till att accelerera och koordinera införande och användning genom att bl.a. skapa ökad interoperabilitet, effektivare samarbete samt lösa integritets- och ansvarsfrågor.

Planen behandlar främst vägtransporter men även i viss mån samordning av transportslag. Planen identifierar tydliga åtgärder och milstolpar inom följande 6 åtgärdsområden; väg- och trafikdata, vägtrafikledning, säkerhet och trygghet, samverkan mellan fordon och infrastruktur, datasäkerhet samt samarbete och koordinering.

Direktivförslaget syftar till att uppnå ett effektivare samarbete mellan medlemsstaterna. Enligt direktivet ska en European ITS kommitté (EIC) med representanter från medlemsstaterna samt en European ITS Advisory Group med representanter från industrin tillsättas. EIC ska främst utbyta information, ta fram en övergripande vision, övervaka utveckling av riktlinjer och arbetssätt samt när nödvändigt besluta om specifika åtgärder. Direktivet ställer bl.a. krav på att medlemsstaterna ska använda samordnade lösningar, göra kvalitetsgranskad vägtransportdata tillgänglig, säkerställa datautbyte mellan trafikcentraler, att integrera trafiksäkerhetslösningar i fordonen på en gemensam teknisk plattform samt regelbundet rapportera till kommissionen om aktiviteter och åtgärdsplaner.

1.3 Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa

Direktivet 2004/52, som är grund för handlingsplanens åtgärd om införande av interoperabla vägtullssystem, är implementerat i svensk lag. I övrigt finns inga regler inom detta område för närvarande.

1.4 Budgetära konsekvenser / Konsekvensanalys

Enligt direktivförslaget ställs vissa krav på medlemsstaterna avseende teknisk utveckling liksom implementering av viss teknik. Påverkan på statsbudgeten bedöms inte vara påvisbar.

Kommissionen presenterar tre alternativ och gör en konsekvensanalys av dessa (KOM (2008) 887 slutlig); Alternativ A fortsätta som idag, B arbeta i enlighet med handlingsplanen men utan reglerat samarbete (endast forum för relevanta aktörer) samt B+ i enlighet med direktivförslag. Alternativ B och B+ förväntas ge stora förbättringar jämfört med A som idag. Alternativ B+ bedöms ge ökad möjligheter att snabbare nå syftena med handlingsplanen.

2 Ståndpunkter

2.1 Preliminär svensk ståndpunkt

Regeringen ser användningen av ny teknik som en förutsättning för att nå ökad effektivitet i transportsystemet liksom att nå högt ställda miljö- och trafiksäkerhetsmål. ITS utgör ett viktigt bidrag i detta. Det är dock viktigt med ett kund- och problemorienterat synsätt, dvs. utgångspunkt­en tas i kundernas behov och de problem som behöver lösas snarare än i teknikens möjligheter samtidigt som integritetsaspekter beaktas.

Vad gäller förslagen till åtgärder i handlingsplanen vill regeringen särskilt framhålla vikten av:

  1. att ta fram specifikationer av gränssnitt mm för att erhålla effektiva och hållbara transporter som kan fungera gränsöverskridande både avseende nationer och transportslag. I detta sammanhang bör utveckling av digitala fraktsedlar ingå.

  2. tillgången till väg- trafik och resdata vilka är en förutsättning för trafikledning och trafikinformationstjänster.

  3. att utveckla trafiksäkerhetslösningar.

  4. att specificera en öppen fordonsplattform där man kan integrera gamla och nya ITS-tillämpningar samt kommunikation mellan fordon och infrastruktur.

Vad gäller frågan om samarbete och samverkan stöder regeringen i första hand alternativ B, dvs. skapa ett icke direktivreglerat samarbete med en högnivågrupp för relevanta aktörer.

2.2 Medlemsstaternas ståndpunkter

Flertalet medlemsstater är positiva till målsättningen och till handlingsplanen men tveksamma eller kritiska till att reglera innehållet i direktivform. Många vill snarare arbeta vidare så långt som möjligt med handlingsplanen. En del medlemsstater har uttryckt vikten av att utgå från faktiska behov och problem snarare än från vilken teknik som finns tillgänglig.

2.3 Institutionernas ståndpunkter

Föreligger inte ännu.

2.4 Remissinstansernas ståndpunkter

Flertalet aktörer stöder i huvudsak den svenska synen generellt om betydelsen av ITS liksom synen på prioritering av åtgärderna. Samråd visar också att flera svenska aktörer är tveksamma till ett direktivreglerat samarbete. Ett argument som framförs är att man inte tillräckligt har analyserat hur genomförande av direktivet påverkar befintliga beslutsprocesser.

3 Förslagets förutsättningar

3.1 Rättslig grund och beslutsförfarande

Rättslig grund för direktivet är artikel 71(1) EG-fördraget. Direktivet antas inom ramen för medbeslutande­förfarandet enligt artikel 251 EG-fördraget.

Eventuella slutsatser om handlingsplanen beslutas enhälligt av rådet.

3.2 Subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen

Förslaget berör utveckling av gränsöverskridande tjänster för bl.a. trafikinformation och trafikledning. Kommissionen menar att utan dessa åtgärder riskeras europeisk interoperabilitet med ökad trängsel, ökat antal olyckor mm. Den långsamma takten i införandet av ITS-lösningar beror på att det saknas en EU-omfattande täckning och en harmoniserad utveckling.

4 Övrigt

4.1 Fortsatt behandling av ärendet

Det tjeckiska ordförandeskapet planerar att vid transportministerrådet i juni 2009 ta rådsslutsatser om handlingsplanen samt beslut om direktivet.

4.2 Fackuttryck/termer

ITS= Intelligenta transportsystem och tjänster eller användning av informations- och kommunikationsteknik inom transportsystemet.

Interoperabel= Går att använda gränsöverskridande, oftast i mening över landsgränser och inom flera transportslag.

Fakta-PM om EU-förslag

En faktapromemoria, fakta-PM, är en redogörelse från regeringen till riksdagen om ett förslag från EU-kommissionen. Där framgår vad förslaget går ut på, hur det kan påverka svenska regler och vad regeringen anser om förslaget.