Handlingsplan för e-förvaltining

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM96 : KOM (2006) 45 slutlig, KOM (2006) 173 slutlig

KOM (2006) 45 slutlig, KOM (2006) 173 slutlig

Regeringskansliet

Faktapromemoria 2005/06:FPM96

Handlingsplan för e-förvaltning

Finansdepartementet

2006-05-24

Dokumentbeteckning

KOM (2006) 45 slutlig

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet - "Interoperabilitet för alleuropeiska e-förvaltningstjänster"

KOM (2006) 173 slutlig

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och Sociala Kommittén samt regionskommittén - handlingsplan för e-förvaltning inom ramen för initiativet i2010: "Ett snabbare införande av e-förvaltningen i Europa till nytta för alla"

Sammanfattning

Kommissionen utkom den 1 juni 2005 med ett meddelande om den nya IT-strategin för EU – ”i2010 – Det europeiska informationssamhället för tillväxt och sysselsättning” i vilken kommissionen föreslår en ny strategisk ram för det europeiska informationssamhället och för media. Kommissionen föreslår tre prioriteringar för strategin:

 • Att skapa ett gemensamt europeiskt informationsområde

 • Att stärka innovation och investeringar och

 • Att uppnå ett europeiskt informationssamhälle där alla kan delta.

Under den tredje punkten anger kommissionen att den har för avsikt att under 2006 anta en åtgärdsplan för e-förvaltning och strategiska riktlinjer om IT-baserade offentliga tjänster.

I enlighet med det utkom kommissionens den 24 april 2006 med meddelandet – ”Handlingsplan för e-förvaltning inom ramen för initiativet i2010: Ett snabbare införande av e-förvaltningen i Europa till nytta för alla”. Handlingsplanen tar också stöd i den ministerdeklaration som EU:s förvaltningsministrar antog vid ministerkonferensen i Manchester den 24 november 2005. Ministerkonferensen anordnades inom det europeiska nätverket för samverkan mellan generaldirektörer med ansvar för förvaltningsutveckling, EPAN (European Public Administrations Network).

Sverige ser positivt på innehåll och mål i kommissionens förslag till handlingsplanen.

1 Förslaget

1.1 Innehåll

Målsättningen är att uppnå målen i Lissabonstrategin, dvs. att före 2010 göra Europa till den mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomin med ökad sysselsättning och social sammanhållning.

Med handlingsplanen för e-förvaltning vill kommissionen

 • snabbare kunna ge alla medborgare och företag påtagliga fördelar av en bred användning av IT i verksamheten,

 • se till att e-förvaltningen på nationell nivå inte leder till nya hinder på den inre marknaden p.g.a. uppsplittring och bristande samverkans­förmåga

 • utöka fördelarna med e-förvaltning till EU-nivå genom att möjliggöra utbyte av erfarenheter och fördelar som vunnits inom medlemsstaternas initiativ och genom att samarbeta om gemensamma europeiska nyckelfrågor; så som Lissabonsprocessen,

 • se till att alla aktörer i EU samarbetar om utformningen och genomförandet av e-förvaltningen.

I handlingsplanen uppställs fem viktiga mål för e-förvaltningen och några specifika målsättningar inför 2010;

 • Inget utanförskap; Att skynda på ”integrationen” genom e-förvaltning så att alla medborgare senast 2010 har god tillgång till och kan dra nytta av pålitliga och innovativa tjänster för medborgare och företag.

 • Verklig effektivitet och ändamålsenlighet; Att fram till 2010 avsevärt bidra till att användarna blir nöjdare, att öppenhet och ansvarighet ökar, att den administrativa bördan blir mindre och att det skapas effektivitetsvinster.

 • Att leverera nyckeltjänster med stor genomslagskraft till medborgare och företag: Senast 2010 skall 100 % av offentlig upphandlig vara tillgänglig elektroniskt, det verkliga utnyttjandet ligga på 50 % och man skall avtala om samarbete om flera elektroniska tjänster med stor genomslagskraft.

 • Skapa grundförutsättningar; Senast 2010 ska medborgare och företag ha tillgång till bekväma, säkra, samverkande och verifierade offentliga tjänster i hela Europa.

 • Att öka deltagande och demokratiskt beslutsfattande: Att senast 2010 kunna uppvisa verktyg för en verksam offentlig debatt och deltagande i det demokratiska beslutsfattandet.

Vidare kommer kommissionen i samarbete med medlemsstaterna, den privata sektorn och det civila samhället att under 2006 utarbeta en gemensam effektorienterad mätmetod för e-förvaltning. Kommissionen kommer också att tillsammans med medlemsstaterna undersöka vilka mekanismer som kan bidra till att garantera den långsiktiga och operativa hållbarheten när det gäller att utbyta erfarenheter, infrastrukturer och tjänster.

Under 2007 kommer kommissionen, i linje med ramen för prestandajämförelser (”benchmarking”) inom initiativet i2010, att genomföra jämförelser och fallbaserade effekt-/nyttoanalyser.

1.2 Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa

Meddelandet är av allmän karaktär. Några konsekvenser för gällande svenska regler kan därför inte bedömas nu.

1.3 Budgetära konsekvenser

Meddelandet överensstämmer med i Sverige redan pågående arbeten och åtgärder och kommer därför inte att innebära några ytterligare budgetära konsekvenser. För det arbete som sker på EU-nivå stöds handlingsplanen av olika forskningsprogram för informationssamhället.

2 Ståndpunkter

2.1 Svensk ståndpunkt

Sverige har under tidigare delar av arbetet uttalat sitt generella stöd för handlingsprogrammets innehåll och de övergripande målen i handlingsplanen stämmer väl överens med de förvaltningspolitiska målen för förvaltningens användning av informationsteknik i sin verksamhet. Sverige stödjer därför kommissionens heltäckande ansats och meddelandets innehåll på ett övergripande plan.

2.2 Medlemsstaternas ståndpunkter

Det finns ett brett stöd bland medlemsstaterna för kommissionens förslag.

2.3 Institutionernas ståndpunkter

Institutionernas ståndpunkter är för närvarande inte kända.

2.4 Remissinstansernas ståndpunkter

Kommissionen har på olika sätt samlat in underlag genom samråd med berörda parter, t.ex. den rådgivande gruppen för e-Europe, dess undergrupp för e-förvaltningsfrågor och andra berörda aktörer. I den processen har handlingsprogrammet fått ett brett stöd.

3 Övrigt

3.1 Fortsatt behandling av ärendet

Rådslutsatser rörande e-förvaltning har arbetats fram under våren och förväntas antas vid Teleministerrådet den 8/9 juni 2006. Rådslutsatserna bekräftar i stort de föreslagna insatserna i kommissionens handlingsprogram och uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att fortskrida med detta arbete.

Det praktiska genomförandet av handlingsplanen är framför allt beroende av samarbete mellan medlemsstaterna och andra berörda parter. Kommissionen kommer att stödja medlemsstaternas målsättningar och arbete.

3.2 Rättslig grund och beslutsförfarande

3.3 Fackuttryck/termer

Med e-förvaltning avses offentlig förvaltnings användning av informationsteknik (IT) som verktyg dels för att tillhandahålla service och information till medborgare och företag, dels för att effektivisera och förenkla den interna verksamheten och informationsutbytet mellan myndigheterna.

Fakta-PM om EU-förslag

En faktapromemoria, fakta-PM, är en redogörelse från regeringen till riksdagen om ett förslag från EU-kommissionen. Där framgår vad förslaget går ut på, hur det kan påverka svenska regler och vad regeringen anser om förslaget.