Förordning om tillämpning av mervärdesskatteregler om beskattningsland för elektroniska tjänster m.m.

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM45 : KOM (2012) 763

KOM (2012) 763
FPM_201213__45

Regeringskansliet

Faktapromemoria 2012/13:FPM45

Förordning om tillämpning av mervärdesskatteregler om beskattningsland för elektroniska tjänster m.m.

Finansdepartementet

2013-01-16

Dokumentbeteckning

KOM (2012) 763

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 vad gäller platsen för tillhandahållande av tjänster

Sammanfattning

Kommissionens förslag innehåller bestämmelser i syfte att förtydliga och klargöra tillämpningen av de regler om beskattning av elektroniska tjänster, tele­kommunikationstjänster samt radio- och televisionssändningar i mervärdesskattedirektivet som kommer att träda i kraft den 1 januari 2015. Förslaget innehåller bland annat presumtioner avseende platsen för tillhandahållande och en förtydligande bestämmelse om vem som ska anses som säljare i förmedlingssituationer. Vidare innehåller förslaget bestämmelser som avser tjänster med anknytning till fast egendom samt tillträde till kulturella och liknande evenemang.

Regeringen välkomnar kommissionens förslag. Regeringen instämmer i kommissionens uppfattning att det är viktigt att reglerna är tydliga och förutsägbara för företagen. Vidare anser regeringen, i likhet med kommissionen, att det är angeläget att reglerna tillämpas på ett enhetligt sätt så att företag i olika medlemsstater behandlas lika.

1 Förslaget

1.1 Ärendets bakgrund

Enligt de nu gällande bestämmelserna i mervärdesskattedirektivet ska elektroniska tjänster, tele­kommunikationstjänster samt radio- och televisionssändningar som tillhandahålls privatpersoner i EU av näringsidkare utanför EU beskattas i köparens stat, dvs. den stat där privatpersonen är bosatt eller stadigvarande vistas. Från och med den 1 januari 2015 kommer även elektroniska tjänster, tele­kommunikationstjänster samt radio- och televisionssändningar som tillhandahålls privatpersoner i en medlemsstat av näringsidkare i en annan medlemsstat att beskattas i köparens stat. För att förenkla för företagen kommer det samtidigt att bli möjligt för dem – såväl utanför som inom EU – att använda sig av en särskild, förenklad ordning för att deklarera mervärdesskatten (mini one stop shop-systemet). I tydliggörande syfte har det i rådets genomförfarandeförordning (EU) nr 282/2011 tagits in bestämmelser om tillämpningen av mini one stop shop-systemet, se rådets förordning (EU) nr 967/2012. Förslaget till dessa bestämmelser har behandlats i faktapromemoria 2011/12:FPM112.

Det förslag från kommissionen som låg till grund för förändringarna i mervärdesskattedirektivet avseende platsen för beskattning av tjänster har redovisats översiktligt i faktapromemoria 2005/06:FPM3.

Kommissionen har den 18 december 2012 lagt fram ett förslag om ändringar i rådets genomförfarandeförordning (EU) nr 282/2011 för att förtydliga tillämpningen av beskattningslandsreglerna i mervärdesskattedirektivet.

1.2 Förslagets innehåll

Syftet med kommissionens förslag är att klargöra de i mervärdesskattedirektivet intagna reglerna om beskattning av elektroniska tjänster, tele­kommunikationstjänster samt radio- och televisionssändningar som kommer att träda i kraft den 1 januari 2015. Genom att reglerna tillämpas på ett enhetligt sätt kan såväl dubbelbeskattning som icke-beskattning undvikas.

Förslaget innehåller bland annat definitioner och exemplifieringar, till exempel avseende begreppet tele­kommunikationstjänster. Det föreslås ett antal presumtioner för att underlätta tillämpningen för företagen när det är omöjligt, eller svårt, att ta reda på var köparen är bosatt eller stadigvarande vistas. Vidare föreslås det en presumtion om vem som ska anses som säljare i förmedlingssituationer, till exempel när en elektronisk tjänst tillhandahålls via en marknadsplats på internet.

Förslaget innehåller även bestämmelser som avser tjänster med anknytning till fast egendom samt tillträde till kulturella och liknande evenemang. Till grund för dessa bestämmelser ligger riktlinjer beslutade i EU:s mervärdesskattekommitté.

1.3 Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa

Rådets genomförfarandeförordning (EU) nr 282/2011 är direkt tillämplig och ändringar i den ger därmed inte upphov till några nationella lagstiftningsåtgärder.

1.4 Budgetära konsekvenser / Konsekvensanalys

Kommissionen anser att någon konsekvensanalys inte behövs, eftersom åtgärderna är rent tekniska och enbart består av att fastställa hur de bestämmelser som rådet har antagit ska tillämpas.

Syftet med de föreslagna bestämmelserna är att förenkla och underlätta företagens hantering av mervärdesskatt samt att säkra medlemsstaternas skatteintäkter. Eventuella ekonomiska kostnader för Skatteverket med anledning av förslaget ska begränsas i största möjliga mån och utgångspunkten är att det ska hanteras inom befintliga och beräknade ekonomiska ramar.

2 Ståndpunkter

2.1 Preliminär svensk ståndpunkt

Regeringen välkomnar kommissionens förslag. Regeringen instämmer i kommissionens uppfattning att det är viktigt att reglerna är tydliga och förutsägbara för företagen. Vidare anser regeringen, i likhet med kommissionen, att det är angeläget att reglerna tillämpas på ett enhetligt sätt så att företag i olika medlemsstater behandlas lika och såväl dubbelbeskattning som icke-beskattning undviks. Att företagen kan konkurrera på lika villkor bidrar till att stärka den inre marknaden.

Förslaget bör antas i god tid före 2015 så att medlemsstater och företag hinner förbereda sig inför de nya beskattningslandsreglerna.

2.2 Medlemsstaternas ståndpunkter

Medlemsstaternas ståndpunkter är inte kända.

2.3 Institutionernas ståndpunkter

Institutionernas ståndpunkter är inte kända.

2.4 Remissinstansernas ståndpunkter

Förslaget är remitterat den 21 december 2012. Några synpunkter på förslaget har ännu inte inkommit.

3 Förslagets förutsättningar

3.1 Rättslig grund och beslutsförfarande

Enligt artikel 397 i mervärdesskattedirektivet ska rådet enhälligt på kommissionens förslag besluta om nödvändiga åtgärder för tillämpningen av mervärdesskattedirektivet.

3.2 Subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen

Kommissionen anför att förslaget är förenligt med subsidiaritetsprincipen, eftersom enbart åtgärder på EU-nivå kan garantera likvärdig behandling av företag i EU. Regeringen delar denna uppfattning.

Kommissionen anför vidare att förslaget är nödvändigt för att anpassa förordningen till ändringarna i mervärdesskattedirektivet och anser därför att förslaget är förenligt med proportionalitetsprincipen. Regeringen instämmer i kommissionens bedömning.

4 Övrigt

4.1 Fortsatt behandling av ärendet

Diskussionerna av förslaget i rådsarbetsgruppen för skattefrågor påbörjades redan den 8 januari 2013. Avsikten är att förslaget ska antas av rådet senast i slutet av 2013.

4.2 Fackuttryck/termer

Begreppet beskattningsbar person, som används i den svenska versionen av förslaget (”taxable person” i den engelska versionen), motsvaras av företag eller näringsidkare.

Fakta-PM om EU-förslag

En faktapromemoria, fakta-PM, är en redogörelse från regeringen till riksdagen om ett förslag från EU-kommissionen. Där framgår vad förslaget går ut på, hur det kan påverka svenska regler och vad regeringen anser om förslaget.